Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bolagsstämma

En aktie ger en röst. På bolagsstämman har aktieägarna rätt att lämna förslag på frågor till dagordningen, delta, yttra sig och rösta.

På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt genom att besluta om årsredovisningen, utdelning, styrelsens sammansättning, val av revisorer, kompensation till styrelseledamöter och revisorer samt andra viktiga frågor i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och bolagsordningen för SAS AB. Årsstämman hålls i Stockholm, Solna eller Sigtuna.

Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämman. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Ärendet ska tas upp vid bolagsstämman, om begäran har kommit in till styrelsen senast en vecka före den tidpunkt då kallelse tidigast får utfärdas (ärendet ska alltså ha inkommit senast sju veckor före stämman) eller i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman. Varje aktieägare har också rätt att lägga fram förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen för stämman. Ett sådant förslag till beslut ska som utgångspunkt ha kommit in till styrelsen skriftligen senast tre veckor före stämman. Vad gäller förslag till beslut i ärenden där det inte följer av lag eller bolagsordning att förslag måste framläggas viss tid i förväg (såsom exempelvis val av stämmoordförande, styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelseledamöter och revisorer samt förslag om så kallad minoritetsutdelning) har dock varje aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under stämman). Av dagordningen följer vilka ärenden som utgör val eller som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. I ärenden på dagordningen som utgör val väljer bolagsstämman den eller de personer som får flest röster. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan. Alla aktieägare har vidare rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på stämman samt vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsen kan tillåta att aktieägare poströstar innan en specifik bolagsstämma.