Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB (publ) utfärdar kallelse till årsstämma den 17 mars 2022

February 7, 2022 12:00
Regulatory information

Aktieägarna i SAS AB (publ) (nedan ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 mars 2022. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, samt att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som förväntas träda i kraft den 1 mars 2022. Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 17 mars 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta vid stämman och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 9 mars 2022, dels senast den 16 mars 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar i kallelsen. Aktieägare vars stamaktier är registrerade hos Euronext Securities/(VP Securities A/S) i Danmark eller hos hos VPS i Norge måste begära att tillfälligt låta registrera sådana stamaktier i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i årsstämman. Begäran om sådan registrering ska göras i god tid och senast den 10 mars 2022 kl. 15.00. Detaljerade instruktioner hur man anmäler sig och regler för ombud framgår i den kompletta kallelsen som bifogas detta meddelande.

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid denna kallelses publicering 7 266 039 292 stamaktier, 0 förlagsaktier och 0 aktier av serie C utgivna, motsvarande sammanlagt 7 266 039 292 röster. Inga aktier innehas av Bolaget självt.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av två personer att justera protokollet.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisors yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
 7. Beslut om:

      a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

      b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

      c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.                                             

 1. Beslut om:

      a. antalet styrelseledamöter,

      b. arvoden till styrelsen, och

      c. arvode till Bolagets revisor.

 1. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

      Styrelseledamöter

      a. Carsten Dilling

      b. Lars-Johan Jarnheimer

      c. Nina Bjornstad

      d. Monica Caneman

      e. Michael Friisdahl

      f. Henriette Hallberg Thygesen

      g. Kay Kratky

      h. Oscar Stege Unger

      Styrelseordförande

      i. Carsten Dilling

 1. Val av revisor.
 2. Beslut om valberedning och instruktion till valberedningen.
 3. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 4. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 5. Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson om offentliggörande av förteckning över s.k. gula och blå frikort.
 6. Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson om särskild granskning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS press office: +46 8 797 29 44

Louise Bergström, VP Investor Relations: +46 70 997 04 93

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Latest news