Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Helårsrapport Januari-December 2011

February 8, 2012 08:00

Positivt resultat före nedskrivning på 1,7 miljarder SEK avseende Spanair

–   Ökande utmaningar inför 2012

–   4Exellence accelereras, åtgärder uppgår till 5 miljarder SEK 2012-2013Nyckeltal Oktober-December 2011

· Intäkter: 10 164 (10 653) MSEK
· Antal passagerare: ökade med 0,2 miljoner (3,5%)
· Resultat före skatt och engångsposter: ‑61 (259) MSEK
· EBT-marginal före engångsposter: ‑0,6% (2,4%)
· Resultat före skatt: -2 077 (-463) MSEK
· Periodens resultat: ‑2 079 (47) MSEK
· Resultat per aktie: ‑6,32 (0,14) SEK

Nyckeltal Januari-December 2011

· Intäkter: 41 412 (41 070) MSEK
· Antal passagerare: ökade med 2,0 miljoner (7,8%)
· Resultat före skatt och engångsposter: 94 (‑444) MSEK
· EBT-marginal före engångsposter: 0,2% (‑1,1%)
· Resultat före skatt: ‑1 629 (‑3 069) MSEK
· Periodens resultat: ‑1 687 (‑2 218) MSEK
· Resultat per aktie: ‑5,13 (‑7,79) SEK
· SAS finansiella beredskap uppgår per den 31 december till 8,9 (10,2) miljarder SEK
· Styrelsen föreslår till årsstämman att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2011

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2011

· SAS blev utnämnt till Europas punktligaste flygbolag i kategorin major under 2011 tredje året i rad enligt analysföretaget FlightStats
· SAS lanserar internet och GSM ombord en internettjänst som erbjuds gratis till alla passagerare
· SAS ingår ett avtal om en lånefacilitet för finansiell leasing på MSEK 500 för fyra befintliga A321 flygplan
· SAS öppnar 21 nya linjer från och med mars 2012, när SAS sommarprogram träder i kraft
· Spanairs styrelse ansöker om konkurs – SAS gör en nedskrivning med 1,7 miljarder SEK

Ökande utmaningar inför 2012 – 5 miljarder SEK i totala åtgärder

Inför 2012 står vi inför ett svårbedömt läge med anledning av den globala ekonomiska utvecklingen. Flygbränslepriserna och ökad kapacitet i marknaden ger ytterligare utmaningar. Som ett resultat av den svagare ekonomiska utvecklingen accelereras åtgärderna inom 4Excellence. Totalt implementeras åtgärder motsvarande 5 miljarder SEK under 2012-2013. Bland annat reduceras administrationen med 300 FTE och SAS fackföreningar har gjort åtaganden om att bidra med besparingar motsvarande 1 miljard SEK för perioden 2012-2013. Resultateffekten för samtliga åtgärder under 2012 bedöms uppgå till cirka 2 miljarder SEK. På grund av det utmanande ekonomiska klimatet samt att resultateffekterna från 4Excellence kommer i den senare delen av 2012, kommer det normalt säsongsmässigt svaga första kvartalet bli svagt även under 2012.
 

Koncernchefens kommentarer

”Positivt resultat före engångsposter för helåret 2011 men ökande utmaningar för 2012 –
Spanairs konkurs medför en nedskrivning på 1,7 miljarder SEK”

På grund av konkursen i Spanair och den nödvändiga nedskrivningen på motsvarande 1,7 miljarder SEK, lyckas vi inte leverera ett marginellt positivt resultat för helåret 2011 som tidigare kommunicerats. Det är naturligtvis otillfreds­ställande men justerat för Spanaireffekten så levererar vi ett marginellt positivt resultat. Sammantaget blev resultatet före skatt och engångsposter 94 MSEK för helåret 2011, en förbättring på 538 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Året har präglats av en eskalerande hård konkurrens samtidigt som vi bland annat noterat en allt svagare konjunkturutveckling och fortsatt höga bränslepriser. Trots de ökade utmaningarna har vi samtidigt kunnat notera en god tillväxt under året, rekordbeläggning i kabinen under sommaren samt den högsta kundnöjdheten på elva år. Det är därför glädjande att kunna konstatera att SAS kund­erbjudande står sig fortsatt starkt, mycket tack vare vårt kontinuerliga förbättringsarbete inom organisationen. Ett annat resultat av detta är vår goda punktlighet som bekräftades av att Scandinavian Airlines utnämndes till Europas punktligaste flygbolag 2011, för tredje året i rad, av det oberoende analysföretaget FlightStats.

Vi har fortsatt att investera i vår marknad och under året som gått har vi lanserat 22 nya linjer, däribland Oslo-New York som haft en mycket bra beläggning. SAS har dessutom som ambition att alltid ligga i framkant på elektroniska lösningar som ger mervärde till kunderna och vi fick under hösten 2011 ett pris från IATA för våra elektroniska reselösningar. Nu tar vi nästa steg och lanserade i slutet av året WiFi ombord och ny teknologi så som NFC (Near Field Communication) för att effektivisera och underlätta resenärernas passage genom flygplatserna. I januari 2012 införs dessutom gratis kaffe och te för samtliga serviceklasser. Detta är ett steg mot ett förbättrat produkterbjudande som vi tror kommer att öka vår redan rekordhöga kundnöjdhet. Mycket arbete pågår dessutom omkring harmoniseringen av flygplansflottan. Vi ser också fram emot att få marknadens mest effektiva flygplan Airbus A320 neo i vår flotta, och båda dessa aktiviteter kommer att ge förbättrad kostnadseffektivitet och lägre Co2-utsläpp. Vi lyckades också reducera enhets­kostnaden under 2011 med 3,7% justerat för flygbränsle och vi kommer att arbeta ytterligare med våra kostnader framöver.

Vårt största verksamhetssegment Scandinavian Airlines levererade ett positivt resultat före skatt och engångsposter, mycket tack vare stora besparingar genom Core SAS. Samtidigt rapporterar Widerøe ett historiskt starkt resultat. Widerøe’s framgångar är glädjande och verksamheten utgör ett viktigt komplement till SAS koncernens breda täckning i Norge. Tyvärr underpresterade Blue1 där rörelse­resultatet blev mycket negativt.

För att vända den negativa resultatutvecklingen i Blue1 genomförs en rad åtgärder. Operativt reducerar Blue1 kapaciteten på Europatrafiken och samtidigt integreras verksamheten med Scandinavian Airlines för att öka synergierna.

Stabil likviditet
SAS har en finansiell beredskap som per sista december uppgick till 9 miljarder SEK motsvarande 21% av intäkterna. Av detta utgjorde 3,8 miljarder SEK likvida medel.

4Excellence – under implementering
I september lanserade vi den nya strategin 4Excellence, med målsättningen att i 2015 uppnå Excellence i fyra kärnområden – Commercial Excellence, Sales Excellence, Operational Excellence och People Excellence. I början av 2012 tar två nya koncernmedlemmar plats i koncern­ledningen, Joakim Landholm med ansvar för Commercial respektive Eivind Roald med ansvar för Sales & Marketing. SAS nya koncernledning blir därmed komplett efter omorganisationen i september.

Ett av de strategiska målen inom 4Excellence strategin är att sänka enhetskostnaden med 3-5% per år. På grund av det försämrade läget med svagare ekonomisk tillväxt accelererar vi planen under 2012 och 2013. Bland annat kommer vi att reducera 300 FTE inom administrationen och SAS fackföreningar har gjort åtaganden om att bidra med besparingar motsvarande 1 miljard SEK för perioden 2012-2013.

Framtidsutsikter
Inför 2012 står vi nu inför ett svårbedömt läge med anledning av en svagare BNP-utveckling och fortsatt stor konkurrens samt osäkerhet omkring bränsle- och valutapriserna. Vi bedömer och planerar för en fortsatt press på yield och RASK under 2012. För att möta utmaningarna accelereras implementeringen av 4Excellencestrategin och kostnads- och intäktsåtgärder motsvarande 5 miljarder SEK implementeras under 2012-2013. På grund av det utmanande ekonomiska klimatet samt att resultateffekterna från 4Excellence kommer i den senare delen av 2012, kommer det normalt säsongs­mässigt svaga första kvartalet bli svagt även under 2012. Bokningsläget är fortsatt relativt stabilt, men en ökad grad av osäkerhet finns med hänvisning till den ekonomiska utvecklingen samt flygbränslepriserna och ytterligare kapacitet i marknaden.

Rickard Gustafson
Verkställande direktör och koncernchef

 
 
För frågor kontakta Investor Relations för SAS-koncernen:
Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-post: investor.relations@sas.se (https://www.sasgroup.net/)

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2012, kl 08.00

Latest news