Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport januari-september 2008

November 5, 2008 08:00

Tredje kvartalets nyckeltal

• Omsättning: 16 365 (16 307) MSEK (+0,4%)

• Antal passagerare: 9,8 miljoner (-5,4%)

• Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 101 (553) MSEK

• EBT-marginal före engångsposter: 0,6% (3,4%)

• Goodwill samt skattefordran i Spanair skrivs ned med 1 959 MSEK.

• Periodens resultat: -2 005 (701) MSEK, varav Spanairnedskrivningarna motsvarar 1 959 MSEK

• Resultat per aktie: -12,19 (4,05) SEK

• Ett kortsiktigt resultatförbättringsprogram på 1,5 miljarder SEK med resultateffekt under 2008 implementeras enligt plan

Januari – September nyckeltal

• Omsättning: 48 018 (45 738) MSEK (+5,0%)

• Antal passagerare; 29,6 miljoner (+0,1%)

• Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -831 (888) MSEK

• EBT-marginal före engångsposter: -1,7% (1,9%)

• Periodens resultat: -3 550 (1 261) MSEK, varav varav Spanairnedskrivningarna motsvarar 1 959 MSEK

Koncernchefens kommentarer

Vi påmindes alla om hur sårbart livet är i samband med den förfärligt tragiska flygolyckan i Madrid den 20 augusti. Vi har efter bästa förmåga försökt stötta och hjälpa de anhöriga i deras oerhörda sorg. Våra medarbetare, främst inom Spanairs organisation, har gjort en fantastisk insats under mycket krävande omständigheter. För detta vill jag än en gång framföra mitt djupaste tack och beundran.

SAS Koncernens resultat under tredje kvartalet blev som väntat endast marginellt positivt på operativ nivå, 101 MSEK EBT före engångsposter. Förklaringen till resultatnedgången i tredje kvartalet är densamma som tidigare under året, konjunkturutvecklingen som både påverkar den totala efterfrågan samt ger ändrat beteendemönster hos affärsresenärerna och fortsatt högt oljepris under perioden. Att oljepriset nu fallit tillbaka kraftigt är bra för branschen och SAS, men motverkas av dollaruppgången samt att den finansiella krisen ytterligare fördjupar lågkonjunkturen, vilket ytterligare kommer att påverka resandet negativt.

Mot bakgrund av den stora osäkerheten på finansmarknaden, försvagad konjunktur samt överkapacitet i flygmarknaden har SAS koncernens goodwill avseende Spanair samt viss del av skattefordran i bolaget, har skrivits ned till ett sammanlagt belopp på 1 959 MSEK.

Krisen i flygbranschen slår besinningslöst. Hittills i år har ett 30-tal flygbolag gått i konkurs, nu senast Sterling som varit en av våra huvudkonkurrenter i Skandinavien. För att säkerställa SAS framtida utveckling ägnar ledningen och styrelsen mycket kraft åt att utvärdera olika strukturella lösningar och alternativ. Oavsett val av strukturella alternativ och lösningar är det av yttersta vikt att vi snabbt stänger de återstående kostnadsgapen vi har mot jämförbara konkurrenter. Som ett led i detta är vi mitt i en förhandlingsprocess med samtliga fackföreningar. Situationen påkallar att båda parter visar insikt, mod och handlingskraft.

Vårt kortsiktiga resultatförbättringsprogram benämnt “Profit 2008” motsvarande 1,5 miljarder SEK med en kapacitetsreduktion på 18 flyg genomförs successivt. Under tredje kvartalet kan vi tydligt avläsa effekter av programmet månad för månad. Även Spanairs åtgärdsprogram genomförs successivt och 25 procent av den totala kapaciteten motsvarande 15 flygplan, är nu reducerad. Det är också glädjande att se hur bokningsläget inom Spanair åter är tillbaka på normala nivåer, men dock på en lägre yieldnivå. Parallellt med resultatförbättringsprogrammen genomför vi aktiviteter inom strategiprogrammet S11- “Strategi 2011” som syftar till att stärka SAS långsiktiga konkurrenskraft.

Mycket glädjande är att Scandinavian Airlines nu månad för månad har en mycket stabil regularitet och vår punktlighet är den högsta på många år. Scandinavian Airlines är nu åter i toppen bland de europeiska flygbolagen och främst bland alla de stora. Vår kundnöjdhet som mäts löpande visar, bland annat till följd av förbättrad leveranskvalitet, stora förbättringar. Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete i att förbättra såväl vår kvalitet som kundbemötande.

Mats Jansson
Verkställande direktör och koncernchef

För fr��gor kontakta:
Investor Relations SAS koncernen: Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-mail: investor.relations@sas.se

Samtliga rapporter finns på engelska och svenska och kan beställas på internet: www.sasgroup.net eller hos: investor.relations@sas.se

SAS koncernens månatliga trafiktalsinformation utkommer normalt den femte arbetsdagen. En uppdaterad finansiell kalender finns på: www.sasgroup.net

Latest news