Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Koncernledning

VD, tillika koncernchef, utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen av koncernen. Till honom rapporterar de övriga medlemmarna i koncernledningen samt chefer för vissa koncernstabsfunktioner.

I styrelsens instruktioner för VD har styrelsen meddelat närmare föreskrifter angående VD:s befogenheter och förpliktelser. Inom ramen för gällande arbetsordning och VD-instruktion, som reglerar förhållandet mellan VD och styrelsen, svarar koncernledningen för koncernens affärsstyrning, ekonomisk rapportering, företagsförvärv och avyttringar av företag och viktigare samarbeten, finansiering, kapitalstruktur, riskhantering, kommunikationen med finansmarknader och andra frågor av koncernövergripande karaktär.

VD har ett nära samarbete och informationsutbyte med ordföranden och har dessutom regelbundna möten med ordföranden för planeringen av styrelsesammanträdena. VD håller ordföranden och övriga styrelsen kontinuerligt informerade om bolagets och koncernens verksamhet och utveckling.

Koncernledningen är inte bolagsorgan i svensk aktiebolagsrättslig mening och har således som kollegialt ledningsorgan inte något på lag grundat ansvar i förhållande till styrelse och aktieägare. Koncernledningen har protokollförda möten varje vecka. Dessa möten leds av VD, som fattar beslut efter samråd med koncernledningens övriga medlemmar.

Styrningen och kontrollen av koncernens dotterbolag är främst kopplat till ett aktivt styrelsearbete i respektive dotterbolag.

I vissa större dotterbolag förekommer också externa styrelseledamöter och representanter för de anställda. Varken Koncernens övergripande affärsområden som inte är separata juridiska enheter styrs av koncernledningen genom respektive affärsområdes representant.

Presentation av SAS koncernledning