Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2010

April 22, 2010 08:00

Nyckeltal Januari-Mars 2010
• Omsättning: 9 495 (11 296) MSEK ( -16,0%)

• Antal passagerare: 5,735 miljoner

• Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -844 (-889) MSEK

• EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: -8,9% (-7,9%)

• Periodens resultat: -712 (-748) MSEK

• Resultat per aktie[1]: -0,29 (-0,74) SEK

Highlights
• Kostnadsprogrammet utökades med 2,5 miljarder SEK och uppgår till 7,8 miljarder SEK. 63% implementerat per 31 mars. Resultateffekt 750 MSEK första kvartalet

• Enhetskostnaden ned 7,8% [2] första kvartalet

• RASK ned 1,7% [2] under första kvartalet, upp 3,1% [2] i mars

• Företrädesemission om cirka 5 miljarder SEK för SAS aktieägare pågår

• Båda huvudvillkoren för de fyra huvudägarnas deltagande i företrädesemissionen uppfylldes:
– Avtal undertecknade med facken för piloter och kabinpersonal med årliga besparingar om 500 MSEK
– Refinansiering av 2 miljarder SEK av lån som förfaller 2010 genom cirka 2,2 miljarder SEK i form av obligationer och ett konvertibelt obligationslån (utgivning av ytterligare 1 miljard SEK efter företrädesemissionen)

• Negativ resultatpåverkan från trafikstörningarna till följd av vulkanaskan uppskattas till 460 MSEK, till och med 21 april. Negativa effekter per dag estimeras till 50-90 MSEK, högst på viktiga resdagar och lägst på helger.

[1] Baserat på 2 467 500 000, respektive 1 007 233 500 aktier
[2] Jämfört med samma period 2009

Koncernchefens kommentarer

2009 har troligen varit det mest utmanade år som flygindustrin upplevt. Tillväxtprognoserna för BNP indikerar ett betydligt starkare 2010 än 2009, men prognosen för Sverige har nyligen reviderats ned något. IATA har i sin senaste helårsprognos från mars månad uppskattat de globala förlusterna för flygindustrin under 2010 till totalt 2,8 miljarder. Till följd av effekterna av det extraordinära avbrottet i flygtrafiken på grund av vulkanaskan kommer prognosen dock revideras ned – 2010 kommer att vara ett fortsatt tufft år för flygbranschen. Med undantag för den senaste tidens händelser syns dock vissa tecken på en ökad efterfrågan på SAS marknader, men det råder fortfarande stor osäkerhet när det gäller yieldutvecklingen.

För januari och februari, som är de säsongsmässigt svagaste månaderna under året, redovisade SAS koncernen ett resultat på ‑960 MSEK före engångsposter, vilket var i linje med Core SAS-planen. Mars har däremot utvecklats något bättre än förväntat med en kraftigt förbättrad kabinfaktor om 73,1%, en ökning med 8,6 procentenheter jämfört med samma period 2009. Intäkterna i relation till kapaciteten (RASK) steg med 3,1% under mars jämfört med samma period under 2009, samtidigt som våra kostnader fortsatte att minska. Det är också mycket glädjande att vårt totala passagerarantal ökade för andra månaden i följd trots stora kapacitets­neddragningar.

Koncernens resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter uppgick under mars till 116 MSEK, vilket är något bättre än förväntat. Resultatet före engångsposter för det första kvartalet uppgick således till ‑844 MSEK. Till detta tillkommer engångsposter om totalt ‑128 MSEK vilket ger ett resultat före skatt om ‑972 MSEK. Koncernens största verksamhet, Scandinavian Airlines, rapporterade en EBIT före engångsposter om ‑235 MSEK, en förbättring jämfört med samma period 2009.

Vi kan nu se en ökande effekt från vårt kostnadsprogram inom Core SAS. Implementeringen av åtgärderna har följt uppsatt plan och resultateffekten under januari-mars uppgick till 750 MSEK jämfört med samma period 2009. Enhetskostnaden för Scandinavian Airlines sjönk under perioden med 7,8% jämfört med samma period 2009, främst till följd av lägre kostnader för personal, tekniskt underhåll samt leasing av flygplan. Detta visar att våra kostnadsbesparande åtgärder ger avsedd effekt och vi kommer med full kraft att fortsätta implementeringen av återstående 2,9 miljarder SEK. Det totala kostnadsprogrammet uppgår till 7,8 miljarder SEK och inkluderar avtalade besparingar inom kollektivavtal som fått effekt från den 1 april. Som en viktig del i kostnadsprogrammet fortsätter också den omfattande centralisering och effektivisering av SAS organisation som pågått sedan årsskiftet. Under januari till mars minskade antalet heltidstjänster med ytterligare 300, i tillägg till de 2 900 som genomförts vid årsskiftet. Därmed hade 70% av de totalt planerade 4 600 heltidstjänsterna avvecklats per den 31 mars. För att uppnå en balans mellan utbud och efterfrågan ingår som en del inom Core SAS också kapacitetsneddragningar om sammanlagt 21 flygplan, varav 20 flygplan var tagna ur trafik vid utgången av det första kvartalet. Det sista flygplanet av dessa tas ur trafik i slutet av det tredje kvartalet 2010.

Årsstämman godkände den 7 april styrelsens beslut om en nyemission om cirka 5 miljarder SEK. Emissionsprocessen pågår och vi är nu inne i teckningsperioden, vilken pågår t.o.m. den 29 april. I samband med nyemissionen kommer också vår likviditet stärkas med cirka 3,2 miljarder SEK i form av obligationer och ett konvertibelt obligationslån samt genom utgivandet av obligationer om 1 miljard SEK, villkorat av att nyemissionen slutförs.

Som nämndes tidigare stängdes det skandinaviska luftrummet helt eller delvis torsdagen den 15 april på grund av aska från vulkanen Eyjafjallajökull på Island. Därför har vi tvingats ställa in nästan samtliga flygningar sedan den 15 april. Situationen är likartad i resten av Nordeuropa och är ett stort slag mot hela flygbranschen. Till och med den 21 april uppgår den negativa påverkan på SAS resultat till cirka 460 MSEK. Vi sätter säkerheten främst och samarbetar med andra stora europeiska flygbolag och luftfartsmyndigheterna för att hitta lösningar och för att kunna återuppta normalt trafikprogram. Vi beklagar situationen och konsekvenserna för våra kunder, och SAS kommer att göra sitt yttersta för att underlätta i ett besvärligt läge.

Trots osäkerhet rörande eventuella ytterligare effekter på vår verksamhet på grund av vulkanaskan fortsätter vi att implementera Core SAS enligt plan. Med en tillfredsställande likviditetssituation och med en återstående resultateffekt från vårt kostnads­program om totalt 4,8 miljarder SEK 2010–2012 är vi övertygade om att vi kan hantera de negativa effekterna under ett tufft 2010 och dra fördel av en möjlig återhämtning i marknaden.

Mats Jansson
Verkställande direktör och koncernchef

För frågor kontakta: Investor Relations SAS-koncernen: Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-post: investor.relations@sas.se

Samtliga rapporter finns på engelska och svenska och kan beställas på Internet: www.sasgroup.net eller hos: investor.relations@sas.se

Latest news