Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Helårsrapport Januari - Oktober 2012

December 12, 2012 08:00

Positivt resultat före skatt och engångsposter – Ny offensiv plan lanserad – Ett första avgörande steg genomfört
·
Åtgärder lanserade i början av året ger nu effekt
–     23 MSEK i resultat före skatt och engångsposter januari-oktober 2012
–    Passagerarintäkterna ökade med 5,6% (valutajusterat januari-oktober 2012)
–    Enhetskostnaden sjönk med 4% (exklusive flygbränsle och valutajusterat januari-oktober 2012)

·
Ny offensiv plan lanserad – 4Excellence Next Generation (4XNG) – som gör upp med SAS strukturella och finansiella utmaningar
–    Åtgärder med årlig positiv resultateffekt om cirka 3 miljarder SEK; nya kollektivavtal för flygande personal med bland annat förändrade pensionsvillkor på plats
–    De nya pensionsordningarna reducerar den negativa effekten på eget kapital på grund av förändrade redovisningsregler för pensioner med cirka 2,8 miljarder SEK
–    Avyttring av tillgångar med likviditeteffekt om cirka 3 miljarder SEK

·
Resultat före skatt under perioden januari-oktober 2012, uppgick till -1 245 MSEK
–     Tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader och andra engångsposter belastar resultatet med 1 421 MSEK varav cirka 1 miljard SEK avser 4XNG

·
Huvudaktieägare och banker ställer kreditfacilitet om 3,5 miljarder SEK till förfogande fram till mars 2015
   

Oktober 2012

· Intäkter: 3 907 (3 731) MSEK
· Antal passagerare: ökade med 118 000 (4,6%)
· Passagerarintäkter justerat för valuta: ökade med 9,2%
· Resultat före skatt och engångsposter: 328 (-59) MSEK
· EBT-marginal före engångsposter: 8,4% (-1,6%)
· Resultat före skatt: -1 052 (-67) MSEK
· Periodens resultat: -1 010 (-54) MSEK
· Resultat per aktie: -3,07 (-0,16) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 794 (-33) MSEK

Januari-Oktober 2012

· Intäkter: 35 986 (34 979) MSEK
· Antal passagerare: ökade med 983 000 (4,3%)
· Passagerarintäkter justerat för valuta och engångsposter: ökade med 5,6%
· Resultat före skatt och engångsposter: 23 (96) MSEK
· EBT-marginal före engångsposter: 0,1% (0,3%)
· Resultat före skatt: -1 245 (381) MSEK
· Periodens resultat: -985 (338) MSEK
· Resultat per aktie: -2,99 (1,03) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 562 (363) MSEK

Framtidsutsikter 2012/2013
4XNG kommer att ge en markant förbättrad kostnadsbas framöver. Nya kollektivavtal för flygande personal implementeras omedelbart samtidigt som SAS har fullt fokus på genomförande av resterande aktiviteter. Under 2012/2013 förväntas en positiv resultatpåverkan på 1,5 miljarder SEK från 4XNG planen.

Vi förväntar fortfarande en negativ RASK- och yieldutveckling men under förutsättning att inget negativt oförutsett inträffar i omvärlden och att flygbränslepriserna är stabila kring dagens nivåer bedömer SAS koncernen att det finns förutsättning att uppnå en positiv EBIT-marginal på överstigande 3% och ett positivt EBT för helåret 2012/2013. Första kvartalet 2013 (november-januari) kommer dock vara säsongsmässigt mycket svagt.
       

Koncernchefens kommentarer

Positivt resultat före engångsposter. Nya kollektivavtal och full implementering av 4Excellence Next Generation skapar förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Implementering av planen ger omfattande omstruktureringskostnader som belastar helårsresultatet 2012.

Det underliggande resultatet är positivt på 23 MSEK före engångsposter. Det är något bättre än förväntat men nivån är inte på något sätt tillfredställande. Vi gör dock framsteg på både intäkts- och kostnadssidan, vilket kan ses genom ökad effektivitet, fortsatt enhetskostnadssänk­ning samt en positiv utveckling på yield och RASK. Året som helhet (januari-oktober 2012) ger en miljardförlust, främst som ett resultat av de kommunicerande omstrukturerings­kostnaderna för att implementera 4Excellence Next Generation (4XNG) planen.

Vi har också i och med genomförandet av 4XNG planen säkerställt vår finansiella beredskap genom en ny utökad kreditfacilitet och minskat vår utmaning avseende den negativa effekten på eget kapital i anslutning till nya redovisnings­regler för pensioner under 2013.

Framtidens SAS
I samband med rapporten för tredje kvartalet presenterade vi vår 4XNG plan. Planen är en offensiv plan som bygger vidare på den positiva utveckling vi har sett hittills i 2012 och som adresserar de fundamentala utmaningarna i SAS.

Den 19 november tog vi det första viktiga steget i 4XNG planen genom tecknandet av nya kollektivavtal med våra flygandes fackföreningar. Veckan före var en mycket dramatisk och utmanande vecka för SAS medarbetare, kunder, leverantörer samt våra fackliga företrädare. Det är dock med stor tillfredsställelse som jag nu kan konstatera att vi lyckades. Våra fackföreningar har tagit ansvar och levererat under extraordinära omständigheter. De nya avtalen skapar förutsättningar för ökad flexibilitet, minskad komplexitet och sänkta kostnader. Tillsammans med övriga delar av 4XNG planen gör detta att vi effektivt kan konkurrera på den växande privatrese­marknaden och samtidigt bibehålla konkurrens­kraften på den för oss viktiga affärsrese­marknaden. Som en direkt konsekvens har vi nu lanserar 45 nya destinationer under 2013.

Överföringen av våra förmånsbaserade pensionsordningar till premiebaserade ordningar kommer att minska volatiliteten i resultatet samt kraftigt minska nedskrivningsbehovet av eget kapital med uppskattningsvis 2,8 miljarder SEK.

Överenskommelsen med våra banker och huvudägare om en utökad kreditfacilitet från 3,2 miljarder SEK till 3,5 miljarder SEK och förlängning av löptiden till 31 mars 2015, är en förutsättning för att fortsätta vår verksamhet. Den nya faciliteten ger oss den finansiella beredskap som krävs under tiden som vi genomför våra avyttringar och får resultateffekt av kostnadsreduktionerna i 4XNG.

Vi fortsätter nu arbetet med att genomföra resterade åtgärder inom 4XNG planen, vilket innebär omfattande förändringar. Bland annat kommer administrationen att reduceras och centraliseras till Stockholm, vilket medför en besparing och reduktion av antalet anställda med cirka 800 heltidstjänster. Utöver detta planeras outsourcing av Ground Handling och stora delar av vår kundservice. Vi kommer även genomföra omfattande besparingar och effektiviseringar inom IT.

Processen för utförsäljningen av tillgångar utanför kärn­verksamheten är också igång och kommer tillsammans med effekterna från 4XNG planen att minska bolagets långsiktiga beroende av externa kreditgivare. Dessa avyttringar förväntas påverka likviditeten positivt med cirka 3 miljarder SEK. Här ingår bland annat SAS Ground Handling, Widerøe samt fastigheter och andra tillgångar.

Vi satsar offensivt och vårt primära mål med 4XNG planen är att skapa lönsamhet och växa genom att bygga vidare på vårt solida fundament. Vi har en stark kundbas som är i tillväxt och med en fortsatt hög kundnöjdhet. Vår produkt uppskattas på grund av dess kvalitet samtidig som vi erbjuder ett världsomspännande nätverk genom våra Star Alliance partners. Det är det som skiljer oss från de traditionella lågservicebolagen.

När vi har genomfört 4XNG kommer vi se markant sänkta enhetskostnader och en konkurranskraftig och marknads­anpassad kostnadstruktur. Vår produktivitet och utnyttjandet av våra flygplan kommer att förbättras samtidigt som vi skapar en ökad flexibilitet i vår kostnadsmassa, vilket gör oss mycket mer anpassningsbara till förändringar i omvärlden.

Framtidsutsikter 2012/2013
4XNG kommer att ge en markant förbättrad kostnadsbas framöver. Nya kollektivavtal för flygande personal implementeras omedelbart samtidigt som SAS har fullt fokus på genomförande av resterande aktiviteter. Under 2012/2013 förväntas en positiv resultatpåverkan på 1,5 miljarder SEK från 4XNG planen.

Vi förväntar fortfarande en negativ RASK- och yieldutveckling men under förutsättning att inget väsentligt oförutsett inträffar i omvärlden och att flygbränslepriserna är stabila kring dagens nivåer bedömer SAS koncernen att det finns förutsättning att uppnå en positiv EBIT-marginal på överstigande 3% och ett positivt EBT för helåret 2012/2013. Första kvartalet 2013 (november-januari) kommer dock vara säsongsmässigt mycket svagt.

Stockholm 11 december 2012

Rickard Gustafson
Verkställande direktör och koncernchef

     

För frågor kontakta Investor Relations SAS-koncernen:
Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-post: investor.relations@sas.se

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2012, kl 08.00.

Latest news