Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-December 2007

February 6, 2008 08:00

Periodens nyckeltal• Omsättning: 52 251 (50 152) MSEK (+4,2%)

• Antal passagerare: 31,2 miljoner (+2,9%)

• Spanair redovisas som verksamhet under avveckling
och nedskrivning av goodwill har gjorts med 300 MSEK

• Resultat före engångsposter i kvarvarande
verksamheter: 1 242 (727) MSEK

• EBT-marginal före engångsposter: 2,4% (1,4%)

• Periodens resultat: 636 (4 740) MSEK

• Resultat per aktie: 3,87 (28,10) SEK

Koncernchefens kommentarer

Årets tre första kvartal utvecklades väl med god efterfrågan och därmed god trafikutveckling och yield. Det sista kvartalet har påverkats kraftigt av att vi tagit Q400 ur drift och ersatt dessa med inhyrd kapacitet. Kapaciteten har totalt sett varit större än behovet, vilket lett till sämre kabinfaktorer och medverkat till svagare yielder. Det har dock varit viktigt ur kundsynpunkt att i så hög grad som möjligt upprätthålla trafiken. Utöver de direkta Q400-effekterna var dessutom avslutningen på året generellt sett svagare i Scandinavian Airlines kortlinjebolag. Sannolikt till följd av osäkerhet från kunderna till följd av Q400-problematiken samt strejkhot kring diskuterade strukturförändringar, främst SGS, men också på grund av mer kapacitet på vissa marknader.

Till följd av ett svagt sista kvartal landade årets resultat före engångsposter på drygt 1,2 miljarder SEK. De direkta resultateffekterna av Q400 blev totalt cirka 700 Mkr, varav cirka 500 Mkr påverkade fjärde kvartalet. ECA-avtalet, som är ett samarbete mellan SAS, Lufthansa och British Midland, har belastat vårt resultat med drygt 600 Mkr under 2007 främst till följd av svag resultatutveckling i British Midland. Avtalet upphörde dock per 31 december 2007. Dessutom har ett antal strejker påverkat resultatet med cirka 200 MSEK netto.

För året som helhet förbättrar våra flygbolag, med undantag av vår interkontinentala verksamhet, sina resultat jämfört med föregående år. Resultatförbättringarna har kommit genom goda marknadsförhållanden, förbättrade koncept, effektiv styrning, trafikoptimering samt fortsatta kostnadsåtgärder. För vår interkontinentala verksamhet har trafikutvecklingen varit bättre, framförallt andra halvåret, men påverkas resultatmässigt av lägre fraktintäkter. Försäljningsprocessen avseende Spanair pågår och förväntas vara slutförd under våren 2008.

Resultatet i STS och SGS har under året varit kraftigt negativt. Orsakerna är dels att huvudfokus har varit på leveranskvalitet, dels på förseningar och svårigheter att genomföra nödvändiga kostnadsprogram. Beslut har tagits att sälja Spirit inom SAS Cargo samt att “outsourca” det tunga underhållet av Boeing 737 Classic. För SGS beslutades en intern lösning, förutsatt att bolaget senast inom 18 månader genomför kostnadsreduktioner på 400 MSEK samt ett kvalitetsförbättringsprogram.

Den svagare utvecklingen i slutet av 2007 samt den konjunkturnedgång som kan förutses tar vi på största allvar. Vi ser även allvarligt på det faktum att implementeringen av S11, framförallt på grund av kulturella problem, är försenad samt ger stora framtida utmaningar. Detta gäller såväl kostnadsprogrammet som andra strukturella åtgärder. Parallellt med genomförandet av vår “strategi 2011” där en kulturell turnaround är central, fokuseras arbetet på att återvinna kundernas förtroende, anpassa kapaciteten där det är nödvändigt samt säkerställa kompensation för de rekordhöga bränslepriserna. Bedömningen är att vi kommer att få en negativ resultateffekt även under 2008 till följd av Q400 med cirka 700-800 Mkr.

2007 har tyvärr varit ett år präglat av flera stora negativa händelser, som påverkat våra kunder, vårt varumärke och våra aktieägare. Ledningens fokus är även under 2008 att fortsätta implementera strategi 2011 samt att vidta ytterligare åtgärder, beroende på den väntade nedgången i konjunkturen.

Mats Jansson
Verkställande direktör och koncernchef

För frågor kontakta:
Investor Relations SAS koncernen: Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-mail: investor.relations@sas.se

Samtliga rapporter finns på engelska och svenska och kan beställas på internet: www.sasgroup.net eller hos: investor.relations@sas.se

SAS koncernens månatliga trafiktalsinformation utkommer normalt den femte arbetsdagen. En uppdaterad finansiell kalender finns på: www.sasgroup.net

Latest news