Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ersättningsprinciper

Ersättningsprinciperna för VD och koncernchefen, övriga medlemmar i koncernledningen och övriga ledande befattningshavare beslutas av årsstämman, baserat på ett förslag av styrelsen. Förslaget förbereds av ersättningsutskottet.

Ersättningen ska utgöras av fast och rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den fasta lönen ska återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen. Den fasta lönen ska också återspegla den prestation som befattningshavaren nått och således vara individuell och differentierad. Övriga förmåner, som bland annat kan omfatta bilförmån och sjukvårdsförsäkring, ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen.

De senaste ersättningsprinciperna finns tillgängliga på denna websidan under årsstämma 2024. Detaljerad information kring ersättning och förmåner för styrelsen, VD och koncernledningen finns också i den senaste årsredovisningen.