Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Europeiska kommissionen godkänner SAS reviderade rekapitaliseringsplan

17 augusti 2020, 21.10 CEST

Europeiska kommissionen har idag konstaterat att danska och svenska statens deltagande i SAS rekapitaliseringsplan är förenligt med tillämpliga EU-regler för statsstöd [1].

Som offentliggjordes den 14 augusti 2020 har styrelsen i SAS AB (”SAS” eller ”Bolaget”) godkänt en reviderad rekapitaliseringsplan för att möta effekterna av covid-19-pandemin (”Rekapitaliseringsplanen”), vilken stöds av bland andra Bolagets två största aktieägare, den svenska och danska staten (tillsammans ”Huvudaktieägarna”).

Europeiska kommissionen har idag konstaterat att Huvudaktieägarnas deltagande i Rekapitaliseringsplanen är förenligt med tillämpliga EU-regler för statsstöd. Europeiska kommissionens godkännande av Huvudaktieägarnas deltagande är förenat med vissa villkor, inklusive förbud mot utdelningar, mot aggressiv kommersiell expansion och mot M&A-transaktioner överstigande vissa tröskelvärden, samt begränsningar vad gäller ersättning till ledande befattningshavare. Dessa villkor kommer att upphöra gälla då Huvudaktieägarnas stöd till Bolaget återbetalas.

Europeiska kommissionens godkännande förutsätter vidare att privata investerare deltar i Rekapitaliseringsplanen, inklusive konverteringen av SAS 1 500 MSEK efterställda hybridobligationer med rörlig ränta och evig löptid och av SAS 2 250 MSEK seniora icke-säkerställda obligationer med fast ränta och löptid till november 2022.

En närmare beskrivning av villkoren för Europeiska kommissionens godkännande kommer att återfinnas i prospektet som offentliggörs omkring den 1 oktober 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, +46 8 797 2944
Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Rådgivare till Bolaget

Skandinaviska Enskilda Banken AB är SAS finansiella rådgivare, Global Coordinator och Bookrunner i samband med rekapitaliseringsplanen.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB och Davis Polk & Wardwell London LLP är SAS legala rådgivare.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) har utsetts till Solicitation Agents. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) är Joint Bookrunners i Företrädesemissionen.

Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 17 augusti 2020 kl. 21:10 CEST.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelandet är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i SAS. Varje erbjudande avseende värdepapper i samband med Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som SAS förväntas publicera omkring den 1 oktober 2020. Erbjudandena enligt den Initiala Rekapitaliseringsplanen och den Reviderade Rekapitaliseringsplanen lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftningen. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

I Storbritannien och Nordirland riktas detta pressmeddelande endast till och meddelas endast till personer som är kvalificerade investerare i den mening som avses i artikel 2 e i Prospektförordningen (2017/1129) vilka är (i) personer som faller inom definitionen av ”investment professional” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”) eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern eller (iii) personer till vilka det på annat lagligt sätt kan meddelas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan kallas tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien och Nordirland som inte är Relevanta Personer får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande.
Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

[1] Artikel 107(3)(b) i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och det tillfälliga regelverket för statliga stödåtgärder med anledning av covid-19.