Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Helårsrapport Januari-December 2009

February 9, 2010 08:01

Nyckeltal 2009

• Omsättning: 44 918 (52 870) MSEK (-15,0%)

• Antal passagerare: 24,9 miljoner (-14,1%)

• Kapaciteten för passagerartrafiken (ASK) reducerades med 15,3 %

• Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -1 754 (-339) MSEK

• EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -3,9% (-0,6%)

• Resultat före skatt: -3 423 (-969) MSEK

• Årets resultat: -2 947 (-6 360) MSEK

Större händelser under 2010

• SAS lanserar nya kostnadsåtgärder om 2,0 miljarder SEK och utökar det nuvarande kostnadsprogrammet till totalt 7,3 miljarder SEK med en förväntad återstående resultateffekt på omkring 5 miljarder SEK, där majoriteten av effekterna förväntas under 2010. Utöver detta har en avsiktsförklaring, med en tydligt uttalad målsättning, ingåtts med pilot- och kabinpersonalens respektive fackföreningar om en ytterligare kostnadsbesparing om 500 MSEK.

• SAS offentliggör en nyemission uppgående till cirka 5 miljarder SEK för att stärka SAS likviditet och för att stödja genomförandet av de återstående delarna av Core SAS. Emissionen stöds av de tre statliga ägarna och den största privata aktieägaren, Knut och Alice Wallenberg Stiftelse genom FAM. De tre staternas och FAM:s deltagande i nyemissionen är villkorat av, bland annat att de fyra aktieägarna tecknar sina andelar i emissionen, refinansiering av de obligationer som förfaller till betalning 2010, att slutgiltiga överrenskommelser nås med pilot- och kabinpersonalens respektive fackföreningar samt godkännanden av respektive parlament (där det är nödvändigt). Ett konsortium av banker har bekräftat sin förväntan att under vissa förutsättningar ingå.

Koncernchefens kommentarer
2009 har troligen varit det mest utmanade år som den samlade flygindustrin upplevt på grund av den djupa recession som påverkat världsekonomin allt sedan finanskrisens början. För att möta detta och våra interna utmaningar lanserade vi i februari 2009, Core SAS, en förnyad strategisk inriktning. Den kraftiga nedgången i ekonomin har lett till en mycket stor minskning av affärsresandet, vilket haft betydande inverkan på hela flygindustrin. Marknadsförhållandena förvärrades avsevärt mer än vad som ursprungligen bedömdes i Core SAS strategi för ett år sedan. Den svaga konjunkturutvecklingen har under 2009 allvarligt påverkat SAS passagerarvolym och yield och därmed intäkterna, vilket har gjort att SAS likviditetsposition påverkats mycket negativt.

Koncernens resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter uppgick för det fjärde kvartalet till -940 MSEK och för helåret 2009 till -1 754 MSEK. Till detta tillkommer engångsposter om totalt -1 669 MSEK som ger ett resultat före skatt på -3 423 MSEK. Resultatet för koncernens största verksamhet, SAS Scandinavian Airlines, var negativt och uppgick till -1 522 MSEK, men förlusten har kunnat begränsas p.g.a. de omfattande kostnadsprogram som implementerats under året. Implementeringen av kostnadsprogrammet har följt uppsatt plan och har haft resultateffekt motsvarande 2,2 miljarder SEK under 2009. Vi ser nu att enhetskostnaden sjunker kvartal för kvartal. Som en del i Core SAS ingår också kapacitetsneddragningar om sammanlagt 21 flygplan, varav 18 flygplan var tagna ur trafik vid utgången av det fjärde kvartalet. Avvecklingen av icke kärnverksamhet fortsätter också enligt plan, exempelvis genom försäljningen av SAS aktier i bmi, samt verksamheter inom SGS och SAS Cargo. Vi kan även se tecken på en mer stabil efterfrågan. Även kabinfaktorn har förbättrats betydligt under årets sista kvartal och ökar för sjätte månaden i följd, vilket framförallt är en konsekvens av de genomförda kapacitetsneddragningarna, men också i form av begynnande tecken på en stabilare efterfrågan.

För att ytterligare förbättra SAS långsiktiga kostnadsposition kommer kostnadsprogrammet inom Core SAS att förstärkas med ytterligare 2,0 miljarder SEK. Totalt uppgår kostnadsprogrammet nu till 7,3 miljarder SEK där ~5 miljarder SEK återstår att ha resultateffekt, där majoriteten av effekterna förväntas under 2010. Sedan lanseringen av Core SAS kostnadsprogram i februari 2009 har detta utökats med totalt 3,3 miljarder SEK. Som ett led i detta kommer bl.a. organisationen att ytterligare centraliseras och effektiviseras. Utöver detta har det gjorts en avsiktsförklaring med en tydligt uttalad målsättning med fackföreningarna för piloter och kabinpersonal om att de i 2010 skall bidra med 500 MSEK i ytterligare kostnadsbesparingar. Ett slutgiltigt avtal inom kort är ett måste. En stark balansräkning är nödvändig för att kunna implementera återstående delar av Core SAS, inkluderande de nya åtgärderna, samt för att ha möjlighet att till fullo utnyttja det förbättrade marknadsläget när flygmarknaden återhämtar sig. SAS styrelse har därför beslutat att för en extrabolagsstämma föreslå en nyemission om 5 miljarder SEK. Nyemissionen är villkorad av bland annat att de tre staterna samt Knut och Alice Wallenberg Stiftelse genom FAM tecknar sina prorata-andelar i emissionen. Detta kräver att SAS refinansierar majoriteten av de obligationer, som förfaller 2010, samt lyckas att nå slutgiltiga avtal med piloter och kabinpersonalens respektive fackföreningar motsvarande 0,5 miljarder SEK i kostnadsbesparingar.

Vid införandet av Core SAS lanserades också ett nytt kommersiellt koncept – Service And Simplicity som mottagits mycket väl av våra kunder. SAS har en fortsatt stark marknadsposition och vi har under året ytterligare förbättrat vår punktlighet och regularitet. Vi är nu Europas punktligaste flygbolag, vilket förstås känns mycket glädjande och visar att vårt kvalitetsarbete nått uppsatta mål. Vi fortsätter också att vara ledande när det gäller innovationer, t.ex. har vi infört möjligheten till helautomatisk biometrisk check-in på inrikes i Skandinavien, samt mobila boarding pass. Som ett resultat av detta har kundnöjdheten förbättrats betydligt under både 2008 och 2009.

Med Core SAS har vi ett stabilt fundament att bygga vidare på, och med nya kostnadsbesparande åtgärder med förväntad resultateffekt om mer än fem miljarder SEK, en effektivare och mer centraliserad organisation, refinansiering godkänd av bankerna, en tydligt uttalad avsiktsförklaring med fackföreningarna, samt en stark balansräkning, är jag övertygad om att vi står väl rustade för den förväntade ekonomiska återhämtningen.

Mats Jansson
Verkställande direktör och koncernchefFör frågor kontakta: Investor Relations SAS koncernen: Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51,
e-mail: investor.relations@sas.se

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here