Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Styrelsens utskott

Styrelsens utser inom sig ersättningsutskott och revisionsutskott. Dessa utskott, vars arbete är av beredande karaktär, innebär ingen delegering av styrelsens och ledamöternas rättsliga ansvar.

Rapportering till styrelsen av frågor som behandlas vid utskottens sker antingen skriftligen eller muntligen vid efterföljande styrelsesammanträde.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet har till huvudsaklig uppgift att för styrelsens beslut förbereda förslag rörande VD:s lönevillkor, anställnings- och pensionsvillkor samt hantera frågor rörande SAS övergripande ersättningsprinciper för ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet utses av styrelsen. Carsten Dilling (ordförande) och Lars-Johan Jarnheimer är ersättningsutskottet ledamöter.

Styrelsen fastställer VD:s lönevillkor och andra anställningsvillkor. I övrigt tillämpar SAS den så kallade farfarsprincipen vid fastställande av löner och andra förmåner. Denna princip innebär att varje chefs överordnade alltid ska vara informerad om och godkänna en medarbetares kompensation.

SAS har inget program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare (varmed i SAS avses VD och övriga medlemmar i koncernledningen). Det finns inga andra aktierelaterade incitamentsprogram eller optionsprogram inom SAS.

Information om SAS ersättningspolicy och övergripande riktlinjer samt ersättningar och förmåner till styrelsen, VD och ledande befattningshavare finns i senast publicerade årsredovisning.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består av tre ledamöter som styrelsen väljer inom sig. Kay Kratky (ordförande), Lars-Johan Jarnheimer och Oscar Stege Unger är ledamöter i revisionsutskottet.

Huvudsaklig uppgift för utskottet är att övervaka bolagets finansiella rapportering, ta del av och bedöma rapporter från de externa revisorerna, bedöma om rutinerna för internkontroll, intern- rapportering och internrevision är anpassade till SAS behov samt tillsammans med koncernledningen, diskutera de frågor som dyker upp i samband med revisioner.

Utskottet ska också granska revisorernas oberoende ställning i förhållande till bolaget, inklusive omfattningen av revisorernas eventuella icke revisionsrelaterade uppdrag för bolaget. En annan uppgift för utskottet är att ta fram och diskutera rekommendationer innan aktieägarna väljer de externa revisorerna.