Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS offentliggör tilläggsprospekt med uppdatering avseende trafiktal för september 2020

7 October 2020, 15.00 CEST

Mot bakgrund av att SAS AB (”SAS” eller ”Bolaget”) idag offentliggjort trafiktal för september 2020 har Bolaget upprättat ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i SAS företrädesemission och obligationsinnehavarerbjudande som offentliggjordes den 30 september 2020 (”Tilläggsprospektet”).
Tilläggsprospektet som idag den 7 oktober 2020 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen utgör en del av, och ska läsas tillsammans med, prospektet. Tilläggsprospektet finns, tillsammans med prospektet, tillgängligt på SAS hemsida, https://www.sasgroup.net/, under avsnittet Investor relations, Rekapitaliseringsplan, samt på SEB:s hemsida för prospekt, www.sebgroup.com/prospectuses.De som redan har tecknat eller anmält sig för teckning av aktier i företrädesemissionen respektive obligationsinnehavarerbjudandet har rätt att återkalla sin teckning eller anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, dvs. fram till och med den 9 oktober 2020. Teckning eller anmälan som inte återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och de som önskar kvarstå vid sin teckning eller anmälan behöver inte vidta några åtgärder. Närmare instruktioner för att återkalla en teckning eller anmälan återfinns i Tilläggsprospektet.

För mer information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, +46 8 797 2944
Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673


Rådgivare till Bolaget

Skandinaviska Enskilda Banken AB är SAS finansiella rådgivare och Global Coordinator i samband med rekapitaliseringsplanen.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB och Davis Polk & Wardwell London LLP är SAS legala rådgivare.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige
Filial och Swedbank AB (publ) har utsetts till Solicitation Agents och Joint Bookrunners i företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelandet är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Indien, Japan, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i SAS. Varje erbjudande avseende Värdepapper i samband med företrädesemissionen eller obligationsinnehavarerbjudandet kommer endast att ske genom det prospekt som SAS offentliggjorde den 30 september 2020, inklusive Tilläggsprospektet som SAS offentliggör genom detta pressmeddelande. Erbjudandena enligt rekapitaliseringsplanen lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

I Storbritannien och Nordirland riktas detta pressmeddelande endast till och meddelas endast till personer som är kvalificerade investerare i den mening som avses i artikel 2 e i Prospektförordningen (2017/1129) vilka är (i) personer som faller inom definitionen av ”investment professional” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”) eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern eller (iii) personer till vilka det på annat lagligt sätt kan meddelas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan kallas tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien och Nordirland som inte är Relevanta Personer får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande.
Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 7 oktober 2020 kl. 15:00 CEST.