Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS ställer in fordringshavarmötena då de konverteringar som krävs enligt rekapitaliseringsplanen inte förväntas bli godkända – processen fortskrider genom inledande av diskussioner med fordringshavare

10 juli 2020, 8.00 CEST

SAS AB (”SAS” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att ställa in fordringshavarmötena för innehavarna av SAS 2 250 MSEK seniora icke-säkerställda obligationer med fast ränta och förfallodag i november 2022 (ISIN SE0010520338) (”Obligationerna”) och SAS 1 500 MSEK efterställda hybridobligationer med rörlig ränta och evig löptid (ISIN SE0012193910) (de ”Existerande Hybridobligationerna”) som skulle äga rum den 17 juli 2020.

SAS har dragit slutsatsen att majoritetskraven för respektive konvertering inte förväntas uppnås, baserat på information från Intertrust (Sweden) AB, i egenskap av agent för innehavarna av Obligationerna och de Existerande Hybridobligationerna (”Agenten”), vad gäller antalet innehavare av Obligationer och Existerande Hybridobligationer som har meddelat att de kommer rösta mot konverteringsförslagen. Utifrån detta har SAS beslutat att instruera Agenten att ställa in fordringshavarmötena och ingen early bird fee kommer erläggas, som framgår av kallelserna, då ingen konvertering kommer genomföras.

Som tidigare offentliggjorts av SAS, kräver den svenska och danska regeringen, som villkor för sina kapitalinjektioner, att åtgärder vidtas för att fördela den ekonomiska bördan. Detta villkor kvarstår som en viktig hörnsten i rekapitaliseringsplanen som godkänts av styrelsen i SAS. Bolaget kommer nu försöka få till stånd diskussioner med representater för innehavarna av Obligationerna och de Existerande Hybridobligationerna för att hitta en lösning som uppfyller detta krav samt är tillfredsställande från Europeiska kommissionens perspektiv. SAS kommer offentliggöra utfallet av sådana diskussioner så snart som möjligt.

 

För mer information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 2944

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

 

Detta är information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 10 juli 2020 kl. 08:00 CEST.

 

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelandet är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i SAS. Varje erbjudande avseende värdepapper i samband med företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som SAS förväntas publiceras omkring den 4 september 2020. Erbjudandena enligt rekapitaliseringsplanen lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftningen. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

I Förenade konungariket riktas detta pressmeddelande endast till och meddelas endast till personer som är kvalificerade investerare i den mening som avses i artikel 2 e i Prospektförordningen (2017/1129) vilka är (i) personer som faller inom definitionen av ”investment professional” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”) eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern eller (iii) personer till vilka det på annat lagligt sätt kan meddelas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan kallas tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer i Förenade konungariket som inte är Relevanta Personer får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Dokument