Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Q1 2023: Stärkt efterfrågan från passagerarna och framsteg med vår transformationsplan

February 24, 2023 08:00
Regulatory information

Vi är glada över att så många passagerare kommer tillbaka till SAS. Trenden med ökad efterfrågan från passagerare fortsatte under första kvartalet. Det totala antalet passagerare för SAS ökade med 48 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Kabinfaktorn på 69,3 procent var på samma nivå som före pandemin (69,5), första kvartalet 2019/2020. Samtidigt ökade vår valutajusterade passageraryield med närmare 7 procent jämfört med första kvartalet 2021/2022.

Till följd av den normala säsongseffekten är vinterhalvåret lugnare med ett lägre antal passagerare. Ekonomisk osäkerhet med stigande räntor och kostnadsinflation kommer sannolikt att påverka resebranschen ett tag framöver. Samtidigt är den underliggande efterfrågan på resor god och den starka trenden fortsätter. Vi fortsätter att förbereda oss på en aktiv sommarsäsong 2023, med en förväntad ökad efterfrågan och kapacitet som skall matcha detta. Under kvartalet meddelade vi att vi öppnar 20 nya linjer för sommaren 2023. Det innebär att vi totalt kommer att ha mer än 5 000 flygningar på veckobasis, till över 100 destinationer i sommar. Vi ser fram emot att välkomna våra kunder ombord.

SAS fortsätter att göra goda framsteg i vår chapter 11-process i USA och i arbetet med att nå de övergripande målen inom ramen för SAS FORWARD-planen. Under kvartalet slutförde vi våra förhandlingar med leasinggivare av flygplan och har därmed ingått avtal med sammanlagt 15 leasinggivare, som står för totalt 59 flygplan. Genom dessa avtal förväntar vi oss att nå de uppsatta målen för kostnadsbesparingar, avseende årlig flygplansleasing och finansieringskostnader. Vi samarbetar med olika intressenter som en del av nästa fas i chapter 11-processen. Detta inkluderar en process för att söka och erhålla det kapital som krävs för att stärka balansräkningen i linje med målen för SAS FORWARD, samt att arbeta för att skapa konsensus kring en rekonstruktions­plan.

Vi är tacksamma gentemot de intressenter som arbetar konstruktivt med oss. Vi ser fram emot att fortsätta det samarbetet, för att lyckas med SAS FORWARD-planen och för att bli ett konkurrenskraftigt och finansiellt starkt flygbolag.


NOVEMBER 2022–JANUARI 2023

  • Intäkter: 7 896 (5 545) MSEK
  • Resultat före skatt (EBT): -2 449 (-2 597) MSEK
  • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -2 451 (-2 621) MSEK
  • Periodens resultat: -2 709 (-2 442) MSEK
  • Resultat per stamaktie: -0,37 (-0,34) SEK


VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Den 13 januari slutförde SAS förhandlingarna med leasegivarna inom ramen för bolagets chapter 11-process. SAS nådde avtal med totalt 15 leasegivare, som står för sammanlagt 59 flygplan.
  • SAS fortsätter att arbeta för att uppfylla vissa villkor i DIP-låneavtalet för att kunna utnyttja den andra delen av DIP-finansieringen så snart som möjligt under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2022/2023 (februari-april 2023).
  • SAS strävar för närvarande efter att slutföra domstolsprocessen i USA under andra halvåret 2023. Genomförandet därav kommer sannolikt att innefatta ytterligare juridiska förfaranden i andra jurisdiktioner än USA. Till följd därav är det inte säkert att SAS AB:s aktieägare kommer att få någon ersättning i förfarandet. SAS förväntar sig att verksamheten inte kommer att påverkas av sådana juridiska förfaranden samt att SAS kommer att fortsätta tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt.

PROGNOSER

  • SAS upprepar sina prognoser för räkenskapsåret 2022/2023 och ser över sina prognoser på längre sikt för räkenskapsåren 2023/2024 till 2025/2026. Se mer på sidan 9 i rapporten.


KVARTALSRESULTAT

SAS noterade en stark efterfrågan från passagerarna under kvartalet. Det totala antalet passagerare ökade med 48 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vår RPK ökade med 46,3 procent medan kapaciteten ökade med 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Kabinfaktorn på 69,3 procent var på samma nivå som före pandemin, 69,5 för första kvartalet under 2019/2020.

Resultatet före skatt (EBT) slutade på -2,4 miljarder SEK vilket är en förbättring med 0,1 miljarder SEK jämfört med motsvarande period föregående år. Priset på flygbränsle fortsätter att vara en stor utmaning för vår verksamhet.

SAS behåller fokus på kostnadsbesparingar i hela bolaget för att säkerställa konkurrenskraftiga kostnader. De totala rörelsekostnaderna under kvartalet slutade på 10,5 miljarder SEK. De totala rörelseintäkterna uppgick till 7,9 miljarder SEK för kvartalet, en förbättring med omkring 2,4 miljarder SEK jämfört med motsvarande period föregående år, men fortfarande 18,6 procent lägre än första kvartalet 2019/2020, som var opåverkat av covid-19.

Kassan uppgick till 5,3 miljarder SEK i slutet av kvartalet. Operativt kassaflöde uppgick till ett kassautflöde om 1,7 miljarder SEK under kvartalet, jämfört med ett kassutflöde om 0,1 miljarder SEK under motsvarande period föregående år.

TRANSFORMATIONSPLANEN – UPPDATERING

Vi lanserade vår omfattande transformationsplan SAS FORWARD i samband med första kvartalsrapporten för 2021/2022, i slutet av februari 2022. Målet med transformationsplanen är att säkerställa SAS långsiktiga konkurrenskraft i den globala flygbranschen. Planen syftar till att stärka vår finansiella ställning och att uppnå en hållbar kostnadsstruktur med årliga kostnadsbesparingar om cirka 7,5 miljarder SEK. Som en del av SAS FORWARD planerar vi att också ta in 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital och omvandla 20 miljarder SEK i skulder till aktiekapital. I syfte att accelerera genomförandet av den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD offentliggjorde SAS, den 5 juli 2022, att Bolaget lämnat in en frivillig ansökan om chapter 11 i USA, ett väletablerat och flexibelt juridiskt ramverk för att rekonstruera bolag med verksamhet i flera jurisdiktioner. Genom denna process strävar SAS efter att nå överenskommelser med viktiga intressenter, rekonstruera Bolagets skulder, konfigurera om flygplansflottan och erhålla ett betydande kapitaltillskott.

Under första kvartalet gjorde SAS framsteg i chapter 11-processen och att nå våra övergripande mål inom ramen för SAS FORWARD-planen. Under kvartalet slutförde vi förhandlingarna med leasegivare, inom ramen för chapter 11-processen. Totalt har vi ingått avtal med sammanlagt 15 leasinggivare, vilka står för 59 flygplan. De ändrade leasingavtalen kräver att rekonstruktions­planen i chapter 11-processen godkänns och träder i kraft. Genom de ändrade leasingavtalen förväntar vi oss att nå de uppsatta målen för kostnadsbesparingar om minst 1,0 miljarder SEK i minskade utgifter för flygplansleasing och årliga kassaflödespåverkande poster relaterade till flygplansfinansiering, som en del av SAS FORWARD-planen.

Under kvartalet fick vi godkännande från den amerikanska domstolen för de 5,5-åriga kollektivavtalen med SAS Scandinavias pilotfackförbund, som förhandlades fram i juli förra året. Vi har också ingått ett nytt kollektivavtal med fackförbund i Norge, som sträcker sig fram till den 31 mars 2024. Det är ett viktigt steg för att säkerställa fortsatt framgång inom ramen för SAS FORWARD-planen. 

Efter kvartalets slut nådde SAS ett förnyat mångårigt avtal med Amadeus, ett av våra viktigaste reseteknikföretag. Avtalet kommer att leverera effektivitet inom distributions- och IT-området, i linje med våra mål i SAS FORWARD-planen, och säkerställer att SAS fortsätter att ligga i framkant av teknikutvecklingen.


NYA LINJER OCH DESTINATIONER

Som en del av SAS strategi att stärka vårt erbjudande för skandinaviska resenärer och att anpassa oss till den relativa ökningen i efterfrågan på fritidsresor har SAS offentliggjort flera nya linjer under kvartalet. I december meddelade vi att vi öppnar 20 nya linjer under sommaren 2023. Det innebär att vi totalt kommer att ha mer än 5 000 flygningar på veckobasis, till över 100 destinationer i sommar. Det nya sommarprogrammet inkluderar mer än 200 linjer, och antalet flygningar kommer att fortsätta öka på de stora inrikeslinjerna samt skandinaviska och internationella linjer. Vi ser fram emot en sommar med hög aktivitet och att välkomna våra kunder ombord.

Destinationer i USA fortsätter att skapa efterfrågan för fler och mer frekventa avgångar och vi annonserade två nya interkontinentala linjer från Göteborg och Aalborg till New York under kvartalet. Flygningarna kommer att genomföras under hela sommarsäsongen 2023 och de kommer att återkomma under sommarsäsongen 2024. Vi lanserade också en ny linje från Köpenhamns flygplats till John F. Kennedy International Airport i New York under kvartalet, fem flygningar per vecka från Köpenhamn och dagliga flygningar under sommaren. Sedan december 2022 erbjuder SAS också mer frekventa avgångar mellan Köpenhamns flygplats och Shanghai Pudong International Airport.


STAR ALLIANCE UTSEDD TILL VÄRLDENS LEDANDE FLYGBOLAGSALLIANS – FÖR TREDJE ÅRET I RAD

I november utsågs Star Alliance för tredje året i rad till världens ledande flygbolagsallians vid World Travel Awards. Den årliga utmärkelsen delas ut på grundval av en världsomspännande omröstning bland kvalificerade chefer som arbetar inom rese- och turismbranschen och privatresor. SAS är mycket stolta över att vara en del av alliansen och att vinna priset för tredje året i rad är verkligen ett bevis på hög kvalitet, för SAS och för hela Star Alliance-nätverket.


RESAN MOT HÅLLBART FLYG 

SAS strävar efter att vara världsledande inom hållbart flyg och vi är stolta deltagare i ett EU-finansierat forskningsprojekt på Köpenhamns flygplats som påbörjades under första kvartalet. Syftet med projektet är att undersöka påverkan från hållbart flygbränsle (SAF) på lokal luftkvalitet. Luftkvaliteten vid SAS flygningar, där 35 procent av bränslet består av hållbart flygbränsle, har uppmätts på daglig basis.  Förhoppningsvis ser vi positiva resultat avseende luftkvaliteten och arbetsmiljön, vilket kommer att förstärka den positiva klimatpåverkan vid användandet av hållbart flygbränsle även på högre altituder.

Med start i vår kommer Go Smart- och Plus Pro-resenärer att kunna köpa biljetter med 50% hållbart flygbränsle (såsom biobränsle) – för att minska koldioxidutsläppen från sin SAS-resa. Detta är ett av SAS initiativ, som ledare inom hållbart flyg och som jobbar hårt för att minska utsläppen. SAS kommer att fortsätta att investera i moderna bränslesnåla flygplan, hållbara flygbränslen, framväxande teknologier och hållbara produkter och tjänster.


FRAMÅTBLICK – FINANSIELLA PROGNOSER

Ekonomisk ovisshet med stigande räntor och kostnadsinflation kommer sannolikt att påverka resebranschen ett tag framåt. Samtidigt är den underliggande efterfrågan på resor god och den starka trenden fortsätter.

Vi upprepar våra finansiella prognoser för 2022/2023 och förväntar oss att intäkterna kommer att nå cirka 40 miljarder SEK, och resultatet före skatt (EBT), exklusive vinster eller förluster relaterade till slutförandet av chapter 11-processen, kommer att uppgå till en förlust på cirka 4-5 miljarder SEK.

Vi ser för närvarande över våra långsiktiga prognoser för räkenskapsåren 2024-2026. Den preliminära bedömningen, baserat på en starkare återhämtning i efterfrågan än väntat, är att våra intäkter för 2025/2026 blir högre än vår prognos i september 2022, på 49 miljarder kronor. Vi upprepar vår prognos att bolaget kommer att nå positiv EBT under 2023/2024, men EBT under 2025/2026 förväntas bli högre än vår tidigare bedömning i september 2022 på 3-4 miljarder SEK. Vi kommer att informera marknaden om uppdaterade prognoser för räkenskapsåren 2024-2026 senare.

Vi fortsätter att förbereda oss på en sommarsäsong med hög aktivitet under 2023. Inför sommarsäsongen planerar vi att lansera 20 nya linjer och att rekrytera samt återanställa ett stort antal medarbetare för att kunna möta den förväntade ökande efterfrågan.

Vi samarbetar med olika intressenter som en del av nästa fas i chapter 11-processen. Detta inkluderar en process för kapitalanskaffning som krävs för att genomföra SAS FORWARD-planen samt att arbeta för att skapa konsensus kring en rekonstruktions­plan. Kapitalanskaffningsprocessen förväntas att börja under det andra kvartalet. Vi fortsätter att arbeta för att uppfylla vissa villkor i DIP-låneavtalet för att kunna utnyttja den andra delen av DIP-finansieringen så snart som möjligt under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2022/2023 (februari-april 2023).

Jag är tacksam för det hårda arbete som mina medarbetare på SAS utför för att säkerställa att vi tar hand om våra kunder på bästa sätt, och att säkerställa att kunderna får den service samt kvalitet förväntas. Tack till alla för goda insatser!

Som alltid ser vi fram emot att välkomna våra kunder ombord på våra flygplan.

Anko van der Werff
Vd och koncernchef
Stockholm den 24 februari 2023


Telefonkonferens första kvartalet 2023 

En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CET. Anko van der Werff, VD och koncernchef, och Erno Hildén, Executive Vice President och CFO, kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen hålls på engelska.

Webblänk (ingen föranmälan krävs): https://edge.media-server.com/mmc/p/uebt7qy9

Länk för anmälan för deltagande via telefonkonferens: https://register.vevent.com/register/BI487d37ab7b0e491781269b5b86c4a5a4


För ytterligare information, vänligen kontakta: 
SAS press office, +46 8 797 29 44
Investor relations, +46 709 977 070 

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net   

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023, kl. 08:00 CET.

Latest news