Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport November 2012 - Juli 2013

September 4, 2013 08:00

Stärkt SAS visar positivt resultatMaj–Juli 2013

· Intäkter: 11 593 (11 638) MSEK
· Trafiken: ökade med 5,6%
· Passagerarintäkter justerat för valuta: ökade med 5,3%
· Resultat före skatt och engångsposter: 973 (497) MSEK
· EBIT-marginal: 11,6% (9,0%)
· Resultat före skatt: 1 120 (726) MSEK
· Periodens resultat: 844 (534) MSEK
· Resultat per aktie: 2,57 (1,62) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten: -276 (-187) MSEK

November 2012–Juli 2013

· Intäkter: 31 123 (31 007) MSEK
· Trafiken: ökade med 3,8%
· Passagerarintäkter justerat för valuta: ökade med 5,3%
· Resultat före skatt och engångsposter: 229 (-788) MSEK
· EBIT-marginal: 2,2% (-1,3%)
· Resultat före skatt: -9 (-2 694) MSEK
· Periodens resultat: -174 (-2 436) MSEK
· Resultat per aktie: -0,53 (-7,40) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 518 (299) MSEK

”Det är glädjande att effekterna av vår kraftfulla och genomgripande omstrukturering har förväntad effekt och SAS går stärkt ur tredje kvartalet med ett positivt resultat före skatt på 1 120 MSEK.

Vi har kommit långt med implementeringen av vår plan för att förbättra vår finansiella position. När avyttringen av Widerøe slutförs i september kommer vi att ha genomfört försäljningar av tillgångar motsvarande cirka 2,7 miljarder SEK.

Samtidigt har vi under kvartalet kunnat öka trafiken genom en markant förbättrad produktivitet. Under sommaren öppnades 32 nya linjer som bidrog till att passagerarintäkterna ökade, samtidigt som rörelsekostnaderna minskade. Vi har också tecknat en avsiktsförklaring med Airbus om förnyelse av SAS långdistansflotta, vilket stärker vår långsiktiga konkurrenskraft.

Konkurrensen inom europeisk luftfart är fortsatt mycket hård. Vårt fokus ligger därför på att fullfölja det helt nödvändiga omställningsarbetet för en lägre och mer flexibel kostnadsstruktur, samtidigt som vi fortsätter att offensivt investera i vårt kunderbjudande. Vår prognos om ett positivt resultat för helåret står fast” säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

Koncernchefens kommentarer

Maj–Juli 2013

· Resultatet före skatt uppgick till 1 120 (726) MSEK
–       Resultatet före skatt och engångsposter förbättrades med 476 MSEK till 973 MSEK
· Trafiken ökade med 5,6%
· Enhetskostnaden exklusive flygbränsle sjönk med 5,8%
· Högre produktivitet med ökat flygplansutnyttjande och 32 nya linjer
· Yielden sjönk med 0,6% som en konsekvens av sommarens expansion
· Konkurrensmyndigheterna godkände avyttringen av Widerøe, som förväntas genomföras under september
· Förstärkning av SAS långsiktiga likviditet genom sale/leaseback av sex Boeing 737 för 500 MSEK och emittering av lån på 35 MEUR
· Avsiktsförklaring med Airbus om förnyelse av långdistansflottan med leverans från 2015
· SAS Go och SAS Plus introducerades inom Skandinavien och Europa

Det är glädjande att konstatera att SAS går ytterligare stärkt ur tredje kvartalet med ett positivt resultat före skatt på 1 120 MSEK. Justerat för engångsposter var resultatförbättringen 476 MSEK, en fördubbling jämfört mot föregående år. Det tredje kvartalet är säsongsmässigt starkt, men framförallt är detta kvartal ett kvitto på att vår fastlagda strategi ger effekt och att vi kommit en bra bit på väg. Med en större finansiell stabilitet och en mer konkurrenskraftig kostnadsstruktur har vi skapat utrymme för att satsa offensivt och investera i vårt kunderbjudande.

Konkurrensen inom europeisk luftfart är fortsatt mycket hård. Däremot har efterfrågan på den skandinaviska marknaden ökat med cirka 6% under tredje kvartalet, vilket är mer än i stora delar av Europa.

En av SAS strategiska målsättningar är att skapa nödvändiga operativa förutsättningar, både avseende kostnader och flexibilitet, för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser. SAS har under kvartalet expanderat genom en markant ökning av produktiviteten. Enhetskostnaden sjönk med 5,8%, flygplansutnyttjandet ökade med drygt en halv timme per dag jämfört med föregående år. Under sommaren 2013 kunde vi därför förstärka vårt erbjudande och öppna 32 nya linjer vilket bidrog till att passagerarintäkterna ökade med 5,3% samtidigt som rörelsekostnaderna minskade jämfört med föregående år.

SAS vänder sig till de som reser ofta och de som ser ett värde i enklare och mer tidseffektivt resande. Vi erbjuder fler destinationer och fler avgångar än något annat nordiskt flygbolag, vilket är styrkan i vår affärsmodell. Fler linjer och avgångar och konkurrenskraftiga priser innebär att en större andel av våra lojala kunder nu väljer att flyga med SAS också på fritiden. Under juni-juli flög 46% fler EuroBonus kunder med oss jämfört med förra året. I början av juni introducerades även vårt nya service-koncept SAS Go & SAS Plus, där enkelhet, prisvärdhet och respekt för våra kunders tid ligger till grund för ett helt nytt sätt att möta konkurrensen.

I juni undertecknade vi en avsiktsförklaring med Airbus om förnyelse av SAS långdistansflotta vilket ytterligare stärker vår långsiktiga konkurrenskraft. Från 2015 kommer SAS att uppgradera flottan med fyra nya A330 Enhanced flygplan och från 2018 kommer SAS att fasa in åtta Airbus A350. Dessutom kommer SAS att genomföra en uppgradering av passagerarkabinerna i sju befintliga flygplan fram till 2015. Utöver ett kraftigt förbättrat kunderbjudande kommer de nya långdistansflygplanen att förbättra flygbränsleeffektiviteten med drygt 30% jämfört med nuvarande A340.

En förutsättning för att fortsätta utveckla vår affär är att vi skapar en långsiktig finansiell beredskap enligt den plan vi lagt. I slutet av juli genomförde vi sale/leaseback av flygplan till ett värde på 500 MSEK. Vi emitterade 35 MEUR inom EMTN programmet och utvärderar dessutom förutsättningarna för ytterligare obligationslån. I juni godkände konkurrensmyndigheterna avyttringen av Widerøe och i slutet av september ska de praktiska förutsättningarna för försäljningen vara på plats. Widerøe är den enskilt viktigaste avyttringen för SAS och när försäljningen är genomförd kommer SAS finansiella beredskap att med god marginal överstiga målsättningen på 20% av våra fasta kostnader. Vi kommer då att ha genomfört försäljningar av tillgångar motsvarande cirka 2,7 miljarder SEK. Inklusive obligationen som vi emitterade i juli förstärks likviditeten därmed med cirka 3 miljarder. Detta och den senaste uppgraderingen av SAS kreditbetyg av Standard & Poors är en kvittens på att vi är på rätt väg. Under hösten kommer vi också att fortsätta arbetet med outsourcningen av Ground Handling som är en långsiktigt viktig åtgärd för att växla fasta kostnader till rörliga och därmed öka den operationella flexibiliteten ytterligare.

Det tredje kvartalet har stärkt SAS finansiellt och en ytterligare förbättring av den finansiella positionen kan förväntas under sista kvartalet. Under förutsättning att inget väsentligt oförutsett inträffar i omvärlden, kommer SAS koncernen att uppnå en EBIT-marginal överstigande 3% och ett positivt resultat före skatt, EBT, för helåret 2012/2013.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som, inte minst under sommarmånaderna, har fortsatt att arbeta hårt trots omfattande omstrukturering. Vår strategiska prioritet framöver är att fortsätta leverera på vårt tuffa omställningsprogram, samtidigt som vi satsar offensivt på vårt kunderbjudande och en förbättrad kvalitet och service. Det är en förutsättning för en långsiktigt lönsam tillväxt.

Stockholm 4 september 2013

Rickard Gustafson
Verkställande direktör och koncernchef

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 september, kl 08.00.

Hela rapporten
/mbpublicbinaryproxy/Main/290/9460512/155803.pdf

Latest news