Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2012

August 8, 2012 08:00

4Excellence ger resultat
–       Intäktsåtgärder ger fler passagerare och ökade intäkter
–       Enhetskostnaden sänkt med 4%April-Juni 2012

· Intäkter: 11 392 (11 319) MSEK
· Antal passagerare: ökade med 228 000 (3,1%)
· Passagerarintäkter justerat för valuta och engångsposter: ökade med 2,8%
· Resultat före skatt och engångsposter: 137 (366) MSEK
· EBT-marginal före engångsposter: 1,2% (3,2%)
· Resultat före skatt: 371 (730) MSEK
· Periodens resultat: 320 (551) MSEK
· Kostnaden för flygbränsle: ökade med 784 MSEK (jämfört med 2011)
· Resultat per aktie: 0,97 (1,67) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 676 (731) MSEK

Januari-Juni 2012

· Intäkter: 20 983 (20 632) MSEK
· Antal passagerare: ökade med 551 000 (4,1%)
· Passagerarintäkter justerat för valuta och engångsposter: ökade med 3,0%
· Resultat före skatt och engångsposter: -912 (-143) MSEK
· EBT-marginal före engångsposter: -4,3% (-0,7%)
· Resultat före skatt: -761 (172) MSEK
· Periodens resultat: -409 (178) MSEK
· Kostnaden för flygbränsle: ökade med 1 116 MSEK (jämfört med 2011)
· Resultat per aktie: -1,24 (0,54) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 891 (164) MSEK
· SAS finansiella beredskap uppgår per den 30 juni till 8,2 miljarder SEK

Viktigaste händelserna under kvartalet

· SAS årsstämma hölls den 19 april,
    – SAS beslutar om ändring av räkenskapsår till att omfatta perioden 1 november – 31 oktober istället för kalenderår
    – Samtliga styrelseledamöter omvaldes och också i övriga frågor beslöt stämman enligt kallelsens förslag
    – Stämman beslöt att ingen utdelning skulle ges för räkenskapsåret 2011
· SAS säljer sex fastigheter till Swedavia om 1,8 miljarder SEK, med likviditetseffekt på drygt 440 MSEK och realisationsvinst på knappt 340 MSEK, som bokförts under andra kvartalet 2012
· SAS och Apollo tecknar historiskt samarbetsavtal uppgående till 920 MSEK
· EFTA Surveillance Authorithy (ESA) i Bryssel har meddelat, att enligt deras uppfattning strider det nuvarande förbudet mot intjänande av Eurobonus poäng på norskt inrikesflyg mot EEA’s lagstiftning

Fortsatta utmaningar under 2012 – 5 miljarder SEK i totala åtgärder ger resultat
Som ett resultat av den svagare ekonomiska utvecklingen, accelererades åtgärderna inom 4Excellence i början av året. Dessa åtgärder ger nu resultat som kommer att öka under andra delen av 2012. Totalt implementeras åtgärder motsvarande 5 miljarder SEK under 2012-2013. Sammantaget gör osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen, flygbränslepriserna, valutakurser och ett starkt konkurrenstryck att SAS inte ger någon lönsamhetsprognos för helåret 2012.

 
Koncernchefens kommentarer

”4Excellence ger effekt – enhetskostnaden sänkt med 4% under kvartalet”

För det andra kvartalet 2012 levererar SAS ett positivt resultat före skatt och engångsposter om 137 MSEK. En engångseffekt från en genomförd fastighetsaffär gör att EBT uppgick till 371 MSEK. Även om resultatnivån inte är tillfredsställande, ser vi nu att vår strategi 4Excellence börjar ge resultat. Enhetsintäkten (RASK) steg med 0,3% under kvartalet drivet av en positiv kabinfaktor. Vår enhetskostnad exklusive flygbränsle sjönk med 4% under kvartalet. Det är även värt att notera att det underliggande valutajusterade resultatet på flera viktiga destinationer uppvisar en positiv trend jämfört med motsvarande period föregående år.

Det relativt höga bränslepriset sjönk något under det andra kvartalet men har ökat igen under juli månad, vilket är en stor utmaning för hela flygbranschen. Under det andra kvartalet ökade SAS bränslekostnad med cirka 800 MSEK jämfört med samma period föregående år, främst till följd av att bränslesäkringen ger mindre effekt i år samt en svagare växelkurs SEK/USD. Liksom tidigare, hanterar SAS fluktuationer i flygbränslepriset genom säkring av flygbränsle, införande av flygbränsletillägg samt proaktivt yieldmanagement. Yielden har gått ned med 2,7% i kvartalet men justerat för öppnandet av en ny interkontinental linje till Shanghai samt ytterligare linjer för fritidsresenärerna har den underliggande yielden varit svagt positiv.

Stabil likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt under kvartalet och uppgick till 676 MSEK. Vidare förbättrades rörelsekapitalet främst drivet av en positiv utveckling av antalet bokningar. Vi ser även förbättringar i rörelsekapitalet i övrigt, som ett direkt resultat av vårt fokuserade arbete med att reducera kapitalbindningen. SAS har en finansiell beredskap som per sista juni uppgick till 8,2 miljarder SEK, motsvarande 20% av intäkterna. Av detta utgjorde 3,2 miljarder SEK likvida medel. Under det andra kvartalet slutfördes försäljningen av sex fastigheter till Swedavia, motsvarande 1,8 miljarder SEK. Denna försäljning är en del av vår strategi att reducera kapitalbindningen och transaktionen frigjorde likviditet motsvarande 440 MSEK.

Accelererad 4Excellence börjar ge resultat
Strategin 4Excellence har som målsättning att per 2015 uppnå Excellence i fyra kärnområden – Commercial Excellence, Sales Excellence, Operational Excellence och People Excellence.

4Excellence ger effekt på intäktssidan
På intäktssidan ser vi tydliga effekter av 4Excellence. Detta är glädjande med tanke på att vi under hela andra kvartalet kunnat notera en fortsatt ökad kapacitet och hård konkurrens i marknaden. Vi fortsätter att arbeta med att förbättra vårt erbjudande för att leverera värde för tid och pengar till våra kunder. Under 2012 kommer vi att öppna 38 nya linjer och vi har inför 2013 offentliggjort ett förbättrat erbjudande på våra USA linjer med San Francisco som ny destination.

Övriga trafikintäkter ökade bland annat till följd av genomförda aktiviteter inom ancillary revenues. Under första halvåret 2012 återinfördes gratis kaffe och te för samtliga serviceklasser, WiFi ombord introduceras, och tidsbesparande lösningar som SMART PASS och Fast Track finns tillgängligt för våra resenärer. Resultatet av detta har visat sig genom ytterligare ökad kundnöjdhet, en passagerartillväxt på 551 000 under första halvåret och en ökning av valutajusterade passagerarintäkter på 3%. Under juli ser vi en fortsatt tillväxt och en ytterligare förbättrad kabinfaktor.

Nya flygplan fasas in
Nyligen ingick vi ett avtal om att leasa tre stycken A320 och totalt har vi 60 nya flygplan på väg in i flottan de närmaste åren. Inom två år kommer samtliga MD80 och B737 Classic vara utfasade och ersatta med moderna A320/B737NG flygplan. Vi ser även fram emot att få marknadens mest effektiva flygplan Airbus A320neo i vår flotta. I takt med att flottan förnyas kan vi räkna med lägre bränslekostnader, reducerade underhållskostnader och lägre CO2-utsläpp.

4Excellence ger effekt på kostnadssidan
Ett av de strategiska målen är att sänka enhetskostnaden med 3-5% per år. Många initiativ är nu i full gång för att sänka enhetskostnaden, öka produktiviteten och minska komplexiteten. Redan nu ser vi effekter och enhetskostnaden sjönk med 4% under kvartalet. Kollektivavtal har ingåtts med samtliga fackförbund, vilket säkerställer leverans av de aviserade besparingarna motsvarande 1 miljard SEK för perioden 2012-2013. Redan under andra kvartalet ser vi effekter av dessa besparingar, personalkostnaderna per producerad enhet (ASK) sjönk med 6,3%. Lean aktiviteter bidrar också till produktivitetsförbättringar där vi nu hanterar nästan dubbelt så många passagerare per anställd idag jämfört med 2008. Arbetet med att minska administrationen fortskrider enligt plan och de 300 aviserade heltidstjänsterna har avvecklats eller är i process att avvecklas från verksamheten. Vidare har vår nya moderna IT-plattform satts i produktion, vilket medför att flertalet äldre system nu kan släckas ned med kraftigt minskad komplexitet som följd.

Framtidsutsikter
Vi förväntar en passagerartillväxt i marknaden om 5-7% för 2012. SAS koncernens flygkapacitet (ASK) förväntas växa med marknaden, dvs. cirka 4-5%. Målsättningen för 2012 är dessutom att fortsätta vara i topp när det gäller punktlighet i Europa, samtidigt som kundnöjdheten ska förbättras ytterligare. Vi bedömer och planerar för en fortsatt press på yield och RASK under hela året. Som ett resultat av den svagare ekonomiska utvecklingen, accelererades åtgärderna inom 4Excellence i början av året. Förbättringar motsvarande 5 miljarder SEK implementeras under 2012-2013. Under andra kvartalet var cirka en tredjedel av programmet implementerat. Åtgärderna inom 4Excellence ger nu resultat och förväntas ge ökad effekt från andra halvåret 2012. Sammantaget gör osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen, flygbränslepriserna och valutakurser samt ett starkt konkurrenstryck att SAS inte ger någon lönsamhetsprognos för helåret 2012.

Rickard Gustafson
Verkställande direktör och koncernchef

 

För frågor kontakta Investor Relations SAS-koncernen:
Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-post: investor.relations@sas.se (https://www.sasgroup.net)

 
SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 augusti 2012, kl 08.00.

Latest news