Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Delårsrapport november 2013–april 2014

June 18, 2014 08:00

SAS trappar upp åtgärder i ett utmanande marknadslägeFebruari–april 2014 [1]

· Intäkter: 8 472 (9 933) MSEK
· Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 8,9%
· Enhetskostnaden (CASK) sjönk med 5,3% [2]
· EBIT-marginal: -7,8% (-1,1%)
· Resultat före skatt: -1 078 (-329) MSEK
· Periodens resultat: -800 (-405) MSEK
· Resultat per stamaktie: -2,72 (-1,23) SEK
· Ytterligare intäkts- och kostnadsåtgärder har initierats. Kostnadsåtgärderna förväntas ge en resultateffekt på en miljard SEK under räkenskapsåret 2014/2015. Därutöver kommer långsiktigare åtgärder att konkretiseras under hösten 2014
· Helårsutsikterna för 2013/2014 återges på sida 7

[1] Jämförelsetalen avseende motsvarande period föregående år inkluderar Widerøe.
[2] Justerad för flygbränsle och ändrade pensionsvillkor på 450 MSEK under feb-apr 2013.
SAS koncernen tillämpar från den 1 november 2013 den ändrade standarden för pensionsredovisning, IAS 19 Ersättningar till anställda. Som del av implementeringen av den ändrade redovisningsstandarden har rapporterade siffror för föregående räkenskapsår (2012/2013) räknats om för att möjliggöra jämförelse med räkenskapsåret 2013/2014. Effekterna av omräkningen på SAS finansiella rapporter för 2012/2013 återfinns på www.sasgroup.net, under Investor Relations/Reports and Presentations/Interim reports.
SAS VD och koncernchef kommenterar:
”Den skandinaviska flygmarknaden är fortsatt präglad av intensiv konkurrens och prispress vilket minskat marginalerna mer än förväntat och SAS redovisar ett resultat före skatt på -1 078 MSEK för andra kvartalet. Vi är djupt missnöjda med resultatet, och det är sämre än förväntat. Dock är det värt att notera att vi i april uppnådde en rekordhög kabinfaktor och att antalet passagerare som flög med SAS ökade med drygt 300 000 under kvartalet. Likaså fortsätter vi att minska enhetskostnaden, som under kvartalet sjönk med 5,3%. Sedan introduktionen av vårt förnyade EuroBonus-program har antalet medlemmar ökat kraftigt, och vi fortsätter nu att utveckla programmet till glädje för våra kunder.
Marknadsutvecklingen visar dock att det är absolut nödvändigt att SAS agerar än mer offensivt. Vi trappar nu upp åtgärderna på både intäkts- och kostnadssidan. De ytterligare kostnadsåtgärderna kommer att effektivisera vår verksamhet och redan under räkenskapsåret 2014/2015 förväntas en resultatförbättring på ytterligare en miljard SEK. Med de åtgärder som genomförs ser vi en möjlighet att ytterligare förstärka erbjudandet till Skandinaviens frekventa resenärer bland annat genom att expandera SAS interkontinentala erbjudande. Vi planerar nya direktlinjer från Oslo och Stockholm till Nordamerika och Asien, med start under hösten 2015”, säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.
SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2014, kl 08.00.

Latest news