Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen och obligationsinnehavarerbjudandet

30 september 2020, 15.47 CEST

Som offentliggjordes av SAS AB (”SAS” eller ”Bolaget”) den 23 september 2020 har styrelsen för SAS beslutat att ge ut nya stamaktier och nya hybridobligationer i enlighet med Bolagets rekapitaliseringsplan. Bolaget har upprättat ett prospekt avseende företrädesemissionen av stamaktier, erbjudandet att teckna stamaktier riktat till innehavarna av SAS 2 250 MSEK seniora obligationer med löptid till 24 november 2022, samt upptagande till handel av de stamaktier som emitteras i enlighet med styrelsens beslut den 23 september 2020.

Prospektet har idag den 30 september 2020 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på SAS hemsida, https://www.sasgroup.net/, under avsnittet Investor relations, Rekapitaliseringsplan, samt på SEB:s hemsida för prospekt, www.sebgroup.com/prospectuses. Ytterligare information om företrädesemissionen (inklusive prospektet och anmälningssedlar) kommer även att finnas tillgängligt på SAS hemsida, under avsnittet Investor relations, Nyemission.

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter avseende aktier som handlas på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Copenhagen samt anmälningssedlar för teckning med och utan stöd av teckningsrätter avseende aktier som handlas på Oslo Børs, kan erhållas från SAS hemsida från och med teckningsperiodens första dag (2 oktober 2020). Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter för aktier som handlas på Nasdaq Stockholm kan även erhållas från något av SEB:s kontor i Sverige eller från SEB:s hemsida för prospekt från och med teckningsperiodens första dag (2 oktober 2020).

“SAS har en stark position på en attraktiv skandinavisk marknad, med många lojala och frekventa kunder. Med de åtgärder som SAS nu vidtar för att ytterligare effektivisera verksamheten samt stärka balansräkningen och likviditeten, är jag övertygad om att SAS kommer komma ut ur krisen som pandemin skapat som ett starkt bolag med goda förutsättningar för långsiktigt värdeskapande. Jag hoppas att många av våra aktieägare vill följa med på vår fortsatta resa.” säger Rickard Gustafson vd SAS

 

För mer information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 2944

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Rådgivare till Bolaget

Skandinaviska Enskilda Banken AB är SAS finansiella rådgivare och Global Coordinator i samband med rekapitaliseringsplanen.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB och Davis Polk & Wardwell London LLP är SAS legala rådgivare.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige

Filial och Swedbank AB (publ) har utsetts till Solicitation Agents och Joint Bookrunners i företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelandet är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Indien, Japan, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i SAS. Varje erbjudande avseende Värdepapper i samband med företrädesemissionen eller obligationsinnehavarerbjudandet kommer endast att ske genom det prospekt som SAS offentliggör genom detta pressmeddelande. Erbjudandena enligt rekapitaliseringsplanen lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftningen. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

I Storbritannien och Nordirland riktas detta pressmeddelande endast till och meddelas endast till personer som är kvalificerade investerare i den mening som avses i artikel 2 e i Prospektförordningen (2017/1129) vilka är (i) personer som faller inom definitionen av ”investment professional” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”) eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern eller (iii) personer till vilka det på annat lagligt sätt kan meddelas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan kallas tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien och Nordirland som inte är Relevanta Personer får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

 

Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier 2020-09-30 15:47 CET.