Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport November 2013 – Januari 2014

March 14, 2014 08:00

SAS fortsätter att leverera på omställningsprogrammet i en fortsatt pressad marknadNovember 2013 – Januari 2014 *

· Intäkter: 7 871 (9 597) MSEK
· SAS reguljära trafik ökade med 0,7%
· SAS passagerarintäkter justerat för valuta och Widerøe minskade med 4,9%
· Enhetskostnad (CASK) justerad för valuta och flygbränsle sjönk med 3,2%
· Resultat före skatt och engångsposter: ‑1 169 (‑745) MSEK
· EBIT-marginal: 1,7% (��5,5%)
· Resultat före skatt: ‑146 (‑767) MSEK
· Periodens resultat: ‑112 (‑588) MSEK
· Resultat per aktie: ‑0,35 (‑1,79) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten ‑908 (‑441) MSEK

* Jämförelsetalen avseende motsvarande period föregående år inkluderar Widerøe.

SAS koncernen tillämpar från den 1 november 2013 den ändrade standarden för pensionsredovisning, IAS 19 Ersättningar till anställda. Som del av implementeringen av den ändrade redovisningsstandarden har rapporterade siffror för föregående räkenskapsår (2012/2013) räknats om för att möjliggöra jämförelse med räkenskapsåret 2013/2014. Effekterna av omräkningen på SAS finansiella rapporter för 2012/2013 återfinns på www.sasgroup.net, under Investor Relations/Reports and Presentations/Interim reports.

SAS koncernchef och VD kommenterar:
”Vi lägger som förväntat ett resultatmässigt svagt kvartal bakom oss, med ett resultat före skatt på -146 MSEK. Det första kvartalet är säsongsmässigt svagast, men därutöver har kvartalet präglats av överkapacitet och lägre tillväxt, vilket pressat marginalerna över hela marknaden.

Även om resultatet är som förväntat är det inte tilfredsställande. Marknadsutvecklingen visar med all tydlighet vikten av att vi fortsätter i ett högt tempo med våra tre strategiska prioriteringar; att etablera en effektiv produktionsplattform, bli det naturliga valet för de frekventa resenärerna och investera i vår framtid.

Under kvartalet minskade enhetskostnaden med ytterligare 3,2% jämfört med föregående år. Med en kostnadsposition som blir allt mer konkurrenskraftig kan vi ta upp kampen om de frekventa resenärerna på ett mer effektivt sätt. Vi fortsätter att investera i erbjudandet till frekventa resenärer. I början av året lanserades en betydande uppgradering av EuroBonus, med de största förändringarna sedan SAS lojalitetsprogram infördes 1992, inklusive en helt ny medlemsnivå kallad EuroBonus Diamond. Vi har också presenterat 44 nya linjer som lanseras under året.

Under februari 2014 genomfördes en emission av preferensaktier som stärker vårt eget kapital med 3,5 miljarder SEK och delvis motverkar effekten från redovisningsändringen av pensioner. Genom emission av en ny konvertibel har SAS också säkerställt refinansieringen av konvertibeln som förfaller 2015. Transaktionerna är ett gott betyg på marknadens förtroende för SAS och ett kvitto på de effekter vi redan sett av omställningsprogrammet.”säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

Koncernchefens kommentarer

· Resultat före skatt uppgick till ‑146 MSEK
· Lägre tillväxt i marknaden samt ökad konkurrens
· SAS reguljärtrafik ökade 0,7%
· Enhetskostnaden exklusive flygbränsle sjönk med 3,2%
· Lansering av 44 nya linjer under 2014
· EuroBonus – betydande uppgradering
· SAS rekapitaliserades genom emission av preferensaktier, en ny konvertibel, uppsägning av den revolverande kreditfaciliteten och ingående av en ny kreditfacilitet.

SAS rapporterar som förväntat ett resultatmässigt svagt kvartal, med ett resultat före skatt på ‑146 MSEK. Det första kvartalet är säsongsmässigt svagast, men därutöver har kvartalet präglats av överkapacitet och lägre tillväxt, vilket pressat marginalerna över hela marknaden. Som vi informerade om i samband med helårsrapporten för 2012/2013 inkluderar resultatet en positiv effekt från förändrade pensionsvillkor om cirka 1 miljard SEK.

Den svaga makroekonomiska utvecklingen i Europa har påverkat affärsresandet negativt till och från Europa. Med SAS stora andel av affärsresandet påverkas vi i större omfattning. Samtidigt har utvecklingen bidragit till att andra aktörer skiftar mer kapacitet till Norden vilket ökar konkurrensen om passagerarna. Trots detta har utvecklingen för SAS på de Skandinaviska hemmamarknaderna under kvartalet varit stabil sett till antal passagerare och på de interkontinentala linjerna ökade trafiken med 2,8% jämfört med föregående år. Däremot sjönk yielden med 5,6% under kvartalet.

Marknadsutvecklingen visar med all tydlighet vikten av att vi fortsätter vår omställning mot lägre kostnader och större flexibilitet. Lika tydligt är det att vi samtidigt måste fortsätta att satsa offensivt på vårt kunderbjudande för att möta den hårdnande konkurrensen.

Strategiska prioriteringar
För att stärka konkurrenskraften och skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar lönsamhet arbetar SAS utifrån tre strategiska prioriteringar. Det handlar om att säkra en effektiv produktionsplattform, att vinna kampen om de frekventa resenärerna och om att investera i framtiden.

Etablera en effektiv produktionsplattform
Tack vare de åtgärder som redan genomförts inom ramen för omställningsprogrammet konkurrerar vi nu utifrån en starkare position med en betydligt effektivare produktionsplattform. Under kvartalet minskade enhets-kostnaden med ytterligare 3,2% jämfört med föregående år. Det är framförallt personalkostnaderna som kraftigt bidrar till den förbättrade enhetskostnaden.

Vi rullar nu ut ett brett lean-program rakt igenom hela organisationen, som syftar till effektiviseringar i alla led. Många av våra operativa enheter har redan kommit en bra bit på väg, och nu involveras samtliga delar av SAS.

Våra åtgärder för att återställa punktligheten efter förra årets systemuppdateringar har givit resultat och vi är nu tillbaka där vi skall vara med en punktlighet i världsklass.

Bli de frekventa resenärernas naturliga val
Med en kostnadsposition som blir allt mer konkurrenskraftig kan vi ta upp kampen om de frekventa esenärerna på ett mer effektivt sätt. Vi har redan presenterat 44 nya linjer för 2014. Fokus på de kunder som reser mycket och värdesätter ett enklare och mer tidseffektivt resande är en viktig del i SAS strategi, och det är glädjande att konstatera att kundnöjdheten har ökat under kvartalet. Vi fortsätter att investera i erbjudandet till frekventa resenärer. I början av 2014 lanserades en betydande uppgradering av EuroBonus, med de största förändringarna sedan SAS lojalitetsprogram infördes 1992. Vi introducerar bland annat en helt ny medlemsnivå kallad EuroBonus Diamond, samtidigt som medlems­erbjudandet på guld– och silvernivå stärks med flera nyheter. Sedan introduktionen har ytterligare 71 000 medlemmar kommit in i programmet.

Investera i framtiden
Vi genomför genomgripande förändringar i flygplans-flottan som en del av koncernens investering i framtiden. Under förra året fasade vi in och ut 48 flygplan – den största moderniseringen i SAS historia på så kort tid. SAS flygplansflotta består därmed uteslutande av ’Next Generation’ flygplan – med högre komfort och bränsle-effektivitet. Vi har sedan tidigare beställt 30 Airbus A320 NEO för vår short-haul verksamhet och fyra Airbus A330E samt åtta Airbus A350 för vår long-haul verksamhet, vilket kommer ge oss en ännu modernare flygplansflotta framöver.

Vi investerar även i våra anställda och förstärker nu ledarskapet i organisationen genom introduktion av en ny ledarskaps- och medarbetarmodell som kopplar till vårt lean-arbete.

Framtida kapitalstruktur
Vi har under kvartalet fortsatt att ta viktiga steg för att stärka vår finansiella position. Under februari 2014 genomfördes en emission av preferensaktier som stärker vårt eget kapital med 3,5 miljarder SEK, vilket delvis motverkar effekten från redovisningsändringen av pensioner och tar vår soliditet tillbaka till 20%. Därutöver har vi emitterat en ny konvertibel för att säkerställa refinansieringen av den befintliga konvertibeln som förfaller 2015. Det stora intresse som visats transaktionerna är ett gott betyg på marknadens förtroende för SAS, vilket Moody’s höjning av SAS kreditbetyg ytterligare bekräftar.

Framtidsutsikter
Vår prognos för helåret kvarstår. Resultateffekterna från omställningsprogrammet förväntas uppgå till 1,2 miljarder SEK under året, och bokningarna vid ingången till andra kvartalet var på samma nivå som föregående år. Under förutsättning att marknadsutvecklingen avseende kapacitet, flygbränsle och valuta inte försämras ytterligare samt att inget oförutsett inträffar i övrigt, finns det förutsättningar för att uppnå ett positivt resultat före skatt, exklusive positiv effekt avseende ändrade pensionsvillkor, även under 2013/2014.

Stockholm 14 mars 2014

Rickard Gustafson
Verkställande direktör och koncernchef
SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2014, kl 08.00.

Latest news