Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2012

November 12, 2012 08:01

SAS lanserar omfattande plan för att förbättra lönsamheten och säkerställa långsiktig finansiell beredskap – nya kollektivavtal måste ingås inom mycket kort tid
· 4Excellence levererar: 607 MSEK i resultat före skatt och engångsposter under tredje kvartalet
– Passagerarintäkter: +9%
– Enhetskostnad: -6,1%

· Ny offensiv plan – 4Excellence Next Generation (4XNG) – som gör upp med SAS strukturella och finansiella utmaningar
– Åtgärder med årlig positiv resultateffekt om cirka 3 miljarder SEK; inklusive nya kollektivavtal med bland annat förändrade pensionsvillkor och kraftig minskning av administrationen
– Avyttring av tillgångar med likviditetseffekt om cirka 3 miljarder SEK
– De nya pensionsordningarna reducerar avsevärt den negativa effekten av förändrade redovisningsregler för pensioner

· Huvudaktieägare och banker ställer kreditfacilitet om 3,5 miljarder SEK till förfogande fram till mars 2015, villkorat av fullt genomförande av 4XNG-planen, att nya kollektivavtal ingås samt att parlamentariska godkännanden erhålls
· Bolagets existens är beroende av att de nya kollektivavtalen ingås
· En enhällig styrelse stödjer den framlagda planen och rekommenderar alla anställda att ställa sig bakom den. Styrelsen i SAS träffas igen söndag 18 november 2012 för att besluta om förutsättningarna finns för planens genomförande

Juli-September 2012

· Intäkter: 11 096 (10 616) MSEK
· Antal passagerare: ökade med 315 000 (4,5%)
· Passagerarintäkter justerat för valuta och engångsposter: ökade med 9,4%
· Resultat före skatt och engångsposter: 607 (298) MSEK
· EBT-marginal före engångsposter: 5,5% (2,8%)
· Resultat före skatt: 568 (276) MSEK
· Periodens resultat: 434 (214) MSEK
· Resultat per aktie: 1,32 (0,65) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -123 (232) MSEK

Januari-September 2012

· Intäkter: 32 079 (31 248) MSEK
· Antal passagerare: ökade med 865 000 (4,2%)
· Passagerarintäkter justerat för valuta och engångsposter: ökade med 5,1%
· Resultat före skatt och engångsposter: -305 (155) MSEK
· EBT-marginal före engångsposter: -1,0% (0,5%)
· Resultat före skatt: -193 (448) MSEK
· Periodens resultat: 25 (392) MSEK
· Resultat per aktie: 0,08 (1,19) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 768 (396) MSEK

Framtidsutsikter och bolagets fortsatta verksamhet
I rapporten för andra kvartalet 2012 meddelades att osäkerheten i den ekonomiska utvecklingen, flygbränslepriserna och valutakurser samt ett starkt konkurrenstryck, gör att SAS inte ger någon lönsamhetsprognos för helåret 2012. Mot bakgrund av dessa osäkerhetsfaktorer, och för att adressera SAS strukturella och finansiella begränsningar, implementeras planen 4Excellence Next Generation (4XNG) med cirka 3 miljarder SEK i årlig positiv resultateffekt, varav 1,5 miljarder SEK under räkenskapsåret 2012/2013. Med enbart en oredovisad månad kvar av det förkortade räkenskapsåret 2012 (jan-okt) så är bedömningen att SAS koncernen kommer rapportera ett svagt negativt resultat före skatt och engångsposter. Som en följd av åtgärderna i 4XNG kommer omstruktureringskostnader och engångsposter att uppgå till cirka 1,5 miljarder SEK varav cirka 0,9-1,0 miljarder SEK kommer att belasta räkenskapsåret 2012. Ovanstående framtidsutsikter och förlängningen av kreditfaciliteten är villkorade av att nya kollektivavtal ingås. Bolagets existens är beroende av att dessa kollektivavtal ingås inom mycket kort tid.

Koncernchefens kommentarer

”Nu banas väg för ett nytt, starkt och konkurrenskraftigt SAS”

SAS står inför stora och nödvändiga förändringar. Med 4Excellence Next Generation ska vi etablera en helt ny plattform för SAS framtid. En omfattande plan som kräver mycket av hela organisationen men som är nödvändig för att möta de förutsättningar som råder i marknaden. En plan som ska säkra att SAS även framöver kan spela en viktig roll för många miljoner människor i Skandinavien, kan nå uthållig lönsamhet och kan ge en god avkastning. Vi har nu de finansiella förutsättningar som krävs för att genomföra planen genom den kreditfacilitet som omförhandlats med banker och huvudägare. Kreditfaciliteten är dock villkorad av att planen genomförs till fullo och att nya kollektivavtal kommer på plats inom en mycket kort tid.

4Excellence Next Generation (4XNG)
Den nya planen är mycket omfattande och innebär långtgående kostnadssänkningar om cirka 3 miljarder SEK, utöver redan pågående aktiviteter i 4Excellence. Planen 4XNG är inte enbart ett besparingsprogram utan ger även förutsättningar för ökad flexibilitet, minskad komplexitet och sänkta kostnader. Detta gör att vi effektivt kan konkurrera på den växande privatresemarknaden och samtidigt bibehålla konkurrenskraften på den för oss viktiga affärsrese-marknaden.

Planens huvudområden omfattar bland annat nya kollektivavtal för flygande personal med marknadsmässiga löne- och tj��nstgöringsvillkor, vilket öppnar för betydande effektivitetsförbättringar i planering och schemaläggning. Vidare ska nya premiebestämda pensionslösningar införas för merparten av de anställda vilket kommer att minska den negativa effekten på eget kapital med cirka 2,8 miljarder SEK, som uppkommer när den reviderade IAS19 ska tillämpas. Inom administrationen genomförs centralisering till Stockholm och ytterligare outsourcing, vilket medför en minskning av antalet anställda med cirka 800 heltidstjänster. Utöver detta planeras outsourcing av Ground Handling och ytterligare delar av kundservice samt besparingar och effektivisering inom IT.

Sammantaget är målsättningen att dessa åtgärder ger en kraftig reduktion i enhetskostnaden.

Avyttring av tillgångar om cirka 3 miljarder SEK
Planen omfattar även avyttring samt ny finansiering av tillgångar för att minska bolagets långsiktiga beroende av kreditfaciliteter. Avyttringarna samt ny finansiering förväntas påverka likviditeten positivt med cirka 3 miljarder SEK. Här ingår bland annat Widerøe, SAS Ground Handling samt fastigheter och andra tillgångar.

Förlängd kreditfacilitet säkerställer den finansiella beredskapen
Vi har nått en överenskommelse om att öka den befintliga kreditfaciliteten på 3,1 miljarder SEK till 3,5 miljarder SEK och samtidigt förlängt löptiden till 31 mars 2015. SAS bilaterala faciliteter uppgående till 1,25 miljarder SEK kommer att avslutas eftersom dessa faciliteter ger begränsad nytta till en hög finansiell kostnad. Den nya faciliteten är villkorad av att nya kollektivavtal ingås. Denna facilitet tillsammans med SAS likvida medel, ger oss den finansiella beredskap som krävs under tiden vi genomför planerade avyttringar och får resultateffekt av kostnadsreduktionerna.

Bakom kreditfaciliteten står sju banker, de skandinaviska staterna samt KAW. De skandinaviska staternas deltagande kräver i vissa fall parlamentsbeslut.

Positivt tredje kvartal
I en mycket svår och konkurrensutsatt marknad är den positiva utvecklingen under det tredje kvartalet ett bevis på att implementeringen av strategin 4Excellence ger resultat. Som ett resultat av genomförandet av 4Excellence har SAS kunnat öka passagerarintäkterna med 9% och sänka enhetskostnaden (CASK – bränsle och valutajusterat) med 6% procent under det tredje kvartalet 2012. Vårt resultat före skatt och engångsposter för tredje kvartalet förbättrades med 309 MSEK till 607 MSEK.

Framtidsutsikter och bolagets fortsatta verksamhet
I rapporten för andra kvartalet 2012 meddelades att osäkerheten i den ekonomiska utvecklingen, flygbränsle-priserna och valutakurser samt ett starkt konkurrenstryck, gör att SAS inte ger någon lönsamhetsprognos för helåret 2012. Mot bakgrund av dessa osäkerhetsfaktorer och för att adressera SAS strukturella och finansiella begränsningar, implementeras 4XNG-planen med cirka 3 miljarder SEK i årlig positiv resultateffekt, varav 1,5 miljarder SEK under räkenskapsåret 2012/2013. Med enbart en oredovisad månad kvar av det förkortade räkenskapsåret 2012 (jan-okt) så är bedömningen att SAS koncernen kommer rapportera ett svagt negativt resultat före skatt och engångsposter. Som en följd av åtgärderna i 4XNG kommer omstrukturerings- kostnader och engångsposter att uppgå till cirka 1,5 miljarder SEK varav cirka 0,9-1,0 miljarder SEK kommer att belasta räkenskapsåret 2012. Ovanstående framtidsutsikter och förlängningen av kreditfaciliteten är villkorade av att nya kollektivavtal ingås. Bolagets existens är beroende av att dessa kollektivavtal ingås inom mycket kort tid.

Stockholm, 12 november 2012

Rickard Gustafson
Verkställande direktör och koncernchef

           

För frågor kontakta Investor Relations SAS-koncernen:
Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-post: investor.relations@sas.se (https://www.sasgroup.net)

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2012, kl 08.00.

Latest news