Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Vinstvarning Spanair ansöker om konkurs

January 27, 2012 21:45

SAS genomför nedskrivning om 1,7 miljarder SEK – likviditetseffekten begränsas till 200-300 MSEKSAS koncernen har sedan försäljningen av majoriteten av dess ägarandel i Spanair som skedde tidigt under 2009, kontinuerligt informerat om att SAS koncernen har haft en kvarvarande exponering på cirka 1,8 miljarder SEK

Spanairs styrelse har idag beslutat att ansöka om konkurs. På grund av situationen i Spanair har SAS beslutat att skriva ned utestående lån och fordringar på Spanair om cirka 165 MEUR ,samt reservera 28 MEUR för garantiåtaganden och kostnader med anledning av konkursen. SAS´s ägande i Spanair är för närvarande 10.9%, men värdet på detta aktieinnehav har redan skrivits ned till 0. Nedskrivningen kommer att påverka SAS koncernens resultat som engångsposter och eget kapital negativt med totalt 1,7 miljarder SEK. Som tidigare informerats bedöms effekten på SAS koncernens likvida medel begränsas till 200-300 MSEK.

SAS koncernen kommer att följa sedvanliga processer som fordringsägare i den kommande konkursprocessen.

Som rapporterat vid tredje kvartalet, har SAS en finansiell beredskap på 10,6 miljarder SEK varför denna händelse kommer att ha en begränsad effekt på SAS likviditet.

SAS kommer att bistå drabbade passagerare i möjligaste mån.

SAS förväntar ett positivt resultat före poster av engångskaraktär för helåret 2011.

För ytterligare information,
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2012 kl. 22.00.  

Latest news