Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2010

November 10, 2010 08:00

Juli-September 2010 

· Intäkter: 10 690 (11 076) MSEK 
· Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 387 (37) MSEK 
· EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 3,6% (0,3%) 
· Engångseffekter: -1 411 MSEK, varav omstruktureringskostnader -146 MSEK, rättstvister ‑982 MSEK, nedskrivningar -229 MSEK samt realisationsresultat -54 MSEK 
· Resultat före skatt: ‑1 024 (114) MSEK 
· Periodens resultat: ‑1 051(152) MSEK  
· Resultat per aktie: -3,19 (0,78) SEK 
· Kassaflöde från den löpande verksamheten: ‑470 (‑1 744) MSEK

Januari-September 2010 

· Intäkter: 30 164 (34 595) MSEK  
· Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -693 (-814) MSEK. Justerat för effekterna av askmolnet var resultatet 7 MSEK 
· EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -2,3% (-2,4%) 
· Engångseffekter: -1 903 MSEK 
· Resultat före skatt: ‑2 596 (‑1 904) MSEK 
· Periodens resultat: ‑2 265 (‑1 643) MSEK 
· Resultat per aktie: -8,40 (‑10,91) SEK 
· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 63 (‑2 348) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet

· Mats Jansson, VD och koncernchef, lämnade sin befattning den 1 oktober 2010
· Rickard Gustafson tillträder som ny VD och koncernchef senast i mars 2011, fram till dess fungerar vice koncernchef John Dueholm som tillförordnad VD och koncernchef
· Den 9 november bötfällde EU-kommissionen SAS Cargo med 660 MSEK i flygfraktsundersökningen Tredje kvartalets resultat påverkas med motsvarande belopp
· SAS Cargo har ingått ett förlikningsavtal avseende tvister i USA vilket innebär en negativ effekt om 104 MSEK på koncernens resultat i tredje kvartalet
· SAS beviljas inte prövningstillstånd i Norges Högsta domstol i tvisten med Norwegian, vilket innebär en negativ effekt om 218 MSEK på koncernens resultat i tredje kvartalet
· SAS trafiksätter ytterligare ett långdistansflygplan för att möta den ökade efterfrågan på interkontinentalt resande
· SAS var under kvartalet världens punktligaste större flygbolag

 

Koncernchefens kommentarer

”Underliggande resultatutveckling kraftigt förbättrad, men kvartalet tyngs av periodfrämmande engångsposter”

 Periodens resultat före skatt uppgick till -1 024 MSEK och är belastat med flera betydande engångsposter som beror på händelser och beslut ej direkt hänförliga till kvartalet. Effekterna är huvudsakligen förutsedda, och koncernens finansiella beredskap är anpassad för att kunna hantera dessa. Genom att nu lämna dessa bakom oss kan vi ägna vår energi åt att blicka framåt och fullt ut fokusera på kärnverksamheten. Tredje kvartalets resultat i kvarvarande verksamheter, före engångsposter, uppgick till 387 MSEK. Jämfört med föregående år är den underliggande förbättringen under årets tre första kvartal 821 MSEK, justerat för engångsposter och resultateffekter från vulkanaskan i april.

  Återhämtningen för flygindustrin fortsätter, och särskilt märks detta genom tillväxt inom det interkontinentala resandet och generellt inom affärsresandet. Den positiva marknadsutvecklingen förväntas fortsätta och därför är det nu en bra tidpunkt för initiativ för lönsam tillväxt vilket bland annat innebär ökade frekvenser på existerande linjer och öppning av de interkontinentala linjerna Oslo-New York och Köpenhamn-Shanghai. 

 Förhållandet mellan intäkter och kostnader förbättras
Koncernens lönsamhet har förbättrats främst tack vare sänkt enhetskostnad, vilken har sänkts med 8,7% jämfört med tredje kvartalet föregående år. Trots marknadens återhämtning har prisnivån till följd av överkapacitet fallit på flera av koncernens marknader. Genom mer välfyllda plan har SAS dock lyckats motverka effekterna av yieldfallet, och den underliggande genomsnittliga enhetsintäkten, RASK, ligger för kvartalet kvar i nivå med föregående år. Denna underliggande positiva utveckling i flygverksamheten skyms i resultatet av engångsposter, men är en signal att kärnverksamheten utvecklas i rätt riktning. SAS förväntar fortsatt sänkning av enhetskostnaden under resterande del av året, samtidigt som RASK förväntas vara stabil.

 Core SAS strategin fortsatt i fokus
Fokus riktas nu mot att slutföra implementeringen av Core SAS strategin. Vi behöver fortsätta sänka kostnadsnivån, för att förbättra resultatet och för att kunna växa lönsamt i takt med marknaden. Det ger oss möjlighet att hantera den tuffa konkurrenssituationen med överkapacitet och prispress på flera marknader. Förutsättningarna för SAS att lyckas med detta finns genom att: 

–      Kostnadsprogrammet följer plan med återstående aktiviteter identifierade och förankrade på lokal nivå i organisationen. Aktiviteterna har fullt fokus från koncernledningen och följs upp centralt av ett dedikerat programkontor. Den återstående resultateffekten från programmet är 2,9 miljarder SEK. 

–      Vårt innovativa produkterbjudande som särskilt riktas till affärsresenären skiljer ut oss från konkurrenterna. Nu lanserar vi som ett av världens första flygbolag internet ombord och erbjuder sedan tidigare Nordens största linjenät med flest frekvenser och en rad tidsbesparande tjänster. 

–      Vår kundnöjdhet och vårt varumärke fortsätter stärkas bland annat tack vare vår professionella personal som får goda omdömen för bemötande och service samt punktligheten som är världens högsta. 

Genom att fullfölja Core SAS strategin, med samma kraft som hittills, kommer SAS lönsamhet att fortsätta förbättras. 

John S. Dueholm
t.f. Verkställande direktör och koncernchef

För frågor kontakta Investor Relations SAS-koncernen:

Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, eller Mattias Hyllert +46 8 797 12 19, e-post:  investor.relations@sas.se (https://www.sasgroup.net/) 

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2010, kl 08.00.

Latest news