Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Helårsrapport November 2012 - Oktober 2013

December 19, 2013 08:00

SAS visar positivt resultat trots ökad prispressAugusti-Oktober 2013

· Intäkter: 11 059 (11 412) MSEK
· Scandinavian Airlines trafik: ökade med 4,0%
· Scandinavian Airlines passagerarintäkter justerat för valuta sjönk 0,3%
· Resultat före skatt och engångsposter: 546 (809) MSEK
· EBIT-marginal: 6,4% (‑2,3%)
· Resultat före skatt: 442 (‑561) MSEK
· Periodens resultat: 353 (‑574) MSEK
· Resultat per aktie: 1,07 (‑1,74) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 510 (1 418) MSEK
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2012/2013

November 2012-Oktober 2013

· Intäkter: 42 182 (42 419) MSEK
· Scandinavian Airlines trafik: ökade med 3,8%
· Scandinavian Airlines passagerarintäkter justerat för valuta ökade 3,4%
· Resultat före skatt och engångsposter: 775 (21) MSEK
· EBIT-marginal: 3,3% (‑1,6%)
· Resultat före skatt: 433 (‑3 255) MSEK
· Periodens resultat: 179 (‑3 010) MSEK
· Resultat per aktie: 0,54 (‑9,15) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 028 (1 717) MSEK

”SAS redovisar ett positivt resultat före skatt både för fjärde kvartalet och ackumulerat för helåret. Detta trots att fjärde kvartalet präglats av intensifierad konkurrens och svag ekonomisk tillväxt. Tack vare åtgärderna som genomförs inom omställningsprogrammet kunde den svagare intäktsutvecklingen delvis kompenseras genom lägre kostnader. EBIT-marginalen uppgick för helåret till 3,3%.

Resultatet är ett kvitto på att vår fastlagda strategi har börjat förbättra vår konkurrenskraft. Vi har ökat produktiviteten och enhetskostnaden exklusive flygbränsle sjönk under året med 5,9%. Vi har också tagit viktiga steg för att stärka vår finansiella position. Under året har vi avyttrat tillgångar till ett värde av cirka 2,8 miljarder SEK.

Vårt fokus ligger nu på att fullfölja omställningsprogrammet för en mer flexibel kostnadsstruktur samtidigt som vi fortsätter att offensivt investera i erbjudandet till vår målgrupp – de som reser mycket – bland annat genom förnyelse av både kort- och långdistansflottan samt lansering av 43 nya linjer under 2014” säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

De försämrade förutsättningarna förväntas att kvarstå och första kvartalet 2013/2014 (november-januari) kommer som vanligt att vara säsongsmässigt mycket svagt. Under förutsättning att marknadsutvecklingen avseende kapacitet, flygbränsle och valuta inte försämras ytterligare samt att inget oförutsett inträffar i övrigt, förväntas även ett positivt resultat före skatt (exklusive positiv effekt avseende ändrade pensionsvillkor) att uppnås under 2013/2014. Den positiva effekten avseende ändrade pensionsvillkor kommer att påverka resultatet under första kvartalet. Som ytterligare konsekvens av de försämrade förutsättningarna är SAS bedömning nu att de finansiella målen som tidigare förväntades uppnås under 2014/2015, uppnås först under 2015/2016.

Koncernchefens kommentarer

Augusti-Oktober 2013

· Resultat före skatt uppgick till 442 (‑561) MSEK
· Lägre tillväxt i marknaden samt ökad konkurrens
· Scandinavian Airlines trafik ökade 4%
· Enhetskostnaden exklusive flygbränsle sjönk med 3,3%
· Widerøe såldes den 30 september
· 10% av markverksamheten såldes den 31 oktober 2013
· SAS emitterade ett obligationslån på 1,5 miljarder SEK
· Lansering av 43 nya linjer under 2014

Fjärde kvartalet har präglats av en svag ekonomisk tillväxt och intensifierad konkurrens vilket ökar utmaningarna för hela branschen. Trots detta redovisar SAS ett positivt resultat före skatt både för kvartalet och ackumulerat för helåret.

Resultatförbättringen för hela räkenskapsåret kan vi vara stolta över. Däremot visar utvecklingen under fjärde kvartalet med all tydlighet hur snabbt det svänger inom flygbranschen. Förutsättningarna har kraftigt försämrats under kvartalet med en total kapacitetsökning i den nordiska marknaden på över 10% samtidigt som den makroekonomiska utvecklingen varit fortsatt svag. SAS har inte varit opåverkad, men tack vare de kraftfulla åtgärderna som genomförs inom omställnings-programmet kunde den svagare intäktsutvecklingen delvis kompenseras genom lägre kostnader.

EBIT-marginalen uppgick för helåret till 3,3%. Resultatet är ett kvitto på att vår fastlagda strategi kraftigt förbättrat vår konkurrenskraft. En av SAS strategiska målsättningar är att skapa nödvändiga operativa förutsättningar, både avseende kostnader och flexibilitet, för att kunna öka produktiviteten. Under året ökade Scandinavian Airlines kapacitet med 6% samtidigt som rörelsekostnaderna minskades med 7,1%. Enhetskostnaden sjönk med 5,9% och flygplansutnyttjandet ökade med nästan en halv timme per dag jämfört med föregående år.

Under fjärde kvartalet tog SAS ett viktigt strategiskt steg mot att ytterligare öka den operationella flexibiliteten i bolaget genom att avyttra 10% av SAS Ground Handling till Swissport. Affären ska bana väg för en komplett outsourcing av SAS mark- och speditionstjänster i Skandinavien på sikt. Centraliseringen av administ-rationen pågår planenligt och merparten av effektiviseringen motsvarande 1 000 heltidstjänster har genomförts. Arbetet fortsätter och nästa år kommer vi att få ytterligare positiva effekter från omställnings-programmet.

Vår finansiella position har stärkts. I september slutfördes försäljningen av Widerøe vilket bidrog till att minska vår finansiella nettoskuld med 2 miljarder SEK samtidigt som likviditeten stärktes. Vi har under året frigjort 2,8 miljarder SEK genom försäljningar av tillgångar och i oktober uppgick vår finansiella beredskap till 26% av våra fasta kostnader och överstiger därmed målsättningen på 20% med god marginal. I september emitterades framgångsrikt en obligation på 1,5 miljarder SEK vilket visar att marknadens förtroende för SAS har ökat.

Med de åtgärder som genomförts har vi skapat förutsättningar att offensivt utveckla erbjudandet till de som reser mycket och som värdesätter ett enklare och mer tidseffektivt resande. Under året har vi genomfört en omfattande förnyelse av flygplansflottan med in- och utfasning av 46 flygplan. En epok i SAS tog slut under fjärde kvartalet då vi fasade ut vår sista MD-80. I början av 2014 kommer SAS flygplansflotta att bestå uteslutande av nya generationens flygplan. Vi går nu in i en period av ökade investeringar i flygplansflottan på fast order. Därutöver moderniserar vi och förbättrar passagerarkabinerna. På våra interkontinentala linjer kommer nya helt horisontella säten att börja installeras nästa år. Vi fortsätter också att utveckla linjenätet, inte minst med fler säsongsbetonade destinationer. Vi planerar för närvarande att öppna 43 nya linjer under 2014. Detta möjliggörs delvis genom nya wet lease samarbeten som framför allt utökar vårt regionala nätverk. Att SAS erbjuder fler destinationer och fler avgångar än något annat skandinaviskt flygbolag är en viktig del i vårt kundlöfte och styrkan i vår affärsmodell.

Året som gått har varit intensivt. Det är tack vare ett stort engagemang och hårt arbete från alla medarbetare som SAS nu levererar på målsättningarna om ett positivt resultat för helåret.

Trots detta är vi alla medvetna om att resan mot ett långsiktigt lönsamt SAS bara har börjat. Resultateffekterna från omstruktureringsprogrammet för 2013/2014 förväntas uppgå till cirka 1,2 miljarder SEK. De försämrade förutsättningarna förväntas att kvarstå och första kvartalet 2013/2014 (november-januari) kommer som vanligt att vara säsongsmässigt mycket svagt. Under förutsättning att marknadsutvecklingen avseende kapacitet, flygbränsle och valuta inte försämras ytterligare samt att inget oförutsett inträffar i övrigt, förväntas även ett positivt resultat före skatt (exklusive positiv effekt avseende ändrade pensionsvillkor) att uppnås under 2013/2014. Den positiva effekten avseende ändrade pensionsvillkor kommer att påverka resultatet under första kvartalet. Som ytterligare konsekvens av de försämrade förutsättningarna är SAS bedömning nu att de finansiella målen som tidigare förväntades uppnås under 2014/2015, uppnås först under 2015/2016.

Stockholm 19 december 2013

Rickard Gustafson
Verkställande direktör och koncernchef

  
SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december, kl 08.00.

Latest news