Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Styrelse

SAS AB är det bolag vars styrelse ansvarar för ledningen av hela SAS. Styrelsens arbete regleras av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen.

Arbetsordningen beskriver fördelningen av styrelsens arbete dels mellan styrelsen och utskotten, dels mellan styrelsen, dess ordförande och VD.

Styrelsen har till uppgift att fastställa SAS övergripande mål och strategier, besluta om budget och affärsplan, behandla och godkänna årsbokslut och delårsrapporter, säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen, fastställa viktigare riktlinjer och regelsystem samt besluta om investeringar och större förändringar i SAS organisation och verksamhet.

Styrelsens arbete följer en årlig plan med fasta informations- och beslutspunkter. VD och andra ledande befattningshavare deltar vanligtvis i styrelsens sammanträden såsom föredragande eller med en administrativ funktion. Styrelsen utvärderar arbetet varje år.

Styrelsen för SAS AB består av tio ledamöter, varav sju ledamöter valts av årsstämman för en period på ett år. De tre övriga ledamöterna jämte sex suppleanter utses av arbetstagarorganisationerna i Danmark, Norge och Sverige.

Presentation av styrelsemedlemmar (på svenska)