Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2009

November 5, 2009 07:00

Tredje kvartalets nyckeltal

• Omsättning: 11 076 (13 287) MSEK (-16,6%)
• Antal passagerare: 6,2 miljoner (-14,7%)
• Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 37 (301) MSEK
• EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 0,3% (2,3%)
• Resultat före skatt: 114 (110) MSEK
• Periodens resultat: 152 (-1 986) MSEK

Januari-September nyckeltal

• Omsättning: 34 595 (40 047) MSEK (-13,8%)
• Antal passagerare: 18,8 miljoner (-15,8%)
• Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -814 (-50) MSEK
• EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -2,4% (-0,1%)
• Resultat före skatt: -1 904 (-609) MSEK
• Periodens resultat: -1 643 ( 3 571) MSEK
• Resultat per aktie: -0,86 (-3,49) SEK

Koncernchefens kommentarer

Under tredje kvartalet har den globala ekonomin varit fortsatt mycket svag. Effekterna av den globala recessionen är påtaglig i hela flygindustrin och betydande sparprogram implementeras, för att hantera ett rekordhögt yieldfall i branschen med stora förluster som följd. Branschorganisationen IATA indikerar yieldfall inom den interkontinentala trafiken till mellan 20-30 procent.

För SAS koncernen kännetecknas det tredje kvartalet av en ökad kabinfaktor men svagare yield. Fallet i yielden beror framförallt på en lägre efterfrågan inom affärsresandet samt ökande konkurrens. Kabinfaktorn har emellertid stärkts tack var de omfattande kapacitetsreduceringar vi har implementerat i linje med SAS koncernens strategiska inriktning Core SAS samt de många offensiva marknadsinitiativ vi genomfört. Resultatet för tredje kvartalet blev trots de stora utmaningarna i branschen positivt och uppgår till 37 MSEK före engångsposter i kvarvarande verksamheter. Därtill kommer engångsposter om netto 77 MSEK och resultatet före skatt uppgår därmed till 114 MSEK.

Core SAS, som initierades i början av februari och innehåller kostnadsbesparande åtgärder uppgående till 4,5 miljarder, implementeras enligt plan. Vi har genomfört kostnadsbesparande åtgärder motsvarande 2,5 miljarder SEK på helårsbasis vilket har påverkat årets tre första kvartal med en resultateffekt uppgående till 1,3 miljarder SEK. Totalt har 1 884 heltidsanställda lämnat koncernen samtidigt som kapaciteten reducerats planenligt. Vi närmar oss nu slutet av kapacitetsreduktionerna, men den fulla kostnadsbesparande effekten av Core SAS motsvarande cirka 3,2 miljarder SEK återstår för framförallt resterande delen av 2009 och 2010. Parallellt med de ovan berörda kapacitetsneddragningar och kostnadsreduktioner genomförs samtidigt ytterligare kommersiella initiativ för att öka koncernens intäkter. Det är glädjande att se hur punkligheten fortsätter att vara mycket god och placerar SAS som det tredje mest punktliga flygbolaget i världen samtidigt som kundnöjdheten är den högsta sedan januari 2007. Vår marknadsposition är fortfarande den starkaste i Norden samtidigt som vårt linjenätverk är det mest omfattande.

SAS fortsätter nu med full kraft implementeringen av Core SAS. Totalt genomförs besparingar motsvarande 5,2 miljarder SEK där cirka 3,9 miljarder SEK kvarstår att ge resultateffekter under 2009 och 2010.

Mats Jansson
Verkställande direktör och koncernchef
För frågor kontakta: Investor Relations SAS koncernen: Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-mail: investor.relations@sas.se

Latest news