Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bolagsstämma

En aktie ger en röst. På bolagsstämman har aktieägarna rätt att lämna förslag på frågor till dagordningen, delta, yttra sig och rösta.

På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt genom att besluta om årsredovisningen, utdelning, styrelsens sammansättning, val av revisorer, kompensation till styrelseledamöter och revisorer samt andra viktiga frågor i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och bolagsordningen för SAS AB. Årsstämman hålls i Stockholm, Solna eller Sigtuna.

Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Ärendet ska tas upp vid årsstämman, om begäran har kommit in till styrelsen senast en vecka före den tidpunkt då kallelse tidigast får utfärdas (ärendet ska alltså ha inkommit senast sju veckor före årsstämman). Alla aktieägare har rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på stämman samt bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsen kan tillåta att aktieägare poströstar innan en specifik bolagsstämma.

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here