Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Helårsrapport Januari-December 2008

February 3, 2009 07:38

Januari – December nyckeltal

• Omsättning: 53 195 (50 598) MSEK (5,1%)
• Antal passagerare: 29 miljoner
• Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -395 (1 234) MSEK
• EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -0,7% (2,4%)
• Periodens resultat: -6 321 (636) MSEK, varav 4 895 MSEK är hänförbart till Spanair

Större händelser under 2009

• SAS förnyar den strategiska inriktningen och lanserar strategiprogrammet Core SAS.
• För att implementera strategin genomförs en företrädesemission om cirka 6 miljarder SEK.
Emissionen stöds av de tre statliga ägarna samt den största privata aktieägaren Wallenbergstiftelserna (FAM). Bankerna J.P. Morgan, Nordea och SEB har bekräftat sin förväntan att under vissa förutsättningar garantera resterande del av emissionen.
• SAS koncernen avyttrar Spanair. Bolaget redovisas som verksamhet under avveckling och den totala resultateffekten för 2008 inklusive försäljningseffekter

Koncernchefens kommentarer

2008 kommer sannolikt att gå till historien som ett av de mest utmanande och turbulenta åren den samlade flygindustrin någonsin har upplevt. Under året har vi sett en period med rekordhöga oljepriser, en finansiell kris som kraftigt förstärktes under det sista kvartalet och som i många marknader lett till ekonomisk recession som kraftigt minskar efterfrågan på varor och tjänster. För att möta den globala recessionen och våra interna utmaningar har SAS ledning lanserat en förnyad strategisk inriktning, ”Core SAS”, som innehåller fem huvudområden: fokus på vår nordiska hemmamarknad, fokus på affärsresenärer, ny effektiv organisation, förbättrad kostnadsbas och förstärkt kapitalstruktur.

Koncernens resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter uppgick för det fjärde kvartalet till 313 MSEK, och för helåret 2008 till 395 MSEK. Härtill kommer engångsposter om 649 MSEK som ger ett resultat före skatt på 1 044 MSEK. Resultatet före skatt för året belastas med cirka 5 miljarder SEK som hänförs till Spanairs verksamhet och effekter av försäljningen. De betydande negativa effekterna till trots, är det tillfredställande att vi funnit en lösning för Spanair med nya spanska huvudägare som nu kan utveckla bolaget vidare. Resultatet för koncernens kärnverksamhet, SAS Scandinavian Airlines, var negativt och uppgick till 179 MSEK, men förlusten begränsades av de omfattande kostnadsprogram som koncernen snabbt satt i verket samt att kärnverksamheten i grunden är sund. Det är tillfredsställande att notera en god utveckling i SGS, STS och SAS Cargo, som en följd av ett effektivt förändringsarbete. Inom ramen för Strategi 2011 (S11) och vårt kortsiktiga program Profit 2008 (P08) har vi sedan 2007 genomfört åtgärder på cirka 4 miljarder SEK. En central del av programmet är reduktionen i kapaciteten med totalt 33 flygplan, varav 15 flygplan i Spanair.

”Core SAS” kommer att leda till att SAS blir ett mer fokuserat och mindre komplext företag. ”Core SAS” innehåller en rad förändringar som tillsammans förväntas göra SAS lönsamt och konkurrenskraftigt. Förutom implementeringen av en ny, besluts- och kostnadseffektiv organisation, i kombination med omfattande strukturella förändringar, kommer betydande neddragningar av koncernens flotta och linjenät att göras. Totalt kommer ytterligare 14 flygplan att reduceras inom ramen för Core SAS. Kostnadsåtgärder om totalt 4 miljarder SEK, varav 1 miljard SEK avser S11-åtgärder, kommer att ge resultateffekt under de närmaste åren. För att med kraft kunna genomföra ”Core SAS” har styrelsen beslutat om en företrädesemission om cirka 6 miljarder SEK.

SAS marknadsposition är fortsatt stark. Vårt varumärke står för kvalitet, pålitlighet och stabilitet. Det är också detta vi bygger vidare på i ”Core SAS”, som innebär ytterligare fokus på destinationer och produktutbud som är viktiga för våra affärsresenärer. Under året har vår position dessutom förbättrats och SAS är bland de tre främsta flygbolagen i Europa avseende regularitet och punktlighet. Vi är även i framkant när det gäller innovationer och produktutveckling.

En av mina viktigaste prioriteringar när jag kom till SAS i 2007 var att förändra och förbättra relationerna med våra fackliga organisationer. Det är därför med stor glädje som jag kan konstatera att vi fått ett genombrott i vår kulturella turnaround. Detta konkretiserades genom att en överenskommelse nåddes i januari 2009 med samtliga SAS fackliga organisationer om nödvändiga förändringar i kollektivavtalen. Alla har bidragit och en besparing på omkring 1,3 miljarder SEK per år har nu uppnåtts.

”Core SAS” med nya konkurrenskraftigare kollektivavtal, effektivare och förenklad organisation som säkrar besluts- och genomförandekraft, konkurrenskraftig kostnadsnivå, avyttring av icke kärnverksamhet samt neddragningar av flottan skapar en stabil plattform för framtiden.

Mats Jansson
Verkställande direktör och koncernchef

Latest news