Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Rapportering av finansiell information

SAS AB är sedan juli 2001 noterat på NASDAQ OMX Stockholm med sekundärnoteringar i Köpenhamn och Oslo. SAS ambition är att informations- och kommunikationsvägar avseende den finansiella rapporteringen ska vara kända och ändamålsenliga.

För att säkerställa att den externa informationsgivningen blir korrekt har det fastställts en informations- och Investor Relations-policy för informationsgivning till aktiemarknaden. Policyn är fastlagd av SAS styrelse och uppdateras vid behov.

SAS ska tillhandahålla snabb, aktuell, korrekt, relevant och tillförlitlig information till aktieägare, analytiker, allmänheten och medier. SAS strävar efter att ha en aktiv och öppen dialog med marknadens aktörer om utvecklingen av SAS, dess framtidsutsikter, företagsutveckling och affärsmöjligheter, allt inom ramen för gällande börs- regler och lagstiftning.

Finansiell information som lämnas regelbundet är: årsredovisning, kvartalsrapporter, pressmeddelanden, presentationer och telefonkonferenser riktade till finansanalytiker, investerare och möten med kapitalmarknaden i Sverige och internationellt.

Samtliga rapporter, presentationer och pressmeddelanden finns tillgängliga på www.sasgroup.net.