Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Bokslutskommuniké Januari-December 2006

February 8, 2007 08:00

God konjunktur i kombination med nya affärsmodeller samt god kostnads- och kapacitetskontroll, gav ett förbättrat resultat• Omsättningen för helåret uppgick till 60 777 (55 501) MSEK, en ökning med 9,5%. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 15 157 (14 492) MSEK, en ökning på 4,6%. Omsättningen exkluderar omsättning för hotellverksamheten, som redovisas som avvecklad verksamhet.

• Antalet passagerare ökade med 6,3% till 38,6 miljoner samt under fjärde kvartalet med 3,9% till 9,6 miljoner.

• Poster av engångskaraktär på totalt 667 (413) MSEK belastar helårsresultatet, varav 337 (413) MSEK utgör omstruktureringskostnader, 146 (0) MSEK nedskrivningar samt 184 (0) MSEK övriga engångsposter.

• Resultat före realisationsvinster och engångsposter uppgick för perioden till 1 279 (114) MSEK, en förbättring med 1 165 MSEK. För fjärde kvartalet blev resultatet 735 (228) MSEK.

• Resultat från avvecklade verksamheter uppgick till 4 576 (577) MSEK. Rezidor Hotel Group börsnoterades den 28 november 2006.

• Periodens resultat för helåret uppgick till 4 740 (255) MSEK och för fjärde kvartalet till 4 647 (198) MSEK.

• Soliditeten den 31 december uppgick till 32% (21%).

• CFROI för tolvmånadersperioden januari-december 2006 blev 15% (13%).

• Resultat per aktie för kvarvarande och avvecklade verksamheter blev för SAS koncernen 28,10 (1,06) SEK samt för fjärde kvartalet 28,01 (0,88) SEK. Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter uppgick för helåret till 0,78 (-2,01) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 99,49 (69,93) SEK.

• Kostnadsbesparingar motsvarande 2,5 miljarder SEK implementeras för närvarande. Vid årsskiftet är motsvarande 79% av åtgärderna genomförda.

• Den 1 januari 2007 tillträdde Mats Jansson som ny VD och koncernchef.

• Styrelsen föreslår till årsstämman att utdelning till SAS AB’s aktieägare ej lämnas för verksamhetsåret 2006. Detta motiveras av SAS koncernens relativt svaga finansiella position och kassaflöde, varför ett finansiellt handlingsutrymme är av stor vikt för att hantera kommande omstruktureringar och investeringar.

• Resultatet för 2006 är ett gott tecken, men nivån är för låg för att möta ägarnas avkastningskrav och framtida investeringsbehov. För närvarande finns inga tecken på avmattning i konjunkturen eller på flygmarknaden. Osäkerhet kvarstår dock om styrkan i tillväxten, konkurrenssituationen framöver samt utvecklingen av flygbränslepriserna, säger Mats Jansson VD och koncernchef.Alla rapporter finns på engelska och svenska och kan rekvireras från SAS, SE-195 87 Stockholm, telefon +46 8 797 00 00,
fax +46 8 797 51 10. De finns också tillgängliga och kan beställas på internet: www.sasgroup.net

SAS koncernens månatliga trafik- och produktionsstatistik utkommer normalt den femte arbetsdagen. En finansiell kalender finns på: www.sasgroup.net

För frågor kontakta: Investor Relations SAS koncernen: Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-mail: investor.relations@sas.se

Latest news