Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens årsredovisning 2009

March 15, 2010 14:10

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS koncernens och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för 2009 lagts fram och godkänts.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på internet, www.sasgroup.net under Investor Relations/Reports and presentations/Annual reports, och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare och andra intressenter som anmält att de vill få ett exemplar av årsredovisningen.

Som framgår av årsredovisningen kommer SAS, under förutsättning av årsstämmans godkännande, att genomföra en företrädesemission om ca 5 miljarder SEK. Emissionen stöds av bolagets fyra största aktieägare och av ett garanterande banksyndikat villkorat av bland annat att refinansieringen av obligationslån om ca 2 miljarder SEK som förfaller 2010, säkerställs och att slutligt avtal om 500 MSEK i kostnadsbesparingar träffas med fackföreningarna för piloter och kabinpersonal. Enligt vad som tidigare offentliggjorts har slutligt avtal med fackföreningarna för piloter och kabinpersonal träffats. Processen rörande refinansieringen pågår rörande obligationerna och bolaget utvärderar olika finansieringslösningar, bland annat att ge ut en konvertibel.

Årsredovisningen innehåller ingen ny väsentlig information, som inte tidigare offentliggjorts med undantag av följande tre punkter:

1. Refinansiering av 60 MEUR genomförd
2. Personalneddragningar inom Core SAS kostnadsprogram beräknas uppgå till 4600 heltidstjänster
3. Villkorade ändringar av kreditavtal

1. Refinansiering av 60 MEUR genomförd
Som framgår av förvaltningsberättelsen har SAS koncernen gett ut obligationer på EMTN marknaden till ett totalt belopp om 60 MEUR motsvarande ca 580 MSEK. Dessa obligationer har utfärdats som en del i uppfyllandet av villkoret om refinansiering av ca 2 miljarder SEK obligationer som förfaller 2010.

2. Personalneddragningar inom Core SAS kostnadsprogram beräknas uppgå till 4600 heltidstjänster
SAS koncernen meddelade i samband med bokslutskommunikén i februari 2010 att personalneddragningar inom SAS koncernens kostnadsprogram uppgick till 4 300 heltidstjänster (FTE). När en mer detaljerad genomgång av kostnadsåtgärderna genomförts uppskattas neddragningarna nu till ca 4 600 FTE. Mer information kring SAS koncernens kostnadsåtgärder återfinns i årsredovisningen.

3. Villkorade ändringar av kreditavtal
I februari 2010 genomförde SAS koncernen nya förhandlingar med sina långivare om att ändra villkoren för fyra kreditfaciliteter som representerade cirka 5 miljarder SEK av koncernens faciliteter per den 31 december 2009.

De framförhandlade villkoren för faciliteterna avser bl.a. förlängning av förfallodatumen för faciliteterna till 2013 och ändring av villkoren för de finansiella åtagandena (”financial covenants”). Dessa ändringar villkoras av att företrädesemissionen inbringar en nettoemissionslikvid om minst 4 miljarder SEK.

Långivarna har beviljat dispens för efterlevnaden av vissa finansiella åtaganden i dessa faciliteter till dess att antingen alla villkor för ändringarna är uppfyllda eller senast den 14 maj 2010. Ytterligare information kring kreditavtalen återfinns i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

Avslutningsvis upprepar SAS koncernen tidigare lämnade uppgifter om utdelning och tidpunkt för årsstämman

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår till årsstämman att utdelning till SAS AB’s aktieägare ej lämnas för verksamhetsåret 2009. Detta motiveras av SAS koncernens svaga finansiella position och kassaflöde, varför finansiellt handlingsutrymme är av stor vikt för att hantera kommande omstruktureringar och investeringar.

Årsstämma
Årsstämman i SAS AB avhålls den 7 april 2010 kl 09.00 på SAS koncernens huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna. Aktieägare äger även rätt att delta på stämman från lokal i Köpenhamn (Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Centre) och i Oslo (Radisson Blue Plaza Hotel).För ytterligare information:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor relations, +46 8 797 1451SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2010 kl. 14.10.

Latest news