Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS offentliggör uppdatering avseende stöd från fordringshavare

26 augusti 2020, 18.00 CEST

Som del av den reviderade rekapitaliseringplanen som SAS AB (publ) (”SAS” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 14 augusti 2020 har SAS erbjudit en kontantersättning om 0,2 % av det nominella beloppet av varje 2 250 MSEK senior icke-säkerställd obligation med fast ränta och löptid till november 2022 (”Obligationerna”) och varje 1 500 MSEK efterställd hybridobligation med rörlig ränta och evig löptid (de ”Existerande Hybridobligationerna”) för vilka röster avges före 12:00 den 26 augusti 2020 (”Early Bird-fristen”), förutsatt att konverteringarna av Obligationerna och de Existerande Hybridobligationerna godkänns.

SAS har, efter att Early Bird-fristen löpt ut, fått information från Intertrust (Sweden) AB (”Agenten”), som agent för Obligationerna och de Existerande Hybridobligationerna, om antalet röstsedlar och fullmakter som Agenten har mottagit från innehavarna av Obligationerna och de Existerande Hybridobligationerna.

Agenten har, per den 26 augusti 2020, mottagit röstsedlar och fullmakter från fordringshavare som tillsammans representerar 73,05 procent av det nominella beloppet av Obligationerna och 78,50 procent av det nominella beloppet av de Existerande Hybridobligationerna. Dessa fordringshavare har befullmäktigat Agenten att rösta för konverteringarna för 72,47 procent av Obligationerna (motsvarande 99,21 procent av mottagna röstsedlar och fullmakter) respektive emot konverteringarna för 0,57 procent av Obligationerna (motsvarande 0,79 procent av mottagna röstsedlar och fullmakter). Avseende de Existerande Hybridobligationerna har Agenten befullmäktigats att rösta för konverteringarna för 77,00 procent av de Existerande Hybridobligationerna (motsvarande 98,09 procent av mottagna röstsedlar och fullmakter) respektive emot konverteringarna för 1,50 procent av de Existerande Hybridobligationerna (motsvarande 1,91 procent av mottagna röstsedlar och fullmakter).

SAS kommer offentliggöra utfallet av de röster som avlagts av obligations- respektive hybridinnehavarna omedelbart efter fordringshavarmötena den 2 september 2020, vilket utfall kan komma att skilja sig från de röstsedlar och fullmakter som Agenten mottagit före Early Bird-fristen.

 

Ytterligare information om kallelserna till fordringshavarmöte för innehavarna av Obligationerna och de Existerande Hybridobligationerna finns på bolagets hemsida www.sasgroup.net/investor-relations/recapitalization-plan.

 

För mer information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 2944

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Detta är information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 26 augusti 2020 kl. 18:00 CEST.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelandet är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i SAS. Varje erbjudande avseende värdepapper i samband med Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som SAS förväntas publicera omkring den 1 oktober 2020. Erbjudandena enligt den Initiala Rekapitaliseringsplanen och den Reviderade Rekapitaliseringsplanen lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftningen. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

I Storbritannien och Nordirland riktas detta pressmeddelande endast till och meddelas endast till personer som är kvalificerade investerare i den mening som avses i artikel 2 e i Prospektförordningen (2017/1129) vilka är (i) personer som faller inom definitionen av ”investment professional” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”) eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern eller (iii) personer till vilka det på annat lagligt sätt kan meddelas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan kallas tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien och Nordirland som inte är Relevanta Personer får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.