Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Q3 rapport 2022

August 26, 2022 08:00
Regulatory information

ÖKAD EFTERFRÅGAN OCH FRAMSTEG MED SAS FORWARD. KVARTALET HAR DOCK PÅVERKATS NEGATIVT AV UTMANINGAR MED ATT ÖKA PRODUKTIONEN SAMT EN PILOTSTREJK

 SAS resultat påverkades kraftigt av den 15 dagar långa pilotstrejken den 4–19 juli, vilken skapade trafikstörningar och resulterade i cirka 4 000 inställda flyg som påverkade mer än 380 000 passagerare. Jag ber verkligen om ursäkt till alla våra kunder och samarbetspartners som drabbades av trafikstörningarna.

Det var överlag en stabil underliggande efterfrågan på resor under sommarkvartalet och SAS upplevde att allt fler passagerare ville ut och resa när restriktionerna lättade runt om i världen. Helhetsresultatet för kvartalet påverkades emellertid av några väsentliga händelser. Först och främst hade den 15 dagar långa pilotstrejken i juli en stor påverkan på resultatet. Dessutom upplevde vi stora operationella störningar under kvartalet som drabbade hela flygbranschen. Slutligen lämnade SAS den 5 juli in en frivillig ansökan om att inleda ett chapter 11-förfarande i USA gällande finansiell rekonstruktion. Syftet med chapter 11-processen är att påskynda genomförandet av vår transformationsplan, SAS FORWARD, och i slutänden göra bolaget finansiellt starkt, lönsamt och mer konkurrenskraftigt.

SAS säkrade efter kvartalets slut 700 miljoner USD i debtor-in-possession-finansiering (DIP) från Apollo Global Management. En betydande bryggfinansiering som ger oss en stark finansiell ställning för att fortsätta vår verksamhet under chapter 11-processen.

MAJ 2022–JULI 2022

 Intäkter: 8 580 (3 982) MSEK

 Resultat före skatt (EBT): -1 991 (-1 334) MSEK

 Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -2 081 (-1 213) MSEK

 Periodens resultat: -1 848 (-1 336) MSEK

 Resultat per stamaktie: -0,25 (-0,18) SEK

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 Eftereffekterna av covid-19-pandemin har lett till att stora delar av flygindustrin har svårigheter med återuppbyggnaden av verksamheten. Detta har lett till att SAS har minskat sommarprogrammet med 4 000 av totalt 75 000 flygningar

 SAS Scandinavias pilotföreningar strejkade mellan den 4-19 juli. Ungefär 4 000 flyg ställdes in och fler än 380 000 passagerare berördes av strejken

 Den 5 juli inleddes en frivillig chapter 11 process i USA för att påskynda transformationsarbetet i SAS FORWARD planen förväntas leda till ett finansiellt stabilt och lönsamt flygbolag

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 I början av augusti ingick SAS ett avtal om "debtor-in-possession finansiering" (DIP), om 700 miljoner USD med fonder som förvaltas av Apollo Global Management. Avtalet förväntas godkännas av amerikanska domstolen i mitten av september

 

 

NOVEMBER 2021–JULI 2022

 Intäkter: 21 173 (8 196) MSEK

 Resultat före skatt (EBT): -6 145 (-5 580) MSEK

 Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -6 315 (-5 471) MSEK

 Periodens resultat: -5 810 (-5 779) MSEK

 Resultat per stamaktie: -0,80 (-0,81) SEK

 

KVARTALSRESULTAT

Under tredje kvartalet såg vi en fortsatt ökad efterfrågan. Det blev ännu ett kvartal med det högsta antalet passagerare sedan pandemin startade. Jämfört med föregående kvartal ökade antalet passagerare som flög med SAS med 30% och kabinfaktorn nådde cirka 78%, en uppgång med 11 procentenheter. Vår kapacitet ökade med 27% jämfört med andra kvartalet. Omvandlingen av SAS måste fortsätta, som en anpassning till den nya marknadssituationen. Detta för att bolaget ska vara flexibelt, konkurrenskraftigt och finansiellt starkt på lång sikt. Resultatet före skatt slutade på -2,0 miljarder SEK, vilket är en nedgång med 0,4 miljarder SEK från föregående kvartal, eller en nedgång med 0,7 miljarder SEK jämfört med motsvarande period föregående år. Detta berodde framförallt på den 15 dagar långa pilotstrejken.

 

SAS behåller fokus på kostnadsbesparingar i hela bolaget. De totala rörelsekostnaderna under kvartalet slutade på 9,7 miljarder SEK och de totala rörelseintäkterna landade på 8,6 miljarder SEK för kvartalet. De totala intäkterna ökade med 22 % jämfört med andra kvartalet, en förbättring med omkring 4,6 miljarder SEK jämfört med föregående år, men fortfarande 37% lägre än tredje kvartalet 2019, som var opåverkat av covid-19.

 

Likviditeten i slutet av kvartalet uppgick till 6,1 miljarder SEK. Operativt kassaflöde uppgick till ett kassautflöde om 1,0 miljard SEK under kvartalet, jämfört med ett kassainflöde om 0,5 miljard SEK under motsvarande period föregående år.

 

PILOTSTREJKEN AVSLUTADES MED ETT NYTT PILOTAVTAL SOM GER STABILITET

SAS resultat påverkades kraftigt av den 15 dagar långa pilotstrejken den 4–19 juli, vilken skapade trafikstörningar och resulterade i cirka 4 000 inställda flyg som påverkade mer än 380 000 passagerare.

 

Som tidigare meddelats uppgick den uppskattade strejkeffekten till cirka 100–130 miljoner SEK per dag (9,5–12,5 miljoner USD) i uteblivna intäkter före skatt. Hittills uppgår kostnaderna för strejken till 1,4 miljarder SEK (135 miljoner USD). Återigen ber jag om ursäkt till alla våra kunder och samarbetspartners som drabbats av trafikstörningar i denna extraordinära situation.

 

Förhandlingarna resulterade i att SAS och SAS Scandinavias pilotföreningar nådde en överenskommelse om nya kollektivavtal som gäller i 5,5 år. SAS planerar att erbjuda de 450, tidigare uppsagda piloterna återanställning, i takt med den framtida tillväxten i närtid. Avtalen innebär en bättre flexibilitet och produktivitet av personalen samt kostnadsbesparingar i linje med de mål som satts upp i planen SAS FORWARD gällande piloternas anställningsvillkor. Avtalet tar SAS ett steg framåt på vägen mot att uppnå årliga kostnadsbesparingar om 7,5 miljarder SEK.

 

TRANSFORMATIONSPLANEN – UPPDATERING OM SAS FRAMSTEG

SAS FORWARD är en omfattande transformationsplan som lanserades i slutet av februari samband med första kvartalsrapporten för 2022, för att säkerställa SAS långsiktiga konkurrenskraft i den globala flygbranschen. Planen syftar till att stärka vår finansiella ställning och uppnå en hållbar kostnadsstruktur med årliga kostnadsbesparingar om cirka 7,5 miljarder SEK. Som en del av SAS FORWARD planerar vi att också ta in 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital och omvandla mer än 20 miljarder SEK i skulder till aktiekapital. Den förväntade konverteringen av skuld till aktiekapital och nytt eget kapital, som är en del av SAS FORWARD, kommer att medföra en mycket betydande utspädning för befintliga aktieägare.

 

SAS har gjort framsteg i denna process och identifierat merparten av de årliga kostnadsbesparingarna på 7,5 miljarder SEK. Vi fortsätter också att investera i digitala resurser och hållbarhetsarbete. Det 5,5-åriga kollektivavtal som slöts mellan SAS och SAS Scandinavias pilotföreningar i juli är också en viktig del av SAS FORWARD. Under kvartalet har SAS också fått stöd för planen från den svenska, danska och norska regeringen. Alla tre parter har meddelat att de kan tänka sig omvandla SAS skulder och hybridobligationer till aktiekapital om alla övriga intressenter också medverkar i SAS FORWARD. Danmark har också meddelat att de potentiellt kan investera nytt kapital, förutsatt att alla intressenter medverkar i SAS FORWARD. Samtidigt återstår det mycket att göra.

 

För att påskynda genomförandet av viktiga delar i planen lämnade SAS in en ansökan om att inleda ett frivilligt chapter 11-förfarande i USA den 5 juli. Chapter 11 är en rättsprocess för finansiell rekonstruktion som genomförs under tillsyn av amerikansk federal domstol. Den har tidigare använts av en rad olika internationella flygbolag för rekonstruktion. SAS mål med processen är att nå överenskommelser med viktiga intressenter, rekonstruera våra skulder, omförhandla våra flygplansavtal och få ett betydande kapitaltillskott. SAS verksamhet och schemalagda flygavgångar kommer inte att påverkas av chapter 11-ansökan och vi fortsätter att tillhandahålla tjänster som vanligt till våra kunder.

 

Efter kvartalets slut säkrade SAS 700 miljoner USD i debtor-in-possession-finansiering (DIP), motsvarande cirka 7,0 miljarder SEK från Apollo Global Management. DIP-finansiering är en specialiserad typ av bryggfinansiering för företag som genomgår rekonstruktion i en chapter 11-process. Detta betydande finansieringsåtagande är en viktig milstolpe och ger oss en stark finansiell ställning för att fortsätta vår verksamhet under chapter 11-processen, som förväntas ta totalt 9–12 månader. DIP-finansieringen är föremål för godkännande av den amerikanska domstolen.

 

ETT KRÄVANDE KVARTAL FÖR VÅRA KUNDER

Under kvartalet har det varit stora utmaningar inom både verksamhet och infrastruktur som har påverkat kunderna, till följd av den starka återhämtningen under sommarsäsongen. Hela flygbranschens ekosystem hade problem att komma igång igen och under sommaren uppstod utmaningar med allt ifrån flygplatskapacitet till markpersonal.

 

SAS agerade genom att initiera ett antal åtgärder för att försöka skydda kundernas resplaner för sommaren. För att minska belastningen på flygverksamheten minskade vi antalet flygningar så ansvarfullt som möjligt och gjorde allt som stod i vår makt för att minimera störningarna för våra kunder. Vi har återanställt personal i hela verksamheten och utökat vår kundtjänst, och vi utvecklar löpande automatiserade självservicetjänster för våra passagerare.

 

UTVECKLING UNDER SOMMARSÄSONGEN

Biljettförsäljningen inför den viktiga sommarsäsongen var stark, men mattades av i samband med strejken som inleddes i juli. Strejken påverkade den totala biljettförsäljningen under sommaren. Vi kommer nu att fortsätta arbetet med att återuppbygga förtroendet för SAS och ge våra kunder den service som de förväntar sig.

 

SAS fortsätter att stärka sitt nordamerikanska nätverk och har etablerat direktlinjer till Toronto från Köpenhamn och Stockholm under sommaren. Under den kommande vintersäsongen kommer SAS alla flygrutter till USA, som var öppna före pandemin, att åter vara tillgängliga för våra resenärer.

 

FRAMÅTBLICK

Vi närmar oss vintersäsongen och vi har en fortsatt försiktig hållning på grund av rådande osäkerheter i världen. Trafiken till och från Asien fortsätter att påverkas av restriktioner relaterade till covid-19 och det geopolitiska läget.

 

När vi tittar framåt mot nästa sommarsäsong förbereder vi oss vi med en betydande åter- och nyanställning i takt med den förväntade framtida tillväxten och efterfrågan.

 

I FORWARD planen ligger att fortsatt positionera SAS som en ledare inom hållbart flyg. SAS kommer att fortsätta investera i bränsle-effektiva flygplan, hållbara flygbränslen (SAF), ny teknologi och hållbara produkter och tjänster. År 2025 ska vi ha minskat våra koldioxidutsläpp med minst 25% jämfört med 2005.

 

Jag är tacksam för det hårda arbete som mina medarbetare på SAS utför, för att säkerställa att vi tar hand om våra kunder på bästa sätt.

Som alltid ser vi fram emot att välkomna våra kunder ombord på våra flygplan.

 

Anko van der Werff

Vd och koncernchef

Stockholm, 26 augusti 2022

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

 

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl. 08.00 CEST.

 

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Latest news