Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Delårsrapport januari-juni 2008

August 14, 2008 08:00

Andra kvartalets nyckeltal

• Omsättning: 17 703 (16 288) MSEK (+8,7%)

• Antal passagerare: 11,6 miljoner (+5,2%)

• Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 262 (806) MSEK

• EBT-marginal före engångsposter: 1,5% (4,9%)

• Periodens resultat: -411 (607) MSEK

• Resultat per aktie: 2,50 (3,55) SEK

• Ett kortsiktigt resultatförbättringsprogram på1,5 miljarder SEK med resultateffekt under 2008 implementeras.

Koncernchefens kommentarer

SAS koncernens resultat för andra kvartalet blev som väntat svagt, 262 MSEK före engångsposter, vilket är en klar försämring mot föregående år. Orsakerna till resultatförsämringen är väl kända, de snabbt stigande bränslepriserna till rekordnivåer kombinerat med en försvagad konjunkturutveckling och överkapacitet på marknaden. Att hantera denna mycket utmanande situation är för närvarande huvudfokus för SAS koncernen och hela flygbranschen. Vi har sett hur bolag globalt och i närmarknaden presenterat negativa resultat även i det säsongsmässigt starka kvartal två. De flesta flygbolag har nu påbörjat en kraftig kapacitetsreduktion för att skapa en bättre balans mellan utbud och efterfrågan.

Vi har avbrutit försäljningen av Spanair på grund av de utmanande marknadsförhållandena. Värdet som vi kunde realisera återspeglade inte det underliggande strategiska värdet som finns i bolaget. Ett kraftfullt åtgärdsprogram om 800 MSEK och kapacitetsreduktioner med 25% som får full effekt i 2009 kommunicerades i juli. Åtgärderna inom Spanair motsvarar cirka 1 000 heltidstjänster och 15 flygplan.

För att vända resultatutvecklingen under 2008 kommunicerade vi i samband med första kvartalsrapporten ett åtgärds¬program – Profit 2008. Detta program har vi nu förstärkt med 400 MSEK och den sammanlagda resultateffekten 2008 uppgår därmed till 1,5 miljarder SEK. Vi har även beslutat att dra ned kapaciteten med ytterligare 7 flygplan, vilket innebär en total neddragning med 18 flygplan. För hela koncernen motsvarar neddragningen totalt 33 flygplan och sammantaget reduceras antalet tjänster med cirka 2 500 inom koncernen, dvs. 500 utöver de som tidigare kommunicerats. Åtgärderna skall ses i ljuset av en förväntan om ytterligare ekonomisk avmattning under 2008 och 2009.

Parallellt med dessa åtgärder fortsätter vi att genomföra strategiprogrammet S11- “Strategi 2011”. Stort fokus läggs på kulturell Turnaround och att förbättra vår kundnöjdhet, bland annat genom stabilare leveranskvalitet och kontinuerliga produktförbättringar. Det är glädjande att konstatera att såväl punktligheten som regulariteten nu är den bästa på många år. Scandinavian Airlines var bäst i Europa på ankomstpunktlighet under andra kvartalet 2008.

Det råder inget tvivel om att situationen inom flygindustrin är allvarlig och förmodligen den svåraste någonsin. Vi är fortsatt finansiellt stabila med tillfredställande kassalikviditet, men det är avgörande att vi på kort sikt genomför åtgärderna inom Profit 2008 (P08) för att därmed kunna implementera vår långsiktiga strategi S11.

Mats Jansson
Verkställande direktör och koncernchef

För frågor kontakta: Investor Relations SAS koncernen: Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-mail: investor.relations@sas.se

Latest news