The share

SAS (STO)
SAS (COP)
SAS (OSL)
SAS (PREF)