Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2009

April 28, 2009 13:05

Nyckeltal Januari – Mars 2009

• Omsättning: 11 357 (12 409) MSEK (-8,5%)

• Antal passagerare: 5,7 miljoner

• Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -934 (-875) MSEK

• EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -8,2% (-7,1%)

• Periodens resultat: -748 (-1 163) MSEK

• Resultat per aktie: -0,74 (-1,10) SEK

Viktigare händelser

• SAS koncernen slutförde avyttringen av Spanair

• Företrädesemissionen om cirka 6 miljarder SEK slutfördes med en överteckning om 24%

• Åtgärderna inom SAS Core genomförs planenligt. Per 31 mars var 25% av kostnadsåtgärderna genom- förda motsvarande en årsnivåeffekt om 1 056 MSEK

Koncernchefens kommentarer

Under det första kvartalet har den globala ekonomin fortsatt att snabbt försvagas i en sällan skådad takt. Hela flygindustrin, som hör till en av de mer konjunkturkänsliga branscherna i världen, upplever stora problem med bl.a. omfattande förluster som följd. Detta är effekten av den pågående globala recessionen. För SAS kännetecknas kvartalet av svagare kabinfaktor och en förbättrad yield. Att vi har en stabil och postiv yieldutveckling i nuvarande marknad och tyder på att vi i grunden har ett starkt varumärke och trogna kunder som uppskattar vår produkt. Det är också mycket tillfredställande att koncernens förnyade strategiska inriktning, ”Core SAS” i dess olika delar, implementeras planenligt.

Resultatet i första kvartalet blev som förväntat svagt och uppgår till 934 MSEK före engångsposter i kvarvarande verksamheter. Härtill kommer engångsposter om -95 MSEK rörande omstruktureringskostnader relaterade till Core SAS. Detta ger ett resultat före skatt på 1 024 MSEK. Första kvartalet är dock säsongsmässigt ett mycket svagt kvartal. Vi ser nu hur både yield och kabinfaktorn faller inom branschen vilket resulterar i en negativ spiral för många aktörer.

Nyemissionen på drygt 6 miljarder SEK slutfördes under april månad. Att emissionen, som är en viktig del inom Core SAS övertecknades med 24,2 procent är ett bra bevis på att marknaden och ägarna tror på vår förnyade strategiska inriktning. Vi kommer att använda emissionslikviden till att förstärka vår kapitalstruktur så att vi med full kraft kan genomföra implementeringen av Core SAS. Efter implementeringen av Core SAS kommer vi ha ett mer fokuserat kommersiellt erbjudande, en mer kostnads- och beslutseffektiv organisation, och vara bättre positionerade för en förbättrad lönsamhet och för att möta framtida utmaningar.

Implementeringen av Core SAS startade under februari och pågår planenligt. Under första kvartalet har cirka 500 medarbetare tyvärr fått lämna koncernen. Detta är i linje med Core SAS och totalt nödvändigt för att koncernen på sikt skall uppnå lönsamhet. Från och med april är 8 flygplan tagna ur trafik. Från oktober 2009 kommer 18 av de planerade 21 flygplanen vara tagna ur trafik. Vi anpassar vår kapacitet efter den minskade efterfrågan och tar bort olönsamma linjer och marknadsandelar. Vi har per 31 mars implementerat åtgärder motsvarande cirka 1 056 MSEK i årsnivåeffekt vilket har påverkat kvartalsresultatet med 233 MSEK. Under resten av året kommer vi att se ännu mer omfattande effekter av Core SAS.

Transaktionen rörande Spanair är nu fullt genomförd efter att samtliga erforderliga myndighetstillstånd och godkännanden erhållits. Samtidigt fortsätter arbetet inom koncernen med att avyttra de verksamheter som inte är relaterat till “Core SAS”. Även här löper arbetet på planenligt.

Under kvartalet var vår punktlighet åter igen bland de bästa i Europa och våra kundundersökningar visar på ökad kundnöjdhet. Att vår produkt är uppskattad av våra kunder en avgörande del av Core SAS strategin och något som vi är stolta över i en tid präglad av många interna och externa utmaningar.

Beträffande helåret är marknaden ytterst oberäknelig och osäkerheten om tidpunkten för en återhämtning är fortsatt stor.

Mats Jansson
Verkställande direktör och koncernchef

För frågor kontakta: Investor Relations SAS koncernen: Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-mail: investor.relations@sas.se

Latest news