Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Delårsrapport januari-mars 2008

April 29, 2008 08:00

Periodens nyckeltal

• Omsättning: 12 833 (11 887) MSEK (+6,3%) *

• Antal passagerare: 7,3 miljoner (+2.6%)

• Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -973 (-94) MSEK

• EBT-marginal före engångsposter: -7,6% (-0,8%)

• Periodens resultat: -1 134 (-47) MSEK

• Resultat per aktie: -6,55 (-0,11) SEK

• Ett kortsiktigt åtgärdsprogram på 1,1 miljarder SEK
implementeras. Av det långsiktiga kostnadsprogrammet
på 2,8 miljarder SEK var 44% implementerat.* Valutajusterat

Koncernchefens kommentarer

Den negativa resultatutvecklingen vi hade i november och december förra året har fortsatt under första kvartalet 2008. Orsaken till detta är främst de snabbt stigande bränslepriserna till rekordhöga nivåer som ej kunnat kompenseras samtidigt som enhetsintäkterna sjunker till följd av en ytterligare skärpning av konkurrensen. Det är även en viss överkapacitet i marknaden samt tendenser till en avmattning i affärsresandet. Att hantera denna marknadssituation är för närvarande en utmaning i hela flygbranschen. Vi har sett hur bolag omkring oss i närmarknaden justerat ner sina prognoser samtidigt som flygbolag i USA och Asien ansökt om konkurs. Konsolideringen i branschen fortsätter samtidigt med full kraft globalt.

SAS koncernens resultat för första kvartalet blev därmed mycket svagt med ett utfall på –973 MSEK, vilket är en kraftig försämring mot samma period föregående år. Första kvartalet är säsongsmässigt ett svagt kvartal som ytterligare förstärks av att påsken detta år inföll i mars. Den underliggande försämringen bedöms dock uppgå till cirka 600 MSEK. Vi har fortsatt haft ökade kostnader till följd av Q400-problematiken, men den erhållna delen av Bombardier ersättningen kompenserar i stort sett detta under kvartalet.

Det finns tecken på att den globala utvecklingen är så pass allvarlig att vi måste förbereda oss för en mer bestående ekonomisk nedgång. De makroekonomiska problemen, som i grund och botten härstammar från överutnyttjande på den amerikanska kreditmarknaden, sprider sig nu som ringar på vattnet i det ekonomiska systemet.

För att vända resultatutvecklingen och hantera den utmanande marknadssituationen har vi utökat det i februari aviserade åtgärdsprogrammet och samlat det under benämningen – Profit 2008. Dessa åtgärder skall ge en resultateffekt 2008 på 1,1 miljard innefattande prisanpassningar, förändringar i trafikprogram, ytterligare effektiviseringar av overhead samt att vi stoppar och skjuter på vissa planerade aktiviteter. Därutöver har vi beslutat att dra ned på kapaciteten med 11 flygplan (5%) med start från hösten 2008 samt att vi ej genomför vår planerade ökning av ett interkontinentalt flygplan. Sammantaget reduceras antalet tjänster med cirka 1 000 FTE.

Parallellt med dessa åtgärder fortsätter vi att genomföra strategiprogrammet S11- “Strategi 2011”. Stort fokus läggs på kulturell Turnaround och att förbättra vår kundnöjdhet, bland annat genom stabilare leveranskvalitet och kontinuerliga produktförbättringar.

Situationen inom flygindustrin är allvarlig. Det är därför av största vikt att vända resultatutvecklingen och samtidigt hålla kursen i S11 för att säkerställa att vi kan utveckla SAS till ett ännu starkare och konkurrenskraftigare flygbolag.

Mats Jansson
Verkställande direktör och koncernchef

Latest news