Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2007

August 9, 2007 08:00

Nyckeltal första halvåret:

• Omsättning: 30 133 (29 131) MSEK(+3,4%)

• Antal passagerare : 20,1 miljoner (+5,8%)

• Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 369 (-588) MSEK

• EBT-marginal före engångsposter: 1,2% (-2,0%)

• Periodens resultat: 560 (-511) MSEK

• Resultat per aktie: 3,44 (-3,31) SEK

Koncernchefens kommentarer

Kvartalet präglades av en fortsatt god konjunktur i vår hemmamarknad vilket bidragit till att marknaden för flygresor växer. Passagerar- och yieldutvecklingen har därför varit fortsatt positiv och detta i kombination med god kostnads- och kapacitetskontroll medförde att resultatet för kvartalet slutade på 844 MSEK före engångsposter, en förbättring på 149 MSEK. För första halvåret är resultatförbättringen cirka 1 miljard SEK. Under perioden har SAS haft strejker som påverkat resultatet negativt med 300 MSEK.

Under kvartalet flög vi 11 miljoner passagerare – det högsta någonsin för SAS koncernen, vilket är 5,8% fler än föregående år.

Under juni lanserade vi vår strategiplan 2011. Utgångspunkten är att minska koncernens komplexitet för kundernas skull och nyckelbegreppen är kulturell Turnaround, fokusering, koncentration, harmonisering och ökad konkurrenskraft som innebär ytterligare kostnadsanpassningar på 2,8 miljarder. Arbetet med att implementera planen startar nu med full kraft. Målsättningen för planen är att skapa förutsättningar för lönsam tillväxt och att nå en resultatnivå som möter våra investeringsbehov samt aktieägarnas krav.

De strejker som har drabbat SAS kunder och aktieägare beklagar jag djupt. En viktig del av vår strategi är att genomföra en kulturell Turnaround och hitta en ny samarbetsmodell med de fackliga organisationerna.

För närvarande finns inga tydliga tecken på en avmattning i konjunkturen eller på flygmarknaden men osäkerhet kvarstår dock om styrkan i tillväxten, konkurrenssituationen framöver samt utvecklingen av flygbränslepriserna. Första och andra kvartalet utvecklades i positiv riktning och under 2007 som helhet förväntas en fortsatt god passagerartillväxt på de flesta av SAS koncernens marknader. Konkurrensen väntas vara fortsatt hård på de marknader där SAS koncernen är verksam.

Mats Jansson
Verkställande direktör och koncernchef

För frågor kontakta: Investor Relations SAS koncernen: Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-mail: investor.relations@sas.se

Latest news