Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Interim Reports

June 01, 2023
English
The summer season is approaching and we noted a continued positive evolution for passenger demand through the second quarter. 5.4 million passengers flew with SAS during the quarter, which represents an increase of 36 percent compared with the same period last year. We are pleased to see that the overall underlying demand for travel was healthy during the quarter, despite the economic uncertainties in society as a whole. We are looking forward to a busy summer season and to flying our passengers to their holiday destinations.

During the quarter, we continued to increase our capacity for the summer and autumn adding new destinations and higher frequencies to popular destinations. We have added another 10 routes for the upcoming summer and autumn, in addition to the 20 new routes announced in the first quarter. We have inaugurated three new direct intercontinental routes, from Aalborg to New York, from Gothenburg to New York, and from Copenhagen to New York. We are also resuming traffic to Tokyo in June, and as announced after the quarter ended, we are bringing back a direct route from Copenhagen to Bangkok, Thailand as well as adding weekly flights to Agadir, Morocco, starting this autumn.

We are making progress in our Chapter 11 process in the US and in reaching our overall targets in the SAS FORWARD plan. During the quarter, we took the next key step in SAS FORWARD – initiating the equity solicitation process. We are running a competitive and broad solicitation process to secure capital that will help drive our airline forward and facilitate our emergence from the Chapter 11 process in the US.
June 01, 2023
Swedish
Sommarsäsongen närmar sig och vi noterade en fortsatt positiv utveckling i efterfrågan från passagerare under andra kvartalet. 5,4 miljoner passagerare flög med SAS under kvartalet, en ökning med 36 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vi är glada att den underliggande efterfrågan på resor var god under kvartalet, trots den ekonomiska osäkerhet som råder i samhället i stort. Vi ser fram emot en sommarsäsong med hög aktivitet och att flyga våra passagerare till deras semesterdestinationer.

Under kvartalet fortsatte vi att öka vår kapacitet inför sommaren och hösten, och lade till nya destinationer och fler avgångar till populära destinationer. Vi har lagt till ytterligare 10 linjer för den kommande sommaren och hösten, utöver de 20 nya linjerna som adderades under första kvartalet. Vi har infört tre nya interkontinentala direktlinjer från Aalborg till New York, från Göteborg till New York och från Köpenhamn till New York. Vi återupptar också trafiken till Tokyo i juni. Som offentliggjordes efter kvartalets slut återupptar vi även en direktlinje från Köpenhamn till Bangkok, Thailand och vi adderar flygningar till Agadir, Marocko, på veckobasis, med start under hösten.

Vi gör framsteg i chapter 11-processen i USA och i arbetet med att nå de övergripande målen inom ramen för SAS FORWARD-planen. Under kvartalet tog vi nästa viktiga steg i SAS FORWARD och inledde kapitalanskaffningsprocessen. Vi genomför en konkurrensutsatt och bred kapitalanskaffningsprocess för att säkra kapital som kommer att stödja flygbolagets fortsatta utveckling samt underlätta slutförandet av chapter 11-processen.
November 30, 2022
English
During the fourth quarter, we have noted the highest number of passengers since the pandemic started. Our capacity increased 15% compared with the third quarter and grew 52% year-over-year. We are also proud to see that our Customer Satisfaction Index is increasing, meaning that not only our valued customers are continuing to choose us, but it also indicates that they are appreciating our product offering.

Overall underlying demand for travel was healthy during the summer and the trend continued through the fourth quarter, with an expected minor dip in October. We are now entering the slower winter months but are preparing for another active summer season in 2023 and are both rehiring as well as hiring to be able to meet the expected increased demand going forward.

SAS continues to make progress in our transformation plan SAS FORWARD and we reached important milestones in the Chapter 11 process during the fourth quarter. In August, SAS secured USD 700 million in debtor-in-possession (DIP) financing from Apollo Global Management. This substantial financing commit[1]ment gives us a strong financial position to support our operations throughout the Chapter 11 process. Over the past months, we have struck agreements with aircraft

lessors regarding concessions and various cost-savings initiatives in line with our objectives.

We look forward to continuing collaboration with all our stakeholders, to succeeding with the SAS FORWARD plan and to becoming a competitive and financially strong airline.
November 30, 2022
Swedish
Under fjärde kvartalet hade vi det högsta antalet passagerare sedan pandemin startade. Vår kapacitet ökade med 15% jämfört med tredje kvartalet och ökade med 52% jämfört med föregående år. Vi är samtidigt stolta över att se vårt "kundhöjd[1]hetsindex" öka, vilket inte bara betyder att våra uppskattade kunder fortsätter att välja oss, men det tyder också på att de tycker om och uppskattar vårt erbjudande.

Det var överlag en god underliggande efterfrågan på resor under sommaren och trenden fortsatte under fjärde kvartalet, med en förväntad svag nedgång i oktober. Vi går nu in i de lugnare vintermånaderna men förbereder oss för en ny aktiv sommarsäsong 2023 och håller på att återanställa såväl som anställa medarbetare för att kunna möta den förväntade ökande efterfrågan.

SAS fortsätter göra framsteg i transformationsplanen SAS FORWARD och vi har nått viktiga milstolpar i chapter 11-processen under det fjärde kvartalet. I augusti säkrade SAS 700 miljoner USD i debtor-in-possession-finansiering (DIP) från Apollo Global Management. Detta betydande finansieringsåtagande ger oss en stark finansiell ställning för att fortsätta vår verksamhet under chapter 11-processen. Under de senaste månaderna har vi slutit avtal med leasinggivare om lättnader och olika kostnadsbesparingsinitiativ i linje med våra mål.

Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med alla våra intressenter för att lyckas med SAS FORWARD-planen och för att bli ett konkurrenskraftigt och finansiellt starkt flygbolag.
August 26, 2022
English
The correction refers to table on page 10 "Sensitivity analysis, jet-fuel cost Jul 2022–Oct 2022"
August 26, 2022
Swedish
Rättelsen avser tabell på sidan 10 "Känslighetsanalys flygbränslekostnad jul 2022–okt 2022"
August 26, 2022
English
INCREASED DEMAND AND PROGRESS WITH SAS FORWARD BUT QUARTER IS NEGATIVELY IMPACTED BY OPERATIONAL RAMP-UP CHALLENGES AND PILOT STRIKE
August 26, 2022
Swedish
ÖKAD EFTERFRÅGAN OCH FRAMSTEG MED SAS FORWARD. KVARTALET HAR DOCK PÅVERKATS NEGATIVT AV UTMANINGAR MED ATT ÖKA PRODUKTIONEN SAMT EN PILOTSTREJK
May 31, 2022
English
SAS continues the ramp-up and has during the quarter seen the highest number of passengers since the pandemic started. Meanwhile, the work with the necessary transformation plan, SAS FORWARD, continues.

The plan was presented when the Q1 results were released on February 22 and is designed to secure long-term competitiveness. It will allow SAS to effectuate a deleveraging of its balance sheet while substantially improving its liquidity position. In addition to reducing the cost structure and improve efficiencies, SAS is seeking to convert approximately SEK 20 billion of debt and hybrid notes into common equity and will also seek to raise not less than SEK 9.5 billion in new equity capital. The success of the plan depends upon SAS attracting potential new capital from the capital markets and other sources and upon SAS fully achieving the targeted SEK 7.5 billion annual cost reduction by fiscal year 2026.

Earnings before tax ended at negative SEK 1.6 billion for the quarter and the cash balance at the end of the quarter was SEK 8.5 billion.
May 31, 2022
Swedish
SAS fortsätter ökningen av verksamheten och har under kvartalet upplevt det högsta antalet passagerare sedan pandemin startade. Samtidigt fortsätter arbetet med nödvändiga transformationsplanen, SAS FORWARD.

När resultatet för första kvartalet släpptes den 22 februari, presenterade SAS en ny och omfattande transformationsplan av verksamheten, SAS FORWARD. Den ska säkra långsiktig konkurrenskraft och förbättrad finansiell styrka. Utöver de tidigare kommunicerade kostnadsbesparingarna och ökade effektiviteten, strävar SAS efter att omvandla cirka 20 miljarder SEK i form av skuld och hybridobligationer till aktiekapital och avser också att ta in minst 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital. Planens framgång är beroende av SAS förmåga att attrahera potentiellt nytt kapital från kapitalmarknaderna och andra källor, samt även av att SAS fullt ut lyckas genomföra planen för årliga kostnadsbesparingar om 7,5 miljarder SEK till räkenskapsåret 2026.

Resultatet före skatt slutade på -1,6 miljarder SEK för kvartalet och bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 8,5 miljarder SEK.
February 22, 2022
English
For many years SAS has been burdened by an uncompetitive cost structure, that prevents the company from reaching its full potential. Furthermore, the last two years have been the most challenging in the history of the aviation industry and the future remains unpredictable. Travel patterns and market conditions are changing and will have an additional impact on the company. SAS is now, more than ever, in need of a new start.

SAS will implement measures aimed at securing long-term competitiveness. Along with the already ongoing work of developing an efficient and profitable business, the company is therefore presenting its transformation plan: “SAS FORWARD”.
February 22, 2022
Swedish
SAS har under många år tyngts av en kostnadsstruktur som inte är konkurrenskraftig och hindrar bolaget från att nå sin fulla potential. Dessutom har de senaste två åren varit de mest utmanande i flygbranschens historia. Resmönster och marknadsvillkor förändras och kommer att påverka bolaget ytterligare. SAS är mer än någonsin i behov av en omstart.

SAS kommer implementera åtgärder för att säkra konkurrenskraften på lång sikt. Tillsammans med det redan pågående arbetet med att utveckla en effektiv och lönsam verksamhet presenterar bolaget därför sin plan: ”SAS FORWARD” samtidigt som resultatet för första kvartalet för räkenskapsåret 2021/2022 presenteras.
November 30, 2021
English
"Demand and ticket sales are increasing, however, uncertainties continue to affect the ramp-up"
November 30, 2021
Swedish
”Efterfrågan och biljettförsäljning ökar, men osäkerheten fortsätter att påverka återhämtningen”
February 26, 2020
English
NOVEMBER 2019 – JANUARY 2020 Revenue: MSEK 9,707 (9,405) Income before tax (EBT): MSEK -1,087 (-576) Income before tax and items affecting comparability: MSEK -1,078 (-724)
February 26, 2020
Swedish
SAS STÄRKER SIN MARKNADSPOSITION

Det första kvartalet 2020 kännetecknades av passagerartillväxt och en stärkt ställning för SAS på den skandinaviska marknaden. Operationella förbättringar ledde också till en robust produktion och ökad kundnöjdhet. En stark intäktstillväxt motverkades emellertid av negativa effekter från valuta och IFRS 16, vilket ledde till ett lägre resultat före skatt än motsvarande period föregående år.
December 05, 2019
English
AUGUST 2019–OCTOBER 2019
August 27, 2019
Swedish
MAJ 2019–JULI 2019
May 28, 2019
Swedish
Februari 2019–april 2019
May 28, 2019
English
Revenue: MSEK 10,187 (9,916)
February 27, 2019
Swedish
November 2018–januari 2019. Intäkter: 9 534 (8 978) MSEK. Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -724 (-385) MSEK
February 27, 2019
English
Revenue: MSEK 9,534 (8,978)
December 04, 2018
Swedish
Augusti 2018–oktober 2018
December 04, 2018
English
Revenue: MSEK 12,678 (11,644)
August 31, 2018
English
May 2018 – July 2018
August 31, 2018
Swedish
Maj 2018 – juli 2018. Intäkter: 13 146 (12 210) MSEK. Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 1 978 (1 863) MSEK. Resultat före skatt: 2 004 (1 973) MSEK.
May 30, 2018
Swedish
Februari 2018 – april 2018. Intäkter: 9 916 (9 843) MSEK. Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -320 (-259) MSEK
February 27, 2018
English
Earnings before tax and nonrecurring items: MSEK -373 (-707)
February 27, 2018
Swedish
Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -373 (-707) MSEK
December 12, 2017
Swedish
Augusti 2017 – oktober 2017. Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 1 054 (941) MSEK. Resultat före skatt: 657 (577) MSEK. Intäkter: 11 644 (11 135) MSEK
December 12, 2017
English
August 2017–October 2017. Income before tax and non-recurring items: MSEK 1,054 (941). Income before tax: MSEK 657 (577). Revenue: MSEK 11,644 (11,135)
September 05, 2017
Swedish
Maj 2017 - Juli 2017. Resultat före skatt: 1 973 (1 036) MSEK. Resultat före skatt och engångsposter: 1 863 (1 003) MSEK. Intäkter: 12 210 (11 133) MSEK
September 05, 2017
English
May 2017 - July 2017. Income before tax: MSEK 1,973 (1,036). Income before tax and nonrecurring items: MSEK 1,863 (1,003). Revenue: MSEK 12,210 (11,133)
June 21, 2017
English
Expanded structural measures to strengthen profitability
June 21, 2017
Swedish
Utökade strukturell åtgärder för att stärka lönsamheten
March 08, 2017
English
Seasonally weak earnings as expected – structural measures being planned
March 08, 2017
Swedish
Säsongsmässigt svagt resultat som förväntat – strukturella åtgärder planläggs
December 13, 2016
Swedish
Resultat enligt prognos – Ytterligare åtgärder initieras.
December 13, 2016
English
Earnings in line with forecast - Further actions initiated.
September 08, 2016
English
Clear strategy generates higher revenue.
September 08, 2016
Swedish
Tydlig strategi ger ökade intäkter
June 10, 2016
English
RISING PASSENGER NUMBERS IN A WEAK QUARTER
June 10, 2016
Swedish
FLER PASSAGERARE I RESULTATMÄSSIGT SVAGT KVARTAL
March 08, 2016
English
SAS presents earnings improvements for the quarter
March 08, 2016
Swedish
SAS presenterar resultatförbättring för kvartalet
December 16, 2015
Swedish
SAS levererar avsevärd resultatförbättring
December 16, 2015
English
SAS delivers substantial earnings improvement
September 08, 2015
English
Commercial success improves earnings. May 2015 – July 2015: Income before tax: MSEK 1,031 (756). Income before tax and nonrecurring items: MSEK 996 (759). Revenue: MSEK 10,973 (10,697).
September 08, 2015
Swedish
Kommersiella framgångar stärker resultatet
June 18, 2015
English
SAS’s commercial initiatives deliver results. SAS posted an income before tax and nonrecurring items of MSEK -331 for the second quarter, representing a substantial year-on-year improvement in earnings. This improvement was primarily driven by a positive trend for unit revenue, which climbed 6.8%.
June 18, 2015
Swedish
SAS kommersiella satsningar ger resultat
March 05, 2015
English
Market position strengthened in a seasonally weak quarter. Income before tax and nonrecurring items: MSEK -829 (-1,169). Revenue: MSEK 8,371 (7,871)
March 05, 2015
Swedish
Stärkt position i säsongsmässigt svagt kvartal. Resultat före skatt och engångsposter: -829 (-1 169) MSEK. Intäkter: 8 371 (7 871) MSEK
December 18, 2014
English
Comparative figures include Widerøe for the August to September 2013 period. Income before tax and nonrecurring items: MSEK 789 (601). Revenue: MSEK 10,966 (11,059)
December 18, 2014
Swedish
Jämförelsetalen inkluderar Widerøe augusti-september 2013. Resultat före skatt och engångsposter: 789 (601) MSEK. Intäkter: 10 966 (11 059) MSEK
September 10, 2014
Swedish
Fler väljer SAS i fortsatt pressad marknad
September 10, 2014
English
More passengers choose SAS in a challenging market
June 18, 2014
English
SAS trappar upp åtgärder i ett utmanande marknadsläge
June 18, 2014
English
SAS takes decisive action in a challenging market February–April 2014
March 14, 2014
Swedish
SAS fortsätter att leverera på omställningsprogrammet i en fortsatt pressad marknad
March 14, 2014
English
SAS continues to deliver on its restructuring program in a market under continuing pressure November 2013 – January 2014
December 19, 2013
English
SAS visar positivt resultat trots ökad prispress
December 19, 2013
English
SAS reports positive earnings despite increased price pressure
September 04, 2013
English
Stärkt SAS visar positivt resultat
September 04, 2013
English
Strengthened SAS delivers positive result
June 12, 2013
English
Kraftfulla åtgärder ger lägre enhetskostnader och kommer att stärka SAS finansiella position
June 12, 2013
English
Robust measures generate lower unit costs and will strengthen SAS’ financial position
March 08, 2013
English
November – Januari 2012-2013
March 08, 2013
English
November-January 2012-2013
December 12, 2012
English
Positivt resultat före skatt och engångsposter – Ny offensiv plan lanserad – Ett första avgörande steg genomfört
December 12, 2012
English
Positive income before tax and nonrecurring items – New aggressive plan launched – First decisive step implemented
November 12, 2012
English
SAS lanserar omfattande plan för att förbättra lönsamheten och säkerställa långsiktig finansiell beredskap – nya kollektivavtal måste ingås inom mycket kort tid
November 12, 2012
English
SAS launches comprehensive plan to improve profitability and secure long-term financial preparedness – new collective agreements must be reached in the near future
August 08, 2012
English
4Excellence ger resultat -       Intäktsåtgärder ger fler passagerare och ökade intäkter -       Enhetskostnaden sänkt med 4%
August 08, 2012
English
4Excellence generates results -       Revenue measures lead to more passengers and increased revenue -       The unit cost was reduced by 4%
May 03, 2012
English
Stärkt kassaflöde men negativt resultat som förväntat -    fortsatta utmaningar under 2012 -    4Excellence åtgärder motsvarande 5 miljarder SEK implementeras
May 03, 2012
English
Strengthened cash flow but negative earnings as forecast -    continued challenges in 2012 -    4Excellence measures corresponding to SEK 5 billion to be implemented
February 08, 2012
English
Positivt resultat före nedskrivning på 1,7 miljarder SEK avseende Spanair -   Ökande utmaningar inför 2012 -   4Exellence accelereras, åtgärder uppgår till 5 miljarder SEK 2012-2013
November 08, 2011
English
Positivt resultat, men med ökande utmaningar
November 08, 2011
English
Positive earnings, but greater challenges
August 17, 2011
English
Nyckeltal April-Juni 2011
August 17, 2011
English
Key ratios April-June 2011
May 10, 2011
English
Nyckeltal Januari-Mars 2011
May 10, 2011
English
Key ratios January-March 2011
February 09, 2011
English
Januari-December 2010
February 09, 2011
English
January-December 2010
November 10, 2010
English
Juli-September 2010
November 10, 2010
English
July-September 2010
August 18, 2010
English
Nyckeltal Januari-Juni 2010
August 18, 2010
English
Key ratios January-June 2010
April 22, 2010
English
Nyckeltal Januari-Mars 2010 • Omsättning: 9 495 (11 296) MSEK ( -16,0%)
April 22, 2010
English
Key ratios January – March 2010
February 09, 2010
English
Nyckeltal 2009
February 09, 2010
English
Key ratios 2009
November 05, 2009
English
Tredje kvartalets nyckeltal
November 05, 2009
English
Key ratios for the third quarter
April 28, 2009
English
Nyckeltal Januari – Mars 2009
April 28, 2009
English
Key ratios January – March 2009
February 03, 2009
English
Januari – December nyckeltal
February 03, 2009
English
Key ratios for January – December
November 05, 2008
English
Tredje kvartalets nyckeltal
November 05, 2008
English
Key ratios for the third quarter
August 14, 2008
English
Andra kvartalets nyckeltal
August 14, 2008
English
Key ratios for the second quarter
April 29, 2008
English
Periodens nyckeltal • Omsättning: 12 833 (11 887) MSEK (+6,3%) * • Antal passagerare: 7,3 miljoner (+2.6%) • Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -973 (-94) MSEK • EBT-marginal före engångsposter: -7,6% (-0,8%) • Periodens resultat: -1 134 (-47) MSEK • Resultat per aktie: -6,55 (-0,11) SEK • Ett kortsiktigt åtgärdsprogram på 1,1 miljarder SEK implementeras. Av det långsiktiga kostnadsprogrammet på 2,8 miljarder SEK var 44% implementerat.
April 29, 2008
English
Key ratios for the period • Operating revenue: MSEK 12,833 (11,887) (+6.3%) * • Number of passengers: 7.3 million (+2.6%) • Earnings before nonrecurring items in continuing operations: MSEK -973 (-94) • EBT margin before nonrecurring items: -7.6% (-0.8%) • Net income for the period: MSEK -1,134 (-47) • Earnings per share: SEK -6.55 (-0.11) • A short-term action plan corresponding to SEK 1.1 billion will be implemented. A total of 44% of the long-term cost program corresponding to SEK 2.8 billion has been implemented.
February 06, 2008
English
Key ratios for the period
February 06, 2008
English
Periodens nyckeltal
November 08, 2007
English
Key ratios for the period
November 08, 2007
English
Periodens nyckeltal
August 09, 2007
English
Key ratios for first six months: · Operating revenue: MSEK 30,133 (29,131) (+3.4%)
August 09, 2007
English
Nyckeltal första halvåret:
May 03, 2007
English
Förbättrat resultat under första kvartalet 2007
May 03, 2007
English
Improved earnings during first quarter of 2007
February 08, 2007
English
Favorable economy combined with new business models, and effective cost and capacity control resulted in improved earnings
February 08, 2007
English
God konjunktur i kombination med nya affärsmodeller samt god kostnads- och kapacitetskontroll, gav ett förbättrat resultat
November 08, 2006
English
Favorable cabin factor and stronger yield result in improved earnings for third quarter
November 08, 2006
English
God kabinfaktor och stärkt yield gav förbättrat resultat under tredje kvartalet.
August 09, 2006
Swedish
Rekordhöga passagerarsiffror bidrog till ett positivt resultat • Omsättningen för första halvåret uppgick till 32 383 (29 033) MSEK, en ökning med 11,5%. För andra kvartalet uppgick omsättningen till 17 916 (16 017) MSEK en ökning på 11,9%.
August 09, 2006
English
Record number of passengers contributed to positive result
May 04, 2006
English
First quarter of 2006 in brief
May 04, 2006
Swedish
• Omsättningen för perioden uppgick till 14 467 (13 016) MSEK, en ökning med 11,1%. Justerat för valuta ökade omsättningen med 6,1%.
February 09, 2006
English
The year in brief
February 09, 2006
Swedish
• Omsättningen för helåret uppgick till 61 887 (58 093) MSEK, en ökning med 6,5%. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 16 287 (14 945) MSEK, en ökning med 9%.
November 08, 2005
English
Third quarter 2005
November 08, 2005
Swedish
• Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 45 600 (43 133) MSEK, en ökning med 5,7%.
August 17, 2005
English
Positive earnings for Q2 2005
August 17, 2005
Swedish
• Omsättningen för halvåret uppgick till 29 033 (27 710) MSEK, en ökning med 4,8%.
May 03, 2005
Swedish
• Omsättningen för första kvartalet uppgick till 13 016 (12 567) MSEK, en ökning med 3,6%.
May 03, 2005
English
First quarter of 2005 in brief
February 10, 2005
English
2004 in brief
February 10, 2005
Swedish
• Omsättningen för helåret uppgick till 58 073 (57 754) MSEK, en ökning med 0,6%. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 14 940 (13 824) MSEK, en ökning med 8,1%. För jämförbara enheter och valutaeffekter ökade omsättningen under helåret med 3,3% eller 1 892 MSEK.
November 02, 2004
English
Operating revenue for the nine-month period
November 02, 2004
Swedish
Omsättningen för niomånadersperioden
August 11, 2004
Swedish
• Omsättningen för första halvåret uppgick till 27 710 (29 010) MSEK, en minskning med 4,5%. För jämförbara enheter sjönk omsättningen under perioden med 4,2% eller 1 216 MSEK.
August 11, 2004
English
• Operating revenue for the first half of the year amounted to MSEK 27,710 (29,010), a decrease of 4.5%. For comparable units, operating revenue for the period fell 4.2% or MSEK 1,216.
May 04, 2004
English
• Operating revenue for the first quarter amounted to MSEK 12,567 (13,710), a decrease of 8.3%. For comparable units and adjusted for currency effects, operating revenue for the period fell by 2.3% or MSEK 312.
May 04, 2004
Swedish
• Omsättningen för första kvartalet uppgick till 12 567 (13 710) MSEK, en minskning med 8,3%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt sjönk omsättningen under perioden med 2,3% eller 312 MSEK.
February 11, 2004
Swedish
· Omsättningen för helåret uppgick till 57 754 (64 944) MSEK, en minskning med 11,1%. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 13 824 (16 709) MSEK. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 8,7% eller 5639 MSEK och 11,7% under fjärde kvartalet.
February 11, 2004
English
• Operating revenue for the full year amounted to MSEK 57,754 (64,944), a decrease of 11.1%. Operating revenue for the fourth quarter amounted to MSEK 13,824 (16,709). For comparable units and adjusted for currency effects, operating revenue for the period decreased by 8.7% or MSEK 5,639 and by 11.7% in the fourth quarter.
November 11, 2003
Swedish
• Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 43 930 (48 235) MSEK, en minskning med 8,9%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 7,7% eller 3 698 MSEK och 10,6% under tredje kvartalet.
November 11, 2003
English
• Operating revenue for the first nine months of 2003 amounted to MSEK 43,930 (48,235), a decrease of 8.9%. For comparable units, and adjusted for currency effects, operating revenue for the period decreased by 7.7% or MSEK 3,698 and by 10.6% in the third quarter.
August 11, 2003
English
• Operating revenue for the first half of 2003 amounted to MSEK 29,010 (31,643), a decrease of 8.3%. For comparable units, and adjusted for currency effects, operating revenue for the period decreased by 8.7% or MSEK 2,741.
August 11, 2003
Swedish
• Omsättningen för första halvåret uppgick till 29 010 (31 643) MSEK, en minskning med 8,3%. Förjämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 8,7% eller2 741 MSEK.
May 13, 2003
Swedish
Första kvartalets omsättning
May 13, 2003
English
Operating revenue for the first quarter amounted to MSEK 13,710 (13,775), a decrease of 0.5%. For comparable units, and adjusted for currency effects, operating revenue for the period decreased by 4.5% or MSEK 616.
February 12, 2003
Swedish
• Årets omsättning uppgick till 64 944 (51 433) MSEK, en ökning med 26,3%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 1,0% eller 512 MSEK.
February 12, 2003
English
• Operating revenue for the year amounted to MSEK 64,944 (51,433), an increase of 26.3%. For comparable units and adjusted for currency effects, operating revenue decreased during the period by 1.0% or MSEK 512.
November 12, 2002
English
Operating revenue
November 11, 2002
Swedish
Omsättningen
August 07, 2002
Swedish
Halvåret i korthet
August 07, 2002
English
• Operating revenue for the first half of 2002 amounted to MSEK 31,643 (25,948), an increase of 21.9%. For comparable units, operating revenue decreased by 3.4% while operating revenue in the second quarter rose 0.1%.
May 14, 2002
Swedish
• Omsättningen
May 14, 2002
English
• Operating revenue
February 12, 2002
English
On October 8, flight SK686 crashed in Milan and 118 people lost their lives in the worst air disaster in SAS’s history.
February 12, 2002
Swedish
Den 8 oktober havererade SK686 i Milano och 118 personer omkom i den värsta flygkatastrofen i SAS historia.
November 06, 2001
English
On October 8
November 06, 2001
Swedish
Den 8 oktober havererade SK686 i Milano och 118 personer omkom i den värsta flygkatastrofen i SAS historia.
August 08, 2001
English
• Weaker economic growth
August 08, 2001
Swedish
• Svagare ekonomisk tillväxt
May 08, 2001
English
• Income before taxes
May 08, 2001
Swedish
• Resultatet före skatter
February 13, 2001
English
• The SAS Group’s income
February 13, 2001
Swedish
•SAS Gruppens resultat
November 09, 2000
English
• The SAS Group’s income
November 09, 2000
Swedish
•SAS Gruppens resultat
August 11, 2000
English
Highlights of the Interim Report as per June 30, 2000
August 11, 2000
Swedish
Huvudpunkter i boksluten per 30 juni 2000
May 11, 2000
Swedish
Huvudpunkter i boksluten per 31 mars 2000
May 11, 2000
English
Highlights of the Interim Report as per March 31, 2000
February 17, 2000
Swedish
Huvudpunkter i boksluten per 31 december 1999
February 17, 2000
English
Highlights in the Final Accounts as per December 31, 1999
November 11, 1999
Swedish
Huvudpunkter i boksluten per 30 september 1999
November 11, 1999
English
Highlights of the Interim Report as per September 30, 1999
August 12, 1999
Swedish
Huvudpunkter i boksluten per 30 juni 1999
August 12, 1999
English
Highlights of the Interim Report as per June 30, 1999
May 06, 1999
Swedish
Huvudpunkter i boksluten per 31 mars 1999
May 06, 1999
English
Highlights of the Interim Report as per March 31, 1999
February 18, 1999
Swedish
Huvudpunkter i boksluten per 31 december 1998:
February 18, 1999
English
Main points in the Final Accounts as per December 31, 1998: