Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Interim Reports

February 26, 2020
English
NOVEMBER 2019 – JANUARY 2020 Revenue: MSEK 9,707 (9,405) Income before tax (EBT): MSEK -1,087 (-576) Income before tax and items affecting comparability: MSEK -1,078 (-724)
February 26, 2020
Swedish
SAS STÄRKER SIN MARKNADSPOSITION

Det första kvartalet 2020 kännetecknades av passagerartillväxt och en stärkt ställning för SAS på den skandinaviska marknaden. Operationella förbättringar ledde också till en robust produktion och ökad kundnöjdhet. En stark intäktstillväxt motverkades emellertid av negativa effekter från valuta och IFRS 16, vilket ledde till ett lägre resultat före skatt än motsvarande period föregående år.
December 05, 2019
English
AUGUST 2019–OCTOBER 2019
August 27, 2019
Swedish
MAJ 2019–JULI 2019
May 28, 2019
Swedish
Februari 2019–april 2019
May 28, 2019
English
Revenue: MSEK 10,187 (9,916)
February 27, 2019
Swedish
November 2018–januari 2019. Intäkter: 9 534 (8 978) MSEK. Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -724 (-385) MSEK
February 27, 2019
English
Revenue: MSEK 9,534 (8,978)
December 04, 2018
Swedish
Augusti 2018–oktober 2018
December 04, 2018
English
Revenue: MSEK 12,678 (11,644)
August 31, 2018
English
May 2018 – July 2018
August 31, 2018
Swedish
Maj 2018 – juli 2018. Intäkter: 13 146 (12 210) MSEK. Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 1 978 (1 863) MSEK. Resultat före skatt: 2 004 (1 973) MSEK.
May 30, 2018
Swedish
Februari 2018 – april 2018. Intäkter: 9 916 (9 843) MSEK. Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -320 (-259) MSEK
February 27, 2018
English
Earnings before tax and nonrecurring items: MSEK -373 (-707)
February 27, 2018
Swedish
Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -373 (-707) MSEK
December 12, 2017
Swedish
Augusti 2017 – oktober 2017. Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 1 054 (941) MSEK. Resultat före skatt: 657 (577) MSEK. Intäkter: 11 644 (11 135) MSEK
December 12, 2017
English
August 2017–October 2017. Income before tax and non-recurring items: MSEK 1,054 (941). Income before tax: MSEK 657 (577). Revenue: MSEK 11,644 (11,135)
September 05, 2017
Swedish
Maj 2017 - Juli 2017. Resultat före skatt: 1 973 (1 036) MSEK. Resultat före skatt och engångsposter: 1 863 (1 003) MSEK. Intäkter: 12 210 (11 133) MSEK
September 05, 2017
English
May 2017 - July 2017. Income before tax: MSEK 1,973 (1,036). Income before tax and nonrecurring items: MSEK 1,863 (1,003). Revenue: MSEK 12,210 (11,133)
June 21, 2017
English
Expanded structural measures to strengthen profitability
June 21, 2017
Swedish
Utökade strukturell åtgärder för att stärka lönsamheten
March 08, 2017
English
Seasonally weak earnings as expected – structural measures being planned
March 08, 2017
Swedish
Säsongsmässigt svagt resultat som förväntat – strukturella åtgärder planläggs
December 13, 2016
Swedish
Resultat enligt prognos – Ytterligare åtgärder initieras.
December 13, 2016
English
Earnings in line with forecast - Further actions initiated.
September 08, 2016
English
Clear strategy generates higher revenue.
September 08, 2016
Swedish
Tydlig strategi ger ökade intäkter
June 10, 2016
English
RISING PASSENGER NUMBERS IN A WEAK QUARTER
June 10, 2016
Swedish
FLER PASSAGERARE I RESULTATMÄSSIGT SVAGT KVARTAL
March 08, 2016
English
SAS presents earnings improvements for the quarter
March 08, 2016
Swedish
SAS presenterar resultatförbättring för kvartalet
December 16, 2015
Swedish
SAS levererar avsevärd resultatförbättring
December 16, 2015
English
SAS delivers substantial earnings improvement
September 08, 2015
English
Commercial success improves earnings. May 2015 – July 2015: Income before tax: MSEK 1,031 (756). Income before tax and nonrecurring items: MSEK 996 (759). Revenue: MSEK 10,973 (10,697).
September 08, 2015
Swedish
Kommersiella framgångar stärker resultatet
June 18, 2015
English
SAS’s commercial initiatives deliver results. SAS posted an income before tax and nonrecurring items of MSEK -331 for the second quarter, representing a substantial year-on-year improvement in earnings. This improvement was primarily driven by a positive trend for unit revenue, which climbed 6.8%.
June 18, 2015
Swedish
SAS kommersiella satsningar ger resultat
March 05, 2015
English
Market position strengthened in a seasonally weak quarter. Income before tax and nonrecurring items: MSEK -829 (-1,169). Revenue: MSEK 8,371 (7,871)
March 05, 2015
Swedish
Stärkt position i säsongsmässigt svagt kvartal. Resultat före skatt och engångsposter: -829 (-1 169) MSEK. Intäkter: 8 371 (7 871) MSEK
December 18, 2014
English
Comparative figures include Widerøe for the August to September 2013 period. Income before tax and nonrecurring items: MSEK 789 (601). Revenue: MSEK 10,966 (11,059)
December 18, 2014
Swedish
Jämförelsetalen inkluderar Widerøe augusti-september 2013. Resultat före skatt och engångsposter: 789 (601) MSEK. Intäkter: 10 966 (11 059) MSEK
September 10, 2014
Swedish
Fler väljer SAS i fortsatt pressad marknad
September 10, 2014
English
More passengers choose SAS in a challenging market
June 18, 2014
English
SAS trappar upp åtgärder i ett utmanande marknadsläge
June 18, 2014
English
SAS takes decisive action in a challenging market February–April 2014
March 14, 2014
Swedish
SAS fortsätter att leverera på omställningsprogrammet i en fortsatt pressad marknad
March 14, 2014
English
SAS continues to deliver on its restructuring program in a market under continuing pressure November 2013 – January 2014
December 19, 2013
English
SAS visar positivt resultat trots ökad prispress
December 19, 2013
English
SAS reports positive earnings despite increased price pressure
September 04, 2013
English
Stärkt SAS visar positivt resultat
September 04, 2013
English
Strengthened SAS delivers positive result
June 12, 2013
English
Kraftfulla åtgärder ger lägre enhetskostnader och kommer att stärka SAS finansiella position
June 12, 2013
English
Robust measures generate lower unit costs and will strengthen SAS’ financial position
March 08, 2013
English
November – Januari 2012-2013
March 08, 2013
English
November-January 2012-2013
December 12, 2012
English
Positivt resultat före skatt och engångsposter – Ny offensiv plan lanserad – Ett första avgörande steg genomfört
December 12, 2012
English
Positive income before tax and nonrecurring items – New aggressive plan launched – First decisive step implemented
November 12, 2012
English
SAS lanserar omfattande plan för att förbättra lönsamheten och säkerställa långsiktig finansiell beredskap – nya kollektivavtal måste ingås inom mycket kort tid
November 12, 2012
English
SAS launches comprehensive plan to improve profitability and secure long-term financial preparedness – new collective agreements must be reached in the near future
August 08, 2012
English
4Excellence ger resultat -       Intäktsåtgärder ger fler passagerare och ökade intäkter -       Enhetskostnaden sänkt med 4%
August 08, 2012
English
4Excellence generates results -       Revenue measures lead to more passengers and increased revenue -       The unit cost was reduced by 4%
May 03, 2012
English
Stärkt kassaflöde men negativt resultat som förväntat -    fortsatta utmaningar under 2012 -    4Excellence åtgärder motsvarande 5 miljarder SEK implementeras
May 03, 2012
English
Strengthened cash flow but negative earnings as forecast -    continued challenges in 2012 -    4Excellence measures corresponding to SEK 5 billion to be implemented
February 08, 2012
English
Positivt resultat före nedskrivning på 1,7 miljarder SEK avseende Spanair -   Ökande utmaningar inför 2012 -   4Exellence accelereras, åtgärder uppgår till 5 miljarder SEK 2012-2013
November 08, 2011
English
Positivt resultat, men med ökande utmaningar
November 08, 2011
English
Positive earnings, but greater challenges
August 17, 2011
English
Nyckeltal April-Juni 2011
August 17, 2011
English
Key ratios April-June 2011
May 10, 2011
English
Nyckeltal Januari-Mars 2011
May 10, 2011
English
Key ratios January-March 2011
February 09, 2011
English
Januari-December 2010
February 09, 2011
English
January-December 2010
November 10, 2010
English
Juli-September 2010
November 10, 2010
English
July-September 2010
August 18, 2010
English
Nyckeltal Januari-Juni 2010
August 18, 2010
English
Key ratios January-June 2010
April 22, 2010
English
Nyckeltal Januari-Mars 2010 • Omsättning: 9 495 (11 296) MSEK ( -16,0%)
April 22, 2010
English
Key ratios January – March 2010
February 09, 2010
English
Nyckeltal 2009
February 09, 2010
English
Key ratios 2009
November 05, 2009
English
Tredje kvartalets nyckeltal
November 05, 2009
English
Key ratios for the third quarter
April 28, 2009
English
Nyckeltal Januari – Mars 2009
April 28, 2009
English
Key ratios January – March 2009
February 03, 2009
English
Januari – December nyckeltal
February 03, 2009
English
Key ratios for January – December
November 05, 2008
English
Tredje kvartalets nyckeltal
November 05, 2008
English
Key ratios for the third quarter
August 14, 2008
English
Andra kvartalets nyckeltal
August 14, 2008
English
Key ratios for the second quarter
April 29, 2008
English
Periodens nyckeltal • Omsättning: 12 833 (11 887) MSEK (+6,3%) * • Antal passagerare: 7,3 miljoner (+2.6%) • Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -973 (-94) MSEK • EBT-marginal före engångsposter: -7,6% (-0,8%) • Periodens resultat: -1 134 (-47) MSEK • Resultat per aktie: -6,55 (-0,11) SEK • Ett kortsiktigt åtgärdsprogram på 1,1 miljarder SEK implementeras. Av det långsiktiga kostnadsprogrammet på 2,8 miljarder SEK var 44% implementerat.
April 29, 2008
English
Key ratios for the period • Operating revenue: MSEK 12,833 (11,887) (+6.3%) * • Number of passengers: 7.3 million (+2.6%) • Earnings before nonrecurring items in continuing operations: MSEK -973 (-94) • EBT margin before nonrecurring items: -7.6% (-0.8%) • Net income for the period: MSEK -1,134 (-47) • Earnings per share: SEK -6.55 (-0.11) • A short-term action plan corresponding to SEK 1.1 billion will be implemented. A total of 44% of the long-term cost program corresponding to SEK 2.8 billion has been implemented.
February 06, 2008
English
Key ratios for the period
February 06, 2008
English
Periodens nyckeltal
November 08, 2007
English
Key ratios for the period
November 08, 2007
English
Periodens nyckeltal
August 09, 2007
English
Key ratios for first six months: · Operating revenue: MSEK 30,133 (29,131) (+3.4%)
August 09, 2007
English
Nyckeltal första halvåret:
May 03, 2007
English
Förbättrat resultat under första kvartalet 2007
May 03, 2007
English
Improved earnings during first quarter of 2007
February 08, 2007
English
Favorable economy combined with new business models, and effective cost and capacity control resulted in improved earnings
February 08, 2007
English
God konjunktur i kombination med nya affärsmodeller samt god kostnads- och kapacitetskontroll, gav ett förbättrat resultat
November 08, 2006
English
Favorable cabin factor and stronger yield result in improved earnings for third quarter
November 08, 2006
English
God kabinfaktor och stärkt yield gav förbättrat resultat under tredje kvartalet.
August 09, 2006
Swedish
Rekordhöga passagerarsiffror bidrog till ett positivt resultat • Omsättningen för första halvåret uppgick till 32 383 (29 033) MSEK, en ökning med 11,5%. För andra kvartalet uppgick omsättningen till 17 916 (16 017) MSEK en ökning på 11,9%.
August 09, 2006
English
Record number of passengers contributed to positive result
May 04, 2006
English
First quarter of 2006 in brief
May 04, 2006
Swedish
• Omsättningen för perioden uppgick till 14 467 (13 016) MSEK, en ökning med 11,1%. Justerat för valuta ökade omsättningen med 6,1%.
February 09, 2006
English
The year in brief
February 09, 2006
Swedish
• Omsättningen för helåret uppgick till 61 887 (58 093) MSEK, en ökning med 6,5%. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 16 287 (14 945) MSEK, en ökning med 9%.
November 08, 2005
English
Third quarter 2005
November 08, 2005
Swedish
• Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 45 600 (43 133) MSEK, en ökning med 5,7%.
August 17, 2005
English
Positive earnings for Q2 2005
August 17, 2005
Swedish
• Omsättningen för halvåret uppgick till 29 033 (27 710) MSEK, en ökning med 4,8%.
May 03, 2005
Swedish
• Omsättningen för första kvartalet uppgick till 13 016 (12 567) MSEK, en ökning med 3,6%.
May 03, 2005
English
First quarter of 2005 in brief
February 10, 2005
English
2004 in brief
February 10, 2005
Swedish
• Omsättningen för helåret uppgick till 58 073 (57 754) MSEK, en ökning med 0,6%. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 14 940 (13 824) MSEK, en ökning med 8,1%. För jämförbara enheter och valutaeffekter ökade omsättningen under helåret med 3,3% eller 1 892 MSEK.
November 02, 2004
English
Operating revenue for the nine-month period
November 02, 2004
Swedish
Omsättningen för niomånadersperioden
August 11, 2004
Swedish
• Omsättningen för första halvåret uppgick till 27 710 (29 010) MSEK, en minskning med 4,5%. För jämförbara enheter sjönk omsättningen under perioden med 4,2% eller 1 216 MSEK.
August 11, 2004
English
• Operating revenue for the first half of the year amounted to MSEK 27,710 (29,010), a decrease of 4.5%. For comparable units, operating revenue for the period fell 4.2% or MSEK 1,216.
May 04, 2004
English
• Operating revenue for the first quarter amounted to MSEK 12,567 (13,710), a decrease of 8.3%. For comparable units and adjusted for currency effects, operating revenue for the period fell by 2.3% or MSEK 312.
May 04, 2004
Swedish
• Omsättningen för första kvartalet uppgick till 12 567 (13 710) MSEK, en minskning med 8,3%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt sjönk omsättningen under perioden med 2,3% eller 312 MSEK.
February 11, 2004
Swedish
· Omsättningen för helåret uppgick till 57 754 (64 944) MSEK, en minskning med 11,1%. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 13 824 (16 709) MSEK. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 8,7% eller 5639 MSEK och 11,7% under fjärde kvartalet.
February 11, 2004
English
• Operating revenue for the full year amounted to MSEK 57,754 (64,944), a decrease of 11.1%. Operating revenue for the fourth quarter amounted to MSEK 13,824 (16,709). For comparable units and adjusted for currency effects, operating revenue for the period decreased by 8.7% or MSEK 5,639 and by 11.7% in the fourth quarter.
November 11, 2003
Swedish
• Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 43 930 (48 235) MSEK, en minskning med 8,9%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 7,7% eller 3 698 MSEK och 10,6% under tredje kvartalet.
November 11, 2003
English
• Operating revenue for the first nine months of 2003 amounted to MSEK 43,930 (48,235), a decrease of 8.9%. For comparable units, and adjusted for currency effects, operating revenue for the period decreased by 7.7% or MSEK 3,698 and by 10.6% in the third quarter.
August 11, 2003
English
• Operating revenue for the first half of 2003 amounted to MSEK 29,010 (31,643), a decrease of 8.3%. For comparable units, and adjusted for currency effects, operating revenue for the period decreased by 8.7% or MSEK 2,741.
August 11, 2003
Swedish
• Omsättningen för första halvåret uppgick till 29 010 (31 643) MSEK, en minskning med 8,3%. Förjämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 8,7% eller2 741 MSEK.
May 13, 2003
Swedish
Första kvartalets omsättning
May 13, 2003
English
Operating revenue for the first quarter amounted to MSEK 13,710 (13,775), a decrease of 0.5%. For comparable units, and adjusted for currency effects, operating revenue for the period decreased by 4.5% or MSEK 616.
February 12, 2003
Swedish
• Årets omsättning uppgick till 64 944 (51 433) MSEK, en ökning med 26,3%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 1,0% eller 512 MSEK.
February 12, 2003
English
• Operating revenue for the year amounted to MSEK 64,944 (51,433), an increase of 26.3%. For comparable units and adjusted for currency effects, operating revenue decreased during the period by 1.0% or MSEK 512.
November 12, 2002
English
Operating revenue
November 11, 2002
Swedish
Omsättningen
August 07, 2002
Swedish
Halvåret i korthet
August 07, 2002
English
• Operating revenue for the first half of 2002 amounted to MSEK 31,643 (25,948), an increase of 21.9%. For comparable units, operating revenue decreased by 3.4% while operating revenue in the second quarter rose 0.1%.
May 14, 2002
Swedish
• Omsättningen
May 14, 2002
English
• Operating revenue
February 12, 2002
English
On October 8, flight SK686 crashed in Milan and 118 people lost their lives in the worst air disaster in SAS’s history.
February 12, 2002
Swedish
Den 8 oktober havererade SK686 i Milano och 118 personer omkom i den värsta flygkatastrofen i SAS historia.
November 06, 2001
English
On October 8
November 06, 2001
Swedish
Den 8 oktober havererade SK686 i Milano och 118 personer omkom i den värsta flygkatastrofen i SAS historia.
August 08, 2001
English
• Weaker economic growth
August 08, 2001
Swedish
• Svagare ekonomisk tillväxt
May 08, 2001
English
• Income before taxes
May 08, 2001
Swedish
• Resultatet före skatter
February 13, 2001
English
• The SAS Group’s income
February 13, 2001
Swedish
•SAS Gruppens resultat
November 09, 2000
English
• The SAS Group’s income
November 09, 2000
Swedish
•SAS Gruppens resultat
August 11, 2000
English
Highlights of the Interim Report as per June 30, 2000
August 11, 2000
Swedish
Huvudpunkter i boksluten per 30 juni 2000
May 11, 2000
Swedish
Huvudpunkter i boksluten per 31 mars 2000
May 11, 2000
English
Highlights of the Interim Report as per March 31, 2000
February 17, 2000
Swedish
Huvudpunkter i boksluten per 31 december 1999
February 17, 2000
English
Highlights in the Final Accounts as per December 31, 1999
November 11, 1999
Swedish
Huvudpunkter i boksluten per 30 september 1999
November 11, 1999
English
Highlights of the Interim Report as per September 30, 1999
August 12, 1999
Swedish
Huvudpunkter i boksluten per 30 juni 1999
August 12, 1999
English
Highlights of the Interim Report as per June 30, 1999
May 06, 1999
Swedish
Huvudpunkter i boksluten per 31 mars 1999
May 06, 1999
English
Highlights of the Interim Report as per March 31, 1999
February 18, 1999
Swedish
Huvudpunkter i boksluten per 31 december 1998:
February 18, 1999
English
Main points in the Final Accounts as per December 31, 1998: