Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS offentliggör utfall i företrädesemissionen

21 October 2020, 17.15 CEST

Det slutliga utfallet i SAS AB:s (”SAS” eller ”Bolaget”) företrädesemission, i vilken teckningsperioden löpte ut den 19 oktober 2020 kl. 17:00, visar att 3 443 242 959 stamaktier, motsvarande 100 % av de erbjudna aktierna, kommer att emitteras. SAS kommer den 23 oktober 2020 att offentliggöra det slutliga utfallet i obligationsinnehavarerbjudandet samt det antal aktier som tecknas av den danska respektive den svenska staten i den riktade emissionen av stamaktier.

I företrädesemissionen har 2 893 845 046 stamaktier, motsvarande cirka 84,04 % av de erbjudna aktierna, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 221 730 478 stamaktier, motsvarande cirka 6,44 % av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 90,48 % av de erbjudna aktierna. Därmed kommer emissionsgarantin som lämnades av Bolagets huvudaktieägare, den danska och den svenska staten, att delvis tas i anspråk, innebärande att den danska och den svenska staten, utöver sina pro rata-andelar, sammanlagt kommer att teckna ytterligare 327 667 435 stamaktier, motsvarande cirka 9,52 % av de erbjudna aktierna. Sammanlagt kommer därmed 3 443 242 959 stamaktier, motsvarande 100 % av de erbjudna aktierna, att emitteras i företrädesemissionen varvid SAS kommer att tillföras cirka 3 994 MSEK före emissionskostnader.

De som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 30 september 2020. Meddelande till de personer som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras omkring den 22 oktober 2020. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltarens rutiner.

Information om den ökning av antalet utgivna aktier i Bolaget som sker genom obligationsinnehavarerbjudandet, konverteringen av de existerande hybridobligationerna till stamaktier, samt den riktade emissionen av stamaktier till danska och svenska staten, kommer att offentliggöras den 23 oktober 2020.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 30 oktober 2020. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen och Oslo Børs omkring den 3 november 2020 och beräknas levereras omkring den 5 november 2020.

”Jag är tacksam för stödet vi fått från våra större ägare, den danska och svenska staten samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, genom hela rekapitaliseringsprocessen. Jag är också tacksam för det stöd och det förtroende som privata och institutionella investerare har visat oss genom att delta i företrädesemissionen, trots de utmaningar som flygindustrin genomgår. Blickar man framåt så är vårt fokus fortsatt att leverera på vår affärsplan, som avser att anpassa SAS till en marknad med lägre efterfrågan, för att återigen bli ett lönsamt och mer hållbart flygbolag när världen återhämtar sig från Covid-19-pandemin,” säger Rickard Gustafson, vd SAS.

För mer information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 2944

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Rådgivare till Bolaget

Skandinaviska Enskilda Banken AB är SAS finansiella rådgivare och Global Coordinator i samband med rekapitaliseringsplanen.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB och Davis Polk & Wardwell London LLP är SAS legala rådgivare.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige

Filial och Swedbank AB (publ) har utsetts till Solicitation Agents och Joint Bookrunners i företrädesemissionen.

Detta är information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 21 oktober 2020 kl. 17:15 CEST.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelandet är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Indien, Japan, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i SAS. Varje erbjudande avseende Värdepapper i samband med företrädesemissionen eller obligationsinnehavarerbjudandet kommer endast att ske genom prospektet som SAS offentliggjorde den 30 september 2020, inklusive tilläggsprospektet som SAS offentliggjorde den 7 oktober 2020. Erbjudandena enligt rekapitaliseringsplanen lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

I Storbritannien och Nordirland riktas detta pressmeddelande endast till och meddelas endast till personer som är kvalificerade investerare i den mening som avses i artikel 2 e i Prospektförordningen (2017/1129) vilka är (i) personer som faller inom definitionen av ”investment professional” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”) eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern eller (iii) personer till vilka det på annat lagligt sätt kan meddelas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan kallas tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien och Nordirland som inte är Relevanta Personer får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.