Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

MAJ 2020–JULI 2020

 • Intäkter: 2 507 (13 401) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -2 071 (1 490) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -784 (1 495) MSEK
 • Periodens resultat: -2 365 (1 162) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -6,18 (3,04) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • SAS tecknar avtal om en revolverande kreditfacilitet på 3,3 miljarder SEK
 • SAS presenterar en reviderad affärsplan, inklusive åtgärder för att hantera effekterna av covid-19-pandemin samt reviderade hållbarhetsmål
 • SAS presenterar en rekapitaliseringsplan för att åtgärda den likviditetsbrist och det negativa egna kapital som orsakats av covid-19-utbrottet

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • SAS presenterar en reviderad rekapitaliseringsplan som stöds av aktieägare som representerar 35,6% av aktierna samt Fordringshavarkommittén. Planen har också godkänts av EU-kommissionen

NOVEMBER 2019–JULI 2020

 • Intäkter: 17 478 (32 677) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -6 880 (-302) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -5 576 (-440) MSEK
 • Periodens resultat: -6 696 (-240) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -17,66 (-0,65) SEK

FORTSATT NEGATIV PÅVERKAN FRÅN COVID-19

Vi gläds åt att efterfrågan långsamt återvänder samtidigt som vi fortsätter återuppbyggnaden av vår verksamhet. Hittills har efterfrågan på flygresor utvecklats i linje med våra förväntningar, främst driven av inrikestrafiken. Samtidigt gör vi stora framsteg med att anpassa våra kostnader till en marknad med lägre efterfrågan. Trots att vi har stora utmaningar framför oss är jag övertygad om att SAS kommer tillbaka som ett hållbart och lönsamt flygbolag efter en framgångsrik rekapitalisering. Flyget fyller en viktig funktion inom skandinavisk infrastruktur och är viktig för att binda samman vår del med övriga världen, allteftersom efterfrågan återkommer.

FINANSIELL SAMMANFATTNING

Coronaviruset och reserestriktioner har lett till ett ras i efterfrågan på flygresor. Antalet passagerare som reste med SAS minskade därför med 86 % under kvartalet och de totala intäkterna sjönk med 81 %. Inrikesresorna har återhämtat sig snabbare än andra delar av vår verksamhet och står för större delen av intäkterna under kvartalet. 

Trots att vi vidtog omedelbara åtgärder för att minska kostnaderna, uppvägde inte en minskning med 67% den skarpa intäktsnedgången. Detta ledde till att resultat före skatt blev -2,1 miljarder SEK, omkring 3,6 miljarder SEK lägre än föregående år. Resultatet påverkades positivt med 840 MSEK av en förstärkning av den svenska kronan, främst mot US-dollarn. Men i likhet med andra flygbolag innebar den negativa utvecklingen av flygplansvärderingar en nedskrivning om 1 040 MSEK av vissa av flygplanstillgångarna. Vårt fokus på att bevara likviditeten är uppenbart, med ett negativt operativt kassaflöde om 320 MSEK per månad. Det är självklart betydligt sämre än förra året men bättre än den nivå vi presenterade under andra kvartalet och vi kommer att fortsätta att följa kassaflödet medan vi långsamt ökar vår verksamhet. Vår kassaposition i slutet av tredje kvartalet uppgick till 6,2 miljarder SEK, vilket inkluderar de 3,3 miljarder SEK som har utnyttjats från kreditfaciliteten som har garanterats av den danska och svenska staten.

KUNDERNAS EFTERFRÅGAN ÖKAR LÅNGSAMT

Efterfrågan fortsätter att återvända långsamt och i enlighet med den återuppbyggnadsplan vi presenterade under andra kvartalet. Under kvartalet såg vi högst efterfrågan för inrikesresor och attraktiva europeiska sommardestinationer. I juli hade SAS 8 700 avgångar, vilket representerar omkring 25 % av förra årets offererade säteskilometer. Det är en ökning med cirka 20 procentenheter jämfört med den första månaden i kvartalet. Vi kommer under fjärde kvartalet fortsätta öka produktionen och förväntar oss nå 30–40 % av förra årets offererade säteskilometer i slutet av fjärde kvartalet.

Trots den långsamma men kontinuerliga återhämtningen som reflekteras i våra trafiktal är den framtida efterfrågan osäker och i hög grad beroende av att man lättar på reserestriktionerna och på passagerarnas förtroende och vilja att resa. Dessutom är det tyvärr svårt att förutse hur efterfrågan kommer utvecklas under hösten och vintern, eftersom kundernas beteende har förändrats och bokningarna görs närmare själva resedatumet. Vår nuvarande bedömning är att återhämtningsfasen för flygindustrin förväntas pågå till 2022 innan efterfrågan når mer normala nivåer, med en återgång till nivåerna före covid-19 under de efterföljande åren.

FRAMSTEG MED REVIDERAD AFFÄRSPLAN

SAS gör fortsatta framsteg med sin reviderade affärsplan, som bygger på fyra hörnstenar: Att vara det främsta valet av flygbolag för skandinaviens frekventa resenärer; att gå över till en modern och enhetlig flygplansflotta; att etablera en helt konkurrenskraftig verksamhetsmodell samt att bli global ledare inom hållbara flygresor. Flera milstolpar uppnåddes under kvartalet.  

Närmare 4 000 uppsägningar (av totalt cirka 5 000) har nu slutförts och lokala anställningsavtal är under omförhandling. I juli tecknade vi avtal om oursourcing av markstjänster både i Göteborg och Malmö och koncentrerar vår verksamhet till de tre knytpunkterna i Köpenhamn, Oslo och Stockholm. Även om åtgärderna som berör vår personal är smärtsamma, så är de  nödvändiga för att säkra SAS för framtiden.

Vi har genom en konstruktiv dialog med Airbus kunnat skjuta upp leveranserna av åtta A320neo och två A350-900. Dessa uppskjutna leveranser är viktiga eftersom de sänker våra investeringskostnader för 2021–2024 och gör leveranserna av nya flygplan bättre anpassade till den förväntade återhämtningen av efterfrågan. Vi arbetar fortfarande för att uppnå en enhetsflotta fram till 2023, baserat på nya Airbus-flygplan som kommer medföra lägre bränsleförbrukning och sänkta underhållskostnader jämfört med vår nuvarande flotta. Dessutom har vi gjort framsteg med våra ambitiösa hållbarhetsmål genom att öka takten i utfasningen av äldre och mindre bränsleeffektiva flygplan. Vi har också omförhandlat avtalen med ett flertal leverantörer, inklusive wet lease-leverantörer. De nya avtalen kommer leda till lägre kostnader och en ökad flexibilitet med hjälp av en högre andel rörliga kostnader i framtiden.

Vi har infört nya rutiner för att se till att våra kunder får en så säker reseupplevelse som möjligt och vi fortsätter erbjuda attraktiva tidtabeller för resenärer till, från och inom Skandinavien. Samtidigt beklagar vi att många kunder fortfarande väntar på återbetalning från inställda flyg. Jag vill understryka att våra kunder som har rätt till återbetalning också kommer att få det och att vi har utökat vår kapacitet för att hantera det stora antalet inställda flygningar under dessa extraordinära omständigheter.

FRAMSTEG MED REKAPITALISERINGSPLANEN 

Trots allt vårt arbete har covid-19-pandemin lett till ett behov av att åtgärda likvidsituationen och det negativa egna kapital som utbrottet har orsakat. Under kvartalet nådde SAS en principöverenskommelse med fordringshavarkommittén som representerar en stor andel av innehavarna av SAS obligationer och hybridobligationer. Vidare har den danska och svenska staten nu godkänt den reviderade rekapitaliseringsplanen, som även har fått godkänt av EU-kommissionen enligt det rådande regelverket för statligt stöd.

Kommande steg i planen är att få godkännande för erbjudandet från obligations- och hybridinnehavarna vid fordringshavarmötet den 2 september, samt få godkännande för rekapitaliseringsplanen vid den extra bolagsstämma som enligt plan ska hållas den 22 september. Den reviderade rekapitaliseringsplanen beräknas vara genomförd i sin helhet i början av november.

SAS spelar en viktig roll i att förbinda de skandinaviska länderna med övriga världen, samt vara en viktig leverantör av infrastruktur i regionen. Vi har genom att fokusera på återuppbyggnaden av vår inrikesnärvaro och vår intraskandinaviska närvaro kunnat öka kapaciteten snabbare än konkurrenterna. Jag är tacksam för att våra huvudaktieägare har bestämt sig för att stötta SAS och litar på att andra kommer att göra samma sak, i dessa tider som helt saknar motstycke i modern historia.  SAS är fast beslutet att fortsätta som Skandinaviens ledande flygbolag när världen återhämtar sig från covid-19-pandemin.

Vi alla på SAS ser fram emot att snart få välkomna dig ombord på en av våra flygningar igen!

Rickard Gustafson

vd och koncernchef

Stockholm den 25 augusti 2020

Denna information är sådan information sm SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 25 augusti 2020 kl. 08:00 CEST.